Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Siasino Ita Dagiti Mangar-aramid iti Pagayatan ni Jehova?

 LEKSION 11

Apay a Mangang-angaykami Kadagiti Dadakkel nga Asamblea?

Apay a Mangang-angaykami Kadagiti Dadakkel nga Asamblea?

Mexico

Germany

Botswana

Nicaragua

Italy

Apay a nagraragsak dagiti tattao iti daytoy a ladawan? Tinabunuanda ti maysa kadagiti asambleami. Kas kadagiti agserserbi iti Dios idi un-unana, a nabilin nga agtataripnong iti mamitlo iti makatawen, magagarankami met nga agtataripnong iti daddadakkel a grupo. (Deuteronomio 16:16) Tinawen nga adda tallo nga ang-angayenmi nga okasion: dua nga asamblea sirkito a saggaysa nga aldaw ken ti tallo nga aldaw a rehional a kombension. Kasanokami a magunggonaan kadagitoy nga okasion?

Patibkerenna ti panagkakabsatmi kas Kristiano. Kas kadagiti Israelita a naragsakan a mangidaydayaw ken Jehova kadagiti asamblea, tagtagiragsakenmi met ti agdaydayaw a sangsangkamaysa kadagiti espesial nga okasion. (Salmo 26:12; 111:1) Ipaayannakami dagitoy nga okasion iti gundaway a makiam-ammo ken makilangen kadagiti Saksi iti dadduma a kongregasion wenno uray kadagiti naggapu iti sabali a pagilian. Iti pangngaldaw, tagtagiragsakenmi ti agkakadua a mangan idiay pagasambleaan isu nga ad-adda a naragsak dagitoy nga okasion. (Aramid 2:42) Kadagitoy a dadakkel nga asamblea, ad-adda a mariknami ti ayat a namagkaykaysa iti ‘intero a timpuyogmi kas agkakabsat’ iti intero a lubong.—1 Pedro 2:17.

Tulongannakami a rumang-ay iti naespirituan. Nagunggonaan met dagiti Israelita idi “naawatanda ti sasao” iti Kasuratan a nailawlawag kadakuada. (Nehemias 8:8, 12) Ap-apresiarenmi met dagiti pannursuro iti Biblia a maad-adalmi kadagiti asambleami. Ti tunggal programa ket naibatay iti Kasuratan. Babaen kadagiti makapainteres a palawag, simposium, ken demostrasion, masursuromi no kasano nga aramiden ti pagayatan ti Dios. Maparegtakami met no mangngeganmi dagiti kapadasan dagiti kakabsatmi a nakapagtalinaed a matalek iti laksid dagiti nakaro a suot. Kadagiti rehional a kombension, adda dagiti mabuya a drama maipapan kadagiti salaysay iti Biblia ken mangisuro kadakami kadagiti praktikal a leksion. Iti tunggal asamblea, adda maangay a bautismo para kadagiti mayat a mangisimbolo iti dedikasionda iti Dios.

  • Apay a dagiti asamblea ket naragsak nga okasion?

  • Kasanoka a magunggonaan no tumabunoka iti asamblea?