Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SALUDSOD 10

Kasano a Matulongannak ti Biblia?

Kasano a Matulongannak ti Biblia?

NO APAY A NAPATEG

Ibaga ti Biblia nga “impaltiing ti Dios,” wenno inwanwan ti Dios ti pannakaisurat, ti amin a Kasuratan. (2 Timoteo 3:16) No pudno dayta, makaited ngarud ti Biblia kadagiti kasapulam nga instruksion.

ANIA TI ARAMIDEM?

Panunotem daytoy nga eksena: Agmanmaneho ni David. Idi kuan, nadlawna a kasla sabalin ti lugar nga ayanna. Idi nakitana dagiti karatula ken pagilasinan iti kalsada, nabigbigna a nayaw-awanen isuna. Adda la ketdi sabali a dalan a naglikkuanna.

No sika ni David, ania ti aramidem?

AGPANUNOT!

Adda tallo nga opsionmo:

  1. Agsaludsodka iti direksion.

  2. Kumitaka iti mapa, wenno agusarka iti GPS.

  3. Itultuloymo ti agmaneho bareng no makitamto latta ti husto a dalan.

Nalawag a saan a nasayaat ti Opsion C.

Nasaysayaat met ti Opsion B ngem iti A. Ngamin, no agbibiaheka, saan a kanayon nga adda tao a mabalinmo a pagsaludsodan ngem mabalinmo latta ti kumita iti mapa wenno GPS tapno ammom ti pagturongam.

Kasta met laeng ti maitulong ti Biblia kenka!

Ti Biblia, a kaaduan a mailaklako a libro, ket makatulong tapno

  • masolusionam dagiti problemam

  • maam-ammom ti bagim ket agbalinka a nasaysayaat a tao

  • maammuam no kasano nga agbalin a naragsak ti biagmo

 SUNGBAT ITI NAPAPATEG A SALUDSOD ITI BIAG

Sipud idi makasaotayon, adun dagiti saludsodtayo.

  • Apay nga asul ti langit?

  • Apay a rumimatrimat dagiti bituen?

Idi dimmakkeltayon, adu metten dagiti saludsodtayo maipapan iti mapaspasamak iti lubong.

Kasanon no adda la gayam iti Biblia dagiti sungbat kadagita a saludsod?

Adu ti mangibaga a sarsarita laeng ti Biblia, a kadaananen dayta, wenno nakarigrigat a maawatan. Ngem talaga kadi a ti Biblia ti problema, wenno sabali la ngamin ti nangnangngeg dagiti tattao maipapan iti Biblia? Saan ngata a kamali ti naibaga kadakuada?

Kas pagarigan, ibagbaga kano ti Biblia a ti Dios ti mangkonkontrol iti lubong. Ngem kasano koma a kasta? Nakagulgulo ti lubong! Nagadu ti agladladingit ken agrigrigat, agsaksakit ken matmatay, napanglaw ken biktima ti kalamidad. Imposible a ti naayat a Dios ti makin-aramid kadagita.

Kayatmo kadi a maammuan ti sungbat? Baka masdaawka no maammuam no asino ti ibagbaga ti Biblia a mangkonkontrol iti lubong!

Mabalin a nadlawmo a naibatay iti Biblia dagiti balakad iti daytoy a broshur. Kombinsido dagiti Saksi ni Jehova a naglaon ti Biblia kadagiti mapagtalkan nga instruksion a mangidalan kadatayo. Ngamin, ti Biblia ket “impaltiing ti Dios ken makagunggona iti panangisuro, iti panangtubngar, iti panangpalinteg iti bambanag.” (2 Timoteo 3:16, 17) Pagsayaatam no adalem daytoy nabayagen a naisurat—ngem moderno—a libro!