Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Mano ti am-ammom a Saksi ni Jehova? Mabalin a kaarruba, katrabahuan, wenno kaklasem ti dadduma kadakami. Wenno mabalin a nakasarsaritadakan maipapan iti Biblia. Siasinokami a talaga, ken apay nga iranranudmi kadagiti tattao dagiti patpatienmi?

Ordinariokami a tattao. Nagduduma ti nagtaudan ken kasasaad ti biagmi. Ti dadduma kadakami idi ket sabali ti relihionna, ken adda met dagiti saan a mamati idi iti Dios. Ngem sakbay a nagbalinkami a Saksi, inusig a naimbag ti tunggal maysa kadakami dagiti pannursuro ti Biblia. (Aramid 17:11) Pinatimi dagiti nasursuromi ken inkeddengmi a mismo ti agdaydayaw ken Jehova a Dios.

Nagunggonaankami iti panagadalmi iti Biblia. Kas kadagiti dadduma, addaankami met kadagiti problema ken pagkapuyan. Ngem babaen ti panangikagumaanmi a mangyaplikar kadagiti prinsipio iti Biblia iti inaldaw, nagdakkel ti simmayaatan ti kalidad ti panagbiagmi. (Salmo 128:1, 2) Dayta ti maysa a makagapu a kayatmi nga iranud kadagiti sabsabali dagiti naimbag a bambanag a nasursuromi iti Biblia.

Agbibiagkami maitunos kadagiti nadiosan a prinsipio. Dagitoy a prinsipio, kas isursuro ti Biblia, itandudona ti nasayaat a relasion ken panagraem kadagiti sabsabali, kasta met dagiti kualidad a kas iti kinamapagpiaran ken kinamanangngaasi. Makatulong dagitoy a prinsipio tapno agbalin a nasayaat ken responsable ti maysa a tao, ken itandudona ti panagkaykaysa ti pamilia ken moralidad. Gapu ta kombinsidokami a ti “Dios saan a mangidumduma,” addaankami iti sangalubongan a naespirituan a panagkakabsat. Awan ti idumdumami a puli ken saankami a makiramraman iti politika. Nupay kas indibidual ket ordinariokami a tattao, naidumdumakami kas grupo.—Aramid 4:13; 10:34, 35.

  • Ania ti pagpapadaan dagiti Saksi ni Jehova ken dagiti dadduma a tattao?

  • Ania dagiti prinsipio a nasursuro dagiti Saksi iti panagadalda iti Biblia?