Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 LEKSION 11

Apay nga Umat-atenderkami iti Dadakkel nga Asamblea?

Apay nga Umat-atenderkami iti Dadakkel nga Asamblea?

Mexico

Germany

Botswana

Nicaragua

Italy

Apay a nagraragsak dagiti tattao iti daytoy a ladawan? Ngamin, umat-atenderda iti maysa kadagiti asambleami. Naibilin kadagiti agserserbi iti Dios idi un-unana nga agtataripnongda iti mamitlo iti makatawen. Kas kadakuada, magagarankami met nga umatender iti dadakkel a taripnong. (Deuteronomio 16:16) Kada tawen, umat-atenderkami iti tallo a dadakkel nga okasion: dua nga asamblea sirkito a saggaysa nga aldaw ken ti tallo nga aldaw a rehional a kombension. Ania ti maitulong dagita kadakami?

Patibkerenda ti panagkakabsatmi kas Kristiano. Kas kadagiti Israelita a naragsakan a mangidaydayaw ken Jehova “kadagiti asamblea,” maragragsakankami met nga agdaydayaw a sangsangkamaysa kadagiti espesial nga okasion. (Salmo 26:12, footnote; 111:1) Kadagita a taripnong, adda gundawaymi a makiam-ammo ken makilangen kadagiti Saksi a naggapu iti dadduma a kongregasion wenno pagilian. Iti pangngaldaw, agkakaduakami a mangan iti pagasambleaan isu nga agbalin a naragragsak dagitoy a naespirituan nga okasion. (Aramid 2:42) Kadagita nga asamblea a mariknami a mismo ti ayat a namagkaykaysa kadakami ‘amin nga agkakabsat’ iti intero a lubong.​—1 Pedro 2:17.

Tulongandakami a rumang-ay iti naespirituan. Gapu ta nailawlawag ti Kasuratan kadagiti Israelita, “naawatanda ti naipakaammo kadakuada.” (Nehemias 8:8, 12) Ap-apresiarenmi met dagiti pannursuro iti Biblia a maad-adalmi kadagiti asambleami. Ti tema ti tunggal programa ket naibatay iti maysa a teksto iti Biblia. Babaen kadagiti makapainteres a palawag, simposium, ken demostrasion, masursuromi no kasano nga aramiden ti pagayatan ti Dios. Maparegtakami met no mangngegmi dagiti kapadasan ti kakabsatmi a nakapagtalinaed a matalek iti laksid dagiti nakaro a pannubok. Kadagiti rehional a kombension, adda dagiti mabuya a drama maipapan kadagiti salaysay iti Biblia ken mangisuro kadakami kadagiti praktikal a leksion. Iti tunggal asamblea, mabautisaran dagidiay mangisimbolo iti dedikasionda iti Dios.

  • Apay a dagiti asamblea ket naragsak nga okasion?

  • Ania ti maitulong kenka ti iyaatendermo iti asamblea?