Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Kapitulo 21

Pinarmekna ti Buteng ken Panagduadua

Pinarmekna ti Buteng ken Panagduadua

1-3. Ania ti nakita ni Pedro iti dayta nakallalagip nga aldaw, ken ania ti napasaranna iti dayta a rabii?

NABANNOGEN ni Pedro nga aggagaud iti katengngaan ti rabii bayat a palpaliiwenna ti aglawlaw. Lawag kadi ti makitkitana iti daya, a pagilasinan nga agbannawagen? Naktangen ti bukot ken abagana gapu iti adu nga oras a panaggaudna. Pumigpigsan ti angin isu a dimmawel ti Baybay ti Galilea. Nabasan gapu ta masapsaprian kadagiti umab-ablat a dalluyon iti sango ti bangkana. Ngem intultuloyna latta ti naggaud.

2 Idi adda pay da Pedro ken dagiti kakaduana iti takdang, imbatida nga agmaymaysa ni Jesus. Iti dayta nga aldaw, naimatanganda ti panangpakan ni Jesus kadagiti mabisin a rinibu a tattao babaen ti sumagmamano laeng a tinapay ken ikan. Gapuna, kayat dagiti tattao a ni Jesus ti agbalin nga arida ngem dina kayat ti makipaset iti politika. Kayatna met a kasta ti aramiden dagiti pasurotna. Gapu ta kayat a liklikan ni Jesus ti bunggoy, imbilinna kadagiti adalanna nga agluganda iti bangka ket mapanda iti bangir a takdang bayat nga isu ket napan iti bantay tapno agkararag a maymaysa.—Mar. 6:35-45; basaem ti Juan 6:14-17.

3 Nakatangkayagen ti dandani kabus a bulan idi nagturong iti baybay dagiti adalan, ngem ita lumlumneken iti laud. Sumagmamano pay laeng a kilometro ti nadaliasatda. Napigsa ti angin ken dalluyon isu a saanda a makapagsasarita, isu a nalabit nauneg ti pampanunoten ni Pedro.

Iti dua a tawen a pannakikaduana ken Jesus, adun ti nasursuro ni Pedro ngem adu pay ti masapul a sursuruenna

4. Apay a nagsayaat a pagwadantayo ni Pedro?

4 Adu a talaga ti mabalinna a panunoten! Nasuroken a dua a nakallalagip a tawen sipud idi naam-ammo ni Pedro ni Jesus a taga-Nazaret.  Adun ti nasursurona ngem adu pay ti masapul a sursuruenna. Ti kinatulokna a makasursuro—a mangdaer kadagiti lapped a kas iti panagduadua ken panagbuteng—ti namagbalin kenkuana a nagsayaat a pagwadantayo. Kitaentayo no kasano.

“Nasarakanmi ti Mesias”!

5, 6. Ania ti kasasaad ti biag ni Pedro?

Pulos a di malipatan ni Pedro ti aldaw a naam-ammona ni Jesus. Ti kabsatna a ni Andres ti damo a nangidanon kenkuana iti makapainteres a damag: “Nasarakanmi ti Mesias.” Babaen kadagita a sasao, nangrugi ti dakkel a panagbalbaliw iti biag ni Pedro.—Juan 1:41.

Agnanaed idi ni Pedro idiay Capernaum, maysa a siudad iti asideg ti dan-aw a maawagan iti Baybay ti Galilea. Kaduada ken Andres dagiti annak ni Zebedeo a da Santiago ken Juan iti negosio a panagkalap. Saan laeng a ni baketna ti kabbalayna ta kaduana met ti katuganganna a babai, ken ti kabsatna a ni Andres. Tapno masuportaranna ti pamiliana babaen ti panagkalap, sigurado a kasapulan ti kinagaget, pigsa, ken panagbalin a manangipamuspusan. Mailadawantayo ti di mabilang a panagpuyatda tapno agkalap—iwayatda ti iket, iguyod dayta ti dua a bangka, sa iyaonda dagiti nakalapda. Mailadawantayo met ti makabannog nga agmalem, bayat a paglalasinenda dagiti ikan, ilakoda, sa tarimaanen ken dalusanda dagiti iket.

7. Ania ti nadamag ni Pedro maipapan ken Jesus, ken apay a makaparagsak dayta a damag?

7 Ibaga ti Biblia a ni Andres ket adalan ni Juan a Mammautisar. Sigurado a sigagagar nga immimdeng ni Pedro iti impadamag ti kabsatna maipapan iti mensahe ni Juan. Naminsan, nangngeg ni Andres ti kinuna ni Juan bayat nga intudona ni Jesus a taga-Nazaret: “Kitaenyo, ti Kordero ti Dios!” Dagus a nagbalin ni Andres a pasurot ni Jesus ken sigagagar nga imbagana ken Pedro daytoy a makaparagsak a damag: Dimtengen ti Mesias! (Juan 1:35-40) Kalpasan ti iyaalsa idiay Eden agarup 4,000 a tawen sakbayna, inkari ni Jehova a Dios nga umayto ti naisangsangayan nga indibidual a mangipaay iti pudno a namnama iti sangatauan. (Gen. 3:15) Naam-ammo a mismo ni Andres daytoy a Manangispal, ti mismo a Mesias! Nagdardaras met ni Pedro a simmabat ken Jesus.

8. Ania ti kaipapanan ti impanagan ni Jesus ken Pedro, ken apay a kuestionaran dayta ti dadduma?

8 Sakbayna, ni Pedro ket pagaammo iti nagan a Simon, wenno Simeon. Ngem kinuna kenkuana ni Jesus: “‘Sika ni Simon nga anak ni Juan; maawagankanto iti Cefas’ (a naipatarus a Pedro).” (Juan 1:42) Ti “Cefas” ket gagangay a sao a kaipapananna “bato.” Nalawag a naimpadtuan dayta a sinao ni Jesus. Nasirmatana nga agbalinto ni Pedro a kas iti bato—natibker, nasungdo, ken nasayaat nga impluensia kadagiti pasurot ni Kristo. Kasta kadi ti panangmatmat ni Pedro  iti bagina? Mabalin a saan. Uray ti dadduma nga agbasbasa ita dagiti salaysay ti Ebanghelio, awan ti makitada ken Pedro a kas iti kalidad ti bato. Adda dagiti mangibaga a nalaka nga agbaliw ti panunotna kas naipalgak iti rekord ti Biblia.

9. Ania ti kitkitaen ni Jehova ken ni Jesus, ken apay a rumbeng nga agtalektayo iti panangmatmatda?

Adda met dagiti pagkapuyan ni Pedro. Ammo dagita ni Jesus. Ngem kas ken Amana a ni Jehova, kanayon a ti naimbag ti kitkitaenna kadagiti tattao. Nakita ni Jesus ti nasayaat a pagbalinanto ni Pedro, isu a tinulonganna a mangpatanor kadagiti agkakaimbag a galad. Uray ita, dagiti naimbag a galadtayo ti kitkitaen ni Jehova ken ti Anakna. Nalabit, narigattayo a patien nga adu ti nasayaat a makitada kadatayo. Ngem masapul nga agtalektayo iti panangmatmatda ken paneknekantayo a sidadaantayo nga agpaisuro ken agpasukog kas ken Pedro.—Basaem ti 1 Juan 3:19, 20.

‘Dika Agbuteng’

10. Ania ti naimatangan ni Pedro, ngem ania ti sinublianna?

10 Nalabit nakikadua ni Pedro kadagiti simmaruno a panangasaba ni Jesus. Gapuna, mabalin a nakitana ti umuna a milagro nga inaramid ni Jesus idi pinagbalinna nga arak ti danum iti maysa a padaya ti kasar idiay Cana. Kangrunaanna, nangngegna ti naimbag ken mangted namnama a mensahe maipapan iti Pagarian ti Dios. Kaskasdi, pinanawanna ni Jesus ket nagsubli iti negosiona a panagkalap. Ngem kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkitada manen ken Jesus. Iti dayta a gundaway, inawis ni Jesus tapno agbalin nga amin-tiempo a pasurotna.

11, 12. (a) Apay a makaupay ti agpatnag a panagkalap ni Pedro? (b) Ania dagiti saludsod a mabalin a napanunot ni Pedro iti panagimdengna ken Jesus?

11 Kalkalpas laeng ti makaupay nga agpatnag a panagkalap da Pedro. Maulit-ulit nga inwayatda ti iketda ngem awan ti nakalapanda. Sigurado nga inusar ni Pedro ti amin a pannakaammo ken kapadasanna tapno adda makalapanda. Napanda iti nagduduma a paset ti dan-aw nga ammoda a pangpanganan dagiti ikan. Kas iti adu a mangngalap, sigurado nga adda dagiti tiempo a pampanunotenna a makitana la koma ti uneg ti nalibeg a danum tapno makitana ti pangen dagiti ikan wenno dumawida kadagiti iketna. Ngem ad-adda la a naupay gapu kadagita a pampanunotenna. Para ken Pedro, saan a paglinglingayan ti panagkalap yantangay adu ti mangnamnama iti makalapanna. Ngem iti laksid dagita, timmakdang nga awan ti nakalapanna, kaskasdi masapul a dalusanna dagiti iket. Gapuna, okupado idi inasitgan ni Jesus.

Saan a nauma a dimngeg iti kangrunaan a tema nga inkasaba ni Jesus—ti Pagarian ti Dios

12 Aglilinnetlet dagiti tattao ta kayatda ti makaasideg ken dumngeg iti amin nga ibaga ni Jesus. Gapuna, naglugan ni Jesus iti bangka  ni Pedro ket kiniddawna nga iyadayona bassit manipud iti takdang. Manipud iti bangka, silalawag a nangngeg ti bunggoy ti insuro ni Jesus. Nagimdeng a naimbag ni Pedro ken uray dagiti adda iti takdang. Saan a nauma a dimngeg iti kangrunaan a tema nga inkasaba ni Jesus—ti Pagarian ti Dios. Anian a pribilehio ti tumulong ken Kristo a mangisaknap iti dayta a mensahe ti namnama iti intero a daga! Ngem praktikal kadi dayta? Pangalaannan ngay ti pagbiag ti pamiliana? Nalabit nalagip manen ni Pedro ti nagpatnag nga awan ti nakalapanda.—Luc. 5:1-3.

13, 14. Ania a milagro ti inaramid ni Jesus para ken Pedro, ken ania ti reaksion ni Pedro?

13 Idi nalpas a nagpalawag ni Jesus, kinunana ken Pedro: “Ipanmo iti adalem, ket iwayatyo dagiti iketyo tapno makakalap.” Nagduadua ni Pedro. Kinunana: “Mannursuro, iti agpatpatnag nagbannogkami ket awan ti naalami, ngem gapu iti panangibagam ibabak dagiti iket.” Kalkalpas laeng a dinalusan ni Pedro dagiti iket. Sigurado a saanna koman a kayat nga isaruag manen dagiti iket—nangruna iti dayta a gundaway a saan a panawen ti pannangan dagiti ikan! Kaskasdi, nagtulnog ni Pedro ken nalabit a sineniasanna dagiti kakaduana iti sabali a bangka a sumurotda kadakuada.—Luc. 5:4, 5.

14 Narikna ni Pedro a dimmagsen ti iket idi iyaonna. Inkarigatanna nga iguyod ket dagus a nakitana dagiti nakaad-adu nga aggugulagol nga ikan! Sineniasanna dagiti kakaduana nga adda iti sabali a bangka tapno agpatulong. Bayat a tultulonganda, nakitada a saan a malaon ti maysa a bangka ti amin a nakalapanda. Pinunnoda ti dua a bangka ngem adu latta—ken mangrugin a lumned dagiti bangka. Masmasdaaw unay ni Pedro. Nakitana idin ti pannakabalin ni Kristo, ngem iti dayta a gundaway, isu a mismo ti nakapadas! Kabaelan ni Jesus nga iturong dagiti ikan kadagiti iket! Nagbuteng ni Pedro sa nagparintumeng ket kinunana: “Adaywannak Apo, agsipud ta maysaak a managbasol a tao.” Kasano a mapaneknekanna nga isu ket maikari a makikadua iti Daydiay nangiparangarang iti mismo a pannakabalin ti Dios kadagita a pamay-an?—Basaem ti Lucas 5:6-9.

‘Apo, maysaak a managbasol a tao’

15. Kasano nga insuro ni Jesus ni Pedro a saan a rumbeng nga agbuteng ken agduadua?

15 Siaasi a kinuna ni Jesus: “Isardengmo ti agbuteng. Manipud ita agkalapkan iti tattao a sibibiag.” (Luc. 5:10, 11) Saan a panawen idi ti panagduadua wenno panagbuteng. Saan a rumbeng a pagdanagan ni Pedro dagiti gagangay a bambanag a kas iti panagkalap; ken  saanna met a rumbeng a pagdanagan dagiti pagkapuyan ken pagkuranganna. Adu ti masapul nga aramiden ni Jesus, maysa a ministerio a mangbalbaliw iti historia. Agserserbi iti Dios a ‘dakkel ti pammakawanna.’ (Isa. 55:7) Sigurado nga ipaay ni Jehova dagiti pisikal ken naespirituan a kasapulan ni Pedro.—Mat. 6:33.

16. Ania ti reaksion da Pedro, Santiago, ken Juan iti awis ni Jesus, ken apay a dayta ti kasayaatan a desision nga inaramidda?

16 Dagus a nagtignay ni Pedro, kas iti inaramid da Santiago ken Juan. “Insublida dagiti barangay iti daga, ket binaybay-anda ti amin a banag ket simmurotda kenkuana.” (Luc. 5:11) Impakita ni Pedro ti pammatina ken Jesus ken Daydiay nangibaon kenkuana. Dayta ti kasayaatan a desision nga inaramidna. Mangipakpakita met iti kasta a pammati dagiti Kristiano ita a mangparmek iti panagduadua ken buteng  tapno makapagserbida iti Dios. Saandanto a pulos a pagbabawyan ti kasta a panagtalekda ken Jehova.—Sal. 22:4, 5.

“Apay a Nagduaduaka?”

17. Ania dagiti mapampanunot ni Pedro dua a tawen kalpasan a naam-ammona ni Jesus?

17 Agarup dua a tawen kalpasan a naam-ammona ni Jesus, aggagaud idi ni Pedro iti naangin a rabii iti Baybay ti Galilea kas nadakamat iti rugi daytoy a kapitulo. Siempre, ditay ammo no ania ti pampanunotenna. Adu ti posible nga agtartaray iti panunotna! Pinaimbag ni Jesus ti katugangan a babai ni Pedro. Impalawag ni Jesus ti Sermon iti Bantay. Babaen ti pannursuro ken milagro nga inaramidna, maulit-ulit a pinaneknekan ni Jesus nga isu ti Mesias, Daydiay Pinili ni Jehova. Iti panaglabas dagiti bulan, sigurado a naksayanen ti buteng ken panagduadua ni Pedro ken ti dadduma pay a pagkapuyanna. Pinili pay ketdi ni Jesus kas maysa kadagiti 12 nga apostolna! Kaskasdi, mabiiten a makitana a saanna pay a naan-anay a naparmek ti panagbuteng ken panagduaduana.

18, 19. (a) Deskribirem ti nakita ni Pedro iti Baybay ti Galilea. (b) Kasano a pinatgan ni Jesus ti kiddaw ni Pedro?

18 Bayat ti maikapat a panagbantay iti dayta a rabii, wenno iti nagbaetan ti 3:00 ti parbangon ken ti isisingising ti init, pagammuan ta nagsardeng ni Pedro nga aggaud ket naklaat iti nakitana. Adda aggargaraw kadagiti dalluyon! Sapri kadi dayta dagiti dalluyon a nasilnagan iti bulan? Saan, ta nakatakder ken di met agpukaw. Maysa dayta a tao, ken magmagna iti rabaw ti danum! Bayat nga umas-asideg, kasla labsanna ni Pedro ken dagiti kakaduana. Gapu iti buteng, impagarupda nga agam-amangawda laeng. Ngem nagsao: “Bumilegkayo, siak daytoy; dikay agbuteng.” Ni Jesus gayam dayta!—Mat. 14:25-28.

19 Simmungbat ni Pedro: “Apo, no sika dayta, bilinennak nga umay kenka iti rabaw dagiti danum.” Dayta a reaksionna ket panangipakita iti kinatured. Gapu ta magagaran iti dayta a naisangsangayan a milagro, kayat ni Pedro nga ad-adda pay a masubok ti pammatina. Kayatna met a mapasaran dayta a milagro isu nga inayaban ni Jesus. Manipud iti bangka, nagna ni Pedro iti rabaw ti nadawel a baybay. Panunotenyo ti gagar ni Pedro bayat a magmagna iti rabaw ti danum. Napalalo la ketdi ti siddaawna bayat nga agturturong ken Jesus. Ngem adda sumaruno a pakasingaanna.—Basaem ti Mateo 14:29.

“Idi kitkitaenna ti allawig, nagbuteng”

20. (a) Kasano a nasinga ni Pedro, ken ania ti resultana? (b) Ania a leksion ti impaganetget ni Jesus ken Pedro?

20 Masapul nga ipamaysa ni Pedro ti atensionna ken Jesus. Babaen ti pannakabalin ni Jehova, nabaelan ni Jesus a papagnaen ni Pedro iti rabaw dagiti dalluyon. Ken inaramid dayta ni Jesus gapu iti  pammati kenkuana ni Pedro. Ngem nasinga ni Pedro. Mabasatayo: “Idi kitkitaenna ti allawig, nagbuteng.” Gapu ta nakitana dagiti dalluyon nga umab-ablat iti bangkada, a nangpataud kadagiti sapri ken burek, nagbuteng ni Pedro. Nalabit napanunotna ti bagina a malmalmes iti dayta a dan-aw. Bayat a kumarkaro ti panagbutengna, kumapkapuy met ti pammatina. Ti tao a naawagan a kas Bato gapu iti potensialna nga agbalin a natibker ket mangrugin a lumned a kasla bato gapu iti kumapkapuy a pammatina. Nalaing nga aglangoy ni Pedro, ngem saan a nagpannuray iti dayta nga abilidadna. Impukkawna: “Apo, isalakannak!” Tinengngel ni Jesus ti imana ket inyaonna. Kalpasanna, bayat nga addada pay la iti rabaw ti baybay, impaganetget ni Jesus daytoy a napateg a leksion ken Pedro: “Sika a bassitan pammati, apay a nagduaduaka?”—Mat. 14:30, 31.

21. Apay a napeggad ti panagduadua, ken kasanotayo a maparmek dayta?

21 “Nagduaduaka”—anian a maitutop nga ebkas! Talaga a makadadael ti panagduadua. No tumuloktayo iti dayta, kumapuy ti pammatitayo ken bumaaw ti espiritualidadtayo. Masapul a parmekentayo dayta! Kasano? Babaen ti panangtaginayon iti atensiontayo kadagiti umiso a bambanag. No pampanunotentayo dagiti pagbutngan, pakaupayan, ken pakasingaantayo iti panagserbitayo ken Jehova ken iti Anakna, ad-adda a kumaro ti panagduaduatayo. Ngem no ipamaysatayo ti atensiontayo ken Jehova ken iti Anakna, iti naaramidanda, iti ar-aramidenda, ken iti aramidendanto kadagiti mangay-ayat kadakuada, maparmektayo ti makadadael a panagduadua.

22. Apay a nagpateg a tuladen ti pammati ni Pedro?

22 Idi nagsubli ni Pedro iti bangka a kadua ni Jesus, nakitana a simmardeng ti bagyo. Limminak ti Baybay ti Galilea. Ni Pedro ken dagiti padana nga adalan kinunada: “Pudno a sika ti Anak ti Dios.” (Mat. 14:33) Idi agbannawagen iti dan-aw, sigurado a napno ti puso ni Pedro iti panagyaman. Nasursurona a parmeken ti panagduadua ken panagbuteng. Pudno, adu pay ti masapul a sursuruenna sakbay nga agbalin nga arig bato a Kristiano kas namnamaen kenkuana ni Jesus. Ngem determinado nga agtultuloy a rumang-ay. Addaanka kadi iti kasta a determinasion? Makasursuroka no tuladem ti pammati ni Pedro.