Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Dagiti Sumario iti What Can the Bible Teach Us?

Listaan dagiti bersikulo iti Biblia a mangsungbat kadagiti importante a saludsod.

1. Asino ti Dios?

Ipakita ti Biblia ti kinasiasino ti Dios ken ti riknana kadatayo.

2. Ti Biblia—Libro a Naggapu iti Dios

Ania ti naidumduma iti daytoy a nagkauna a libro?

3. Ania ti Kayat ti Dios Para Kadagiti Tattao?

Ilawlawag ti Biblia no apay a nagrigat ti biag, ken no kasano a solbaren ti Dios ti problema.

4. Asino ni Jesu-Kristo?

Ni Jesus ket saan laeng a basta maibilang a napateg a tao iti historia.

5. Ti Subbot—Kapatgan a Regalo ti Dios

Ti kasayaatan a panangipakita ti Dios iti ayatna ket mangted kadatayo kadagiti manayon a pagimbagan.

6. Papanantayo No Mataytayo?

Gapu iti pannursuro ti Biblia maipapan iti ipapatay, nawayawayaantayo kadagiti ulbod a pannursuro maipapan iti Dios.

7. Addanto Panagungar!

Ni patay kadi ti pagpatinggaan ti amin?

8. Ania ti Pagarian ti Dios?

Minilionen ti nangikarkararag nga umay koma ti Pagarian ti Dios. Ngem ania dayta?

9. Dandani Kadin ti Panungpalan ti Lubong?

Matungtungpal itan dagiti padto ti Biblia!

10. Ti Kinapudno Maipapan Kadagiti Anghel

Kayatdatayo a tulongan ti dadduma nga anghel; kayat met ti dadduma a maiturongdatayo iti pagdaksantayo.

11. Apay a Nakaro ti Panagrigrigat?

Apay nga ipalpalubos ti Dios nga agtultuloy ti panagrigrigat?

12. Kasano nga Agbalinka a Gayyem ti Dios?

Adda naayat nga awis ti Dios kadatayo.

13. Respetuem ti Regalo a Biag

Napateg iti Dios ti kapanunotantayo iti biag ken dara.

14. Posible nga Agbalin a Naragsak ti Pamiliayo

Adda napateg a papel ti tunggal miembro ti pamilia.

15. Ti Panagdayaw nga Awaten ti Dios

Amin kadi a relihion ket agturong iti pudno a Dios?

16. Piliem a Pagdayawan ti Dios

Dagiti desisiontayo iti biag apektaranda ti relasiontayo iti Dios.

17. Ti Pribilehiotayo nga Agkararag

Isursuro ti Biblia a napateg ti panagkararag ken no kasano ti agkararag iti Dios.

18. Masapul Kadi nga Idedikarko ti Biagko iti Dios ken Agpabautisarak?

Ania dagiti agsasaruno a masapul nga aramidem sakbay nga agpabautisarka?

19. Agtalinaedka a Nadekket ken Jehova

Tulongannatayo ti Dios nga agtalinaed a napudno kenkuana.