Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Impormasion Para Kadagiti Umatender

Impormasion Para Kadagiti Umatender

ATTENDANT Adda dagiti attendant a tumulong kadakayo. Pangngaasiyo ta makikooperarkayo a naimbag kadakuada babaen ti panangsurotyo iti ibagada maipapan iti pagparadaan, pagnaan, panagireserba iti pagtugawan, ken dadduma pay.

BAUTISMO Dagiti tugaw a sanguen ti entablado ti maireserba para kadagiti agpabautisar malaksid no adda sabali a nairanta a pagtugawanda. Masapul a nakatugawen dita dagiti agpabautisar sakbay ti diskurso ti bautismo iti agsapa ti Sabado. Mangitugotda iti tualia ken desente a pagbabasa.

DONASION Dakkel ti nagastos iti panangisagana iti umdas a pagtugawan, sound system, video equipment, ken dadduma pay tapno matagiragsaktayo ti kombension ket agbalintayo a nadekdekket ken Jehova. Makatulong dagiti boluntario a donasionyo tapno masupusopan dagiti naggastuan ken masuportaran met ti sangalubongan a trabaho. Tapno kombiniente para kadakayo, adda dagiti namarkaan a kahon a pagitinnagan iti kontribusion iti intero a pasilidad. Maapresiar unay ti amin a donasionyo. Agyamyaman ti Bagi a Manarawidwid iti naparabur a suportayo iti sangalubongan a trabaho para iti Pagarian.

FIRST AID Laglagipenyo a para EMERHENSIA LAENG daytoy.

LOST AND FOUND Maipan iti Lost and Found Department dagiti naiwagat a banag a saan nga ammo no asino ti makinkukua. No adda napukawyo, inkay kitaen iti daytoy a departamento. Ditoy ti pakaipanan dagiti mapukpukaw nga ubbing. Ngem tapno dikay agproblema, pangngaasiyo ta aywananyo dagiti annakyo ken diyo baybay-an a maisinada kadakayo.

PAGTUGAWAN Nakonsiderarkayo koma. Laglagipenyo a ti laeng mabalinyo nga ireserbaan iti pagtugawan ket dagiti kapamiliayo, kaluganyo, kabbalayyo, wenno iyad-adalanyo iti Biblia. Pangngaasiyo ta dikay mangikabil iti aniaman a banag kadagiti tugaw a saanyo nga ireserba.

VOLUNTEER SERVICE No kayatyo ti tumulong kadagiti trabaho iti kombension, mabalinyo ti agreport iti Information and Volunteer Service Department.

 ESPESIAL A MITING

SCHOOL FOR KINGDOM EVANGELIZERS Dagiti payunir nga agtawen iti 23 agingga iti 65 nga interesado a mangpalawa iti ministerioda ket maawis iti miting para kadagiti aplikante iti School for Kingdom Evangelizers iti agsapa ti Domingo. Mayanunsio a nasaksakbay ti oras ken lokasion daytoy a miting.

Inyurnos ti Bagi a Manarawidwid Dagiti Saksi ni Jehova