Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 20

Pakaidayawan ni Jehova ti Trabaho a Panagsaranay

Pakaidayawan ni Jehova ti Trabaho a Panagsaranay

NAKAIPAMAYSAAN TI KAPITULO

Panangipakita iti Nakristianuan nga ayat no adda didigra

1, 2. (a) Ania a rigat ti nakaipasanguan dagiti Kristiano iti Judea? (b) Kasano a naipakita ti ayat kadagiti Kristiano iti Judea?

IDI agarup 46 C.E., nakaro ti bisin iti Judea. Bassit ti suplay a taraon isu a nakanginngina ket saan a kabaelan dagiti Judio nga adalan ni Kristo ti gumatang kadagita. Arigna a mataydan iti bisin. Nupay kasta, mabiiten a mapasaranda ti pannalaknib ni Jehova iti wagas a saan pay a napasaran idi ti asinoman a pasurot ni Kristo. Ania ti napasamak?

2 Dagiti Judio ken Gentil a Kristiano iti Antioquia, Siria, ket naasian kadagiti Judio a Kristiano iti Jerusalem ken Judea isu a nagur-orda iti pondo para kadagiti kapammatianda. Kalpasanna, nangpilida iti dua a responsable a kakabsat, da Bernabe ken Saulo, a mangipan iti saranay kadagiti panglakayen iti kongregasion iti Jerusalem. (Basaen ti Aramid 11:27-30; 12:25.) Sigurado a natukay ti puso dagiti agkasapulan a kakabsat iti Judea iti ayat nga impakita dagiti kakabsatda iti Antioquia!

3. (a) Kasano a tultuladen ti ili ti Dios iti moderno a panawen ti inaramid dagiti Kristiano iti Antioquia? Mangtedkayo iti pagarigan. (Kitaenyo met ti kahon a “ Ti Damo a Nasaknap a Panagsaranaytayo iti Moderno a Panawen.”) (b) Ania dagiti saludsod nga usigentayo iti daytoy a kapitulo?

3 Dayta a pasamak idi umuna a siglo C.E. ti umuna kadagiti nailanad a pasamak a dagiti Kristiano iti maysa a paset ti lubong ket nangipaay iti saranay kadagiti Kristiano iti sabali a paset ti lubong. Tultuladentayo met ita ti inaramid dagiti kakabsattayo iti Antioquia. No madamagtayo a nadidigra wenno masusuot dagiti kapammatiantayo iti sabali a lugar, mangipapaaytayo iti tulong. * Tapno matarusantayo no ania ti pakainaigan ti panagsaranay iti ministeriotayo, usigentayo ti tallo a saludsod maipapan iti panagsaranay: Apay a maibilang a ministerio ti trabaho a panagsaranay? Ania ti panggep ti trabaho a panagsaranay? Kasanotayo a magunggonaan iti trabaho a panagsaranay?

No Apay a Maibilang a “Sagrado a Panagserbi” ti Panagsaranay

4. Ania ti imbaga ni Pablo kadagiti taga-Corinto maipapan iti Nakristianuan a ministerio?

4 Iti maikadua a suratna kadagiti taga-Corinto, inlawlawag ni Pablo nga addaan dagiti Kristiano iti nagkadua a ministerio. Nupay naiturong ti surat ni Pablo kadagiti napulotan a Kristiano, agaplikar met dayta iti “sabsabali a karnero” ita. (Juan 10:16) Ti maysa a paset ti ministeriotayo ket ti “ministerio ti pannakikappia,” kayatna a sawen, ti trabahotayo a panangasaba ken panangisuro. (2 Cor. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6) Ti maikadua a paset ramanenna  ti dinakamat ni Pablo kas ti “ministerio a naikeddeng kadagiti sasanto,” kayatna a sawen, ti trabaho a panangsaranay kadagiti kapammatiantayo. (2 Cor. 8:4) Ti sao a “ministerio” a nausar iti “ministerio ti pannakikappia” ken “ministerio a naikeddeng kadagiti sasanto,” ket agpada a patarus ti porma ti Griego a sao a di·a·ko·niʹa. Apay a napateg dayta?

5. Apay nga imbilang ni Pablo a maysa a ministerio ti trabaho a panagsaranay?

5 Babaen ti panangusarna iti maymaysa a sao kadagita nga aktibidad, inraman ni Pablo ti trabaho a panagsaranay kadagiti dadduma a kita ti ministerio nga itungpal ti kongregasion Kristiano. Kinuna idi ni Pablo: “Adda nagduduma a ministerio, ket kaskasdi adda ti isu met laeng nga Apo; ket adda nagduduma a panagtignay, . . . Ngem amin dagitoy . . . aramiden ti maymaysa ken isu met laeng nga espiritu.” (1 Cor. 12:4-6, 11) Kinapudnona, imbilang ni Pablo a “sagrado a panagserbi” ti nagduduma a ministerio nga ar-aramiden ti kongregasion. * (Roma 12:1, 6-8) Di ngarud pakasdaawan nga inusarna ti dadduma a tiempona nga ‘agserbi kadagiti sasanto’!—Roma 15:25, 26.

6. (a) Kas inlawlawag ni Pablo, apay a ti panagsaranay ket paset ti panagdaydayawtayo? (b) Ilawlawagyo no kasano a maar-aramid ita ti trabahotayo a panagsaranay iti intero a lubong. (Kitaenyo ti kahon a “ No Adda Didigra!”)

6 Tinulongan ni Pablo dagiti taga-Corinto a mangtarus no apay a ti panagsaranay ket paset ti ministerioda ken panagdayawda ken ni Jehova. Panunotenyo ti kinunana: Mangipapaay dagiti Kristiano iti saranay gapu ta ‘managpasakupda iti naimbag a damag maipapan iti Kristo.’ (2 Cor. 9:13) No kasta, tultulongan dagiti Kristiano dagiti kapammatianda gapu ta kayatda nga iyaplikar dagiti pannursuro ni Kristo. Kuna ni Pablo a dagiti naayat nga aramidda nga agpaay kadagiti kakabsatda ket ebkas ti awan kaaspingna a “di kaikarian a kinamanangngaasi ti Dios.” (2 Cor. 9:14; 1 Ped. 4:10) Gapuna, maitutop ti kinuna ti Disiembre 1, 1975 a ruar ti The Watchtower maipapan iti panagserbi kadagiti kakabsattayo nga agkasapulan, a pakairamanan ti trabaho a panagsaranay: “Pulos a ditay pagduaduaan a daytoy a kita ti panagserbi ket napateg ken ni Jehova a Dios ken iti Anakna a ni Jesu-Kristo.” Wen, ti trabaho a panagsaranay ket maysa a kita ti sagrado a panagserbi.—Roma 12:1, 7; 2 Cor. 8:7; Heb. 13:16.

Dagiti Panggep ti Trabaho a Panagsaranay

7, 8. Ania ti umuna a panggep ti trabahotayo a panagsaranay? Ilawlawagyo.

7 Ania dagiti panggep ti trabahotayo a panagsaranay? Sinungbatan dayta ni Pablo iti maikadua a suratna kadagiti taga-Corinto. (Basaen ti 2 Corinto 9:11-15.) Kadagitoy a bersikulo, imbaga ni Pablo ti tallo a kangrunaan a panggep, wenno kalat, a maibanag no makiramantayo iti “ministerio daytoy publiko a panagserbi,” kayatna a sawen, ti trabaho a panagsaranay. Saggaysaentayo nga usigen dagitoy.

8 Umuna, pakaidayawan ni Jehova ti trabaho a panagsaranay. Iti lima a bersikulo a nadakamat iti ngato, kanayon nga inturong ni Pablo ti atension dagiti kapammatianna ken ni Jehova a Dios. Impalagip ti apostol kadakuada ti “ebkas ti panagyaman iti Dios” ken ti “adu nga ebkas ti panagyaman iti Dios.” (Bersikulo 11, 12)  Kinunana a ti trabaho a panagsaranay matignayna dagiti Kristiano a ‘mangidaydayaw iti Dios’ ken iti awan kaaspingna a ‘di kaikarian a kinamanangngaasina.’ (Bersikulo 13, 14) Ken ingngudo ni Pablo ti panangilawlawagna iti trabaho a panagsaranay babaen ti panangikunana: “Pagyamanan iti Dios.”—Bersikulo 15; 1 Ped. 4:11.

9. Kasano a ti trabaho a panagsaranay mabalin a baliwanna ti negatibo a kapanunotan dagiti tattao? Mangtedkayo iti pagarigan.

9 Kas ken Pablo, ibilang ti ili ti Dios ita ti trabaho a panagsaranay kas gundaway a mangidaydayaw ken ni Jehova ken mangarkos kadagiti pannursurona. (1 Cor. 10:31; Tito 2:10) Kinapudnona, masansan a dakkel ti maitulong daytoy a trabaho iti panangikkat iti negatibo a kapanunotan ti dadduma a tattao maipapan ken ni Jehova ken kadagiti Saksina. Kas pagarigan: Iti maysa a lugar a dinalapus ti bagyo, adda karatula a nakabitin iti ridaw ti balay ti maysa a babai a nakaisuratan ti: “Maiparit ti Saksi ni Jehova Ditoy.” Maysa nga aldaw, nakakita kadagiti trabahador a mangtartarimaan iti nadadael a balay iti sanguanan ti balayna. Sumagmamano nga aldaw a makitkitana dagiti mannakigayyem a trabahador isu nga immasideg tapno ammuenna no siasinoda. Idi naammuanna a Saksi ni Jehova dagiti boluntario, nasdaaw ket kinunana, “Nagkamaliak iti panangmatmatko kadakayo.” Ti resultana? Inikkatna ti karatula iti ridawna.

10, 11. (a) Ania dagiti pagarigan a mangipakita a maar-aramidtayo ti maikadua a panggep ti trabaho a panagsaranay? (b) Ania a publikasion ti makatulong kadagiti makiramraman iti panagsaranay? (Kitaenyo ti kahon a “ Kanayonan nga Alikamen Para Kadagiti Boluntario iti Panagsaranay.”)

10 Maikadua, ‘maipapaaytayo a siwawadwad ti kasapulan’ dagiti kapammatiantayo. (2 Cor. 9:12a) Magagarantayo a mangipaay kadagiti kasapulan dagiti kakabsattayo ken tumulong a mangep-ep iti panagsagabada. Apay? Gapu ta dagiti miembro ti kongregasion Kristiano ket “maymaysa a bagi,” a “no ti maysa a kameng agsagaba, amin dagiti dadduma a kameng agsagabada a mairaman iti dayta.” (1 Cor. 12:20, 26) Gapuna, ti nainkabsatan nga ayat ken asi tignayenna ti adu a kakabsat ita a tumulong a dagus kadagiti kapammatianda kadagiti lugar a nadidigra. (Sant. 2:15, 16) Kas pagarigan, idi adda napasamak a tsunami iti Japan idi 2011, nagsurat ti sanga nga opisina ti Estados Unidos kadagiti Regional Building Committee iti Estados Unidos tapno saludsodenda no adda “dagiti kualipikado a kakabsat” a mapan tumulong iti pannakaibangon manen dagiti Kingdom Hall sadiay. Ania ti resultana? Iti uneg ti sumagmamano a lawas, agarup 600 ti nagboluntario a mapan tumulong iti Japan iti bukodda a gastos! “Nasdaawkami iti resultana,” kuna ti sanga nga opisina ti Estados Unidos. Ti maysa a kabsat iti Japan insaludsodna iti maysa a boluntario manipud iti sabali a pagilian no apay nga immay timmulong. Kinuna ti boluntario: “Dagiti kakabsatmi iti Japan ket paset ti ‘bagimi.’ Mariknami ti saem ken panagsagabada.” Gapu iti managsakripisio nga ayat, sidadaan dagiti boluntario iti panagsaranay a mangirisgo iti biagda no dadduma tapno laeng matulonganda dagiti kapammatianda. *1 Juan 3:16.

11 Inapresiar met dagiti saan a Saksi ti trabahotayo a panagsaranay. Kas pagarigan, kalpasan ti didigra a nangdalapus iti estado  ti Arkansas, U.S.A., idi 2013, impadamag ti maysa a pagiwarnak ti alisto a panagtignay dagiti boluntario a Saksi. Kinunana: “Nagsayaat ti panangorganisar dagiti Saksi ni Jehova kadagiti boluntarioda isu nga alisto ken naurnos ti panagsaranayda.” Agpayso ti kinuna ni apostol Pablo nga ‘ipapaaytayo a siwawadwad’ ti kasapulan dagiti kakabsattayo.

12-14. (a) Apay a napateg nga itungpaltayo ti maikatlo a panggep ti trabahotayo a panagsaranay? (b) Ania dagiti komento a mangipaganetget iti kinapateg ti panangitultuloy kadagiti naespirituan nga aktibidad?

12 Maikatlo, matulongantayo dagiti nadidigra a mangaramid manen kadagiti naespirituan a rutinada. Apay a napateg daytoy? Kinuna ni Pablo a dagiti umawat iti saranay ket matignay a mangipaay iti “adu nga ebkas ti panagyaman iti Dios.” (2 Cor. 9:12b) Awanen ti nasaysayaat pay a panangyebkas dagiti nadidigra iti panagyamanda ken ni Jehova no di ti panangaramid manen kadagiti naespirituan a rutinada iti kabiitan a panawen! (Fil. 1:10) Kuna ti The Watchtower idi 1945: “Inanamongan ni Pablo . . . ti panagur-or iti kontribusion gapu ta makatulong dayta . . . kadagiti agkasapulan a Kristiano iti material tapno maaddaanda iti ad-adu a panawen ken pigsa a mangaramid iti inted ni Jehova a trabaho a panangsaksi.” Kasta met laeng ti panggeptayo ita. No agtultuloyda a mangasaba, mapabileg met dagiti kakabsat saan laeng a dagiti nadidigra a kaarrubada.—Basaen ti 2 Corinto 1:3, 4.

13 Usigentayo ti sumagmamano a komento dagiti immawat kadagiti saranay a nangrugi manen a mangasaba, ken napabilegda iti panangaramidda iti dayta. Kinuna ti maysa a kabsat a lalaki: “Maysa a bendision para iti pamiliami ti mapan mangasaba. Malipatanmi iti apagbiit dagiti problemami gapu ta ikagkagumaanmi a pabilgen dagiti dadduma.” Kinuna ti maysa a kabsat a babai: “Maikkat iti panunotko ti napasamak a didigra no ipamaysak dagiti naespirituan nga aktibidad. Dayta ti mangpatpatalged iti riknak.” Kinuna ti sabali pay a kabsat a babai: “Nupay saantayo a kontrolado ti adu a banag, nakatulong ti panangasaba tapno maipamaysa ti pamiliami ti namnamami iti masanguanan. Ti panangisarsaritami kadagiti sabsabali maipapan iti namnama a baro a lubong ti nangpabileg iti panagtalekmi a mapabaronto ti amin a banag.”

14 Ti pannakigimong ket sabali pay a naespirituan nga aktibidad a rumbeng nga aramiden a dagus dagiti nadidigra a kapammatiantayo. Panunotenyo ti napasamak ken ni Kiyoko, maysa a kabsat a babai nga agtawen idi iti agarup 60. Awan ti nasalbarna no di laeng ti suot-suotna a kawes ken sandalia. Saanna nga ammo no kasano nga agbiag. Kalpasanna, inawis ti maysa a panglakayen nga aggigimongda iti luganna. Kinuna ni Kiyoko: “Nagtugawak iti lugan. Kaduak ti panglakayen ken ti asawana ken ti maysa pay a kabsat a babai. Simple ti gimong ngem kasla milagro ta napukaw iti panunotko ti napasamak a tsunami. Nakariknaak iti talna ti panunot. Dayta a gimong ti nangiparikna kaniak a nabileg ti Nakristianuan a panagtitimpuyog.” Kinuna ti sabali pay a kabsat a babai maipapan kadagiti gimong a tinabunuanna  kalpasan ti didigra: “Dagita ti nakatulong kaniak nga agibtur!”—Roma 1:11, 12; 12:12.

Ti Panagsaranay Mangyeg iti Manayon a Gunggona

15, 16. (a) Ania a gunggona ti inawat dagiti Kristiano iti Corinto ken iti sadinoman gapu iti panangsuportada iti trabaho a panagsaranay? (b) Kasanotayo met a mabenepisiaran ita iti trabaho a panagsaranay?

15 Iti panangilawlawag ni Pablo iti trabaho a panagsaranay, imbagana met kadagiti taga-Corinto dagiti gunggona a masagrapda ken uray dagiti dadduma pay a Kristiano no makiramanda iti daytoy a trabaho. Kinunana: “Buyogen ti araraw a maipaay kadakayo mailiwda [wenno, kayat nga iyebkas dagiti Judio a Kristiano iti Jerusalem ti pammategda kadakayo] gapu iti mangringbaw a di kaikarian a kinamanangngaasi ti Dios kadakayo.” (2 Cor. 9:14) Wen, dagiti Judio a Kristiano nga immawat iti tulong natignayda a mangikararag kadagiti kakabsatda iti Corinto, a pakairamanan dagiti Gentil, gapu iti kinaparaburda ket dayta ti nangparayray iti ayatda kadakuada.

16 Kas panangyaplikar iti sasao ni Pablo maipapan iti pagsayaatan ti trabaho a panagsaranay iti kaaldawantayo, kuna ti Disiembre 1, 1945 a ruar ti The Watchtower: “No ti maysa a grupo dagiti tattao a dedikado iti Dios ket mangted iti kontribusion para kadagiti kasapulan ti sabali a grupo, panunotenyo laengen ti itdenna a panagkaykaysa!” Kasta met laeng ti mapaspasaran ita dagiti boluntario iti panagsaranay. “Ad-adda a simmingedak kadagiti kakabsat gapu iti pannakiramanko iti trabaho a panagsaranay,” kuna ti maysa a panglakayen a timmulong kadagiti nalayus. Inyebkas ti maysa a kabsat a babai nga immawat iti saranay ti panagyamanna babaen ti panangikunana, “Ti panagkakabsattayo ti nangted kaniak iti  pamalatpatan no kasanonto ti biag iti Paraiso a daga.”—Basaen ti Proverbio 17:17.

17. (a) Kasano nga agaplikar iti trabaho a panagsaranay ti sasao iti Isaias 41:13? (b) Mangdakamatkayo iti sumagmamano a pagarigan no kasano a ti trabaho a panagsaranay ket pakaidayawan ni Jehova ken patibkerenna ti panagkaykaysatayo. (Kitaenyo met ti kahon a “ Dagiti Boluntario iti Intero a Lubong a Mangidandanon iti Saranay.”)

17 Apaman a makasangpet dagiti boluntario iti panagsaranay iti lugar a nadidigra, mapaneknekan dagiti kakabsattayo a naapektaran nga agpayso ti kari ti Dios: “Siak, ni Jehova a Diosmo, ig-iggamak ti makannawan nga imam, Daydiay agkunkuna kenka, ‘Dika agbuteng. Siak tulongankanto.’” (Isa. 41:13) Kinuna ti maysa a kabsat a babai a nakalasat iti didigra: “Kasla naawananak iti namnama idi nakitak ti didigra, ngem tinulongannak ni Jehova. Diak mailadawan ti panangtulong kaniak dagiti kakabsat.” Kalpasan ti didigra, nagsurat ti dua a panglakayen a mangibagi kadagiti kongregasion a pagserserbianda: “Nagsaem ti imbunga ti ginggined ngem tinulongannakami ni Jehova babaen kadagiti kakabsattayo. Nabasbasami idin ti maipapan iti trabaho a panagsaranay ngem ita, nabenepisiarankami a mismo iti dayta.”

Kabaelam Kadi ti Makiraman?

18. Ania ti aramidem no kayatmo ti makiraman iti trabaho a panagsaranay? (Kitaem met ti kahon a “ Dakkel ti Epekto Daytoy iti Biagna.”)

18 Kayatmo kadi a mapadasan ti rag-o nga itden ti trabaho a panagsaranay? No wen, laglagipem a dagiti mapili a makiraman iti daytoy a trabaho ket masansan a dagiti boluntario kadagiti proyekto a panagibangon iti Kingdom Hall. Gapuna, ibagam kadagiti panglakayen a kayatmo ti dumawat iti application form para iti dayta. Kinuna ti maysa a panglakayen nga aduan iti kapadasan iti daytoy a trabaho: “Mapanka laeng iti lugar a nadidigra no nakaawatkan iti imbitasion manipud iti Disaster Relief Committee.” Iti kasta, organisado ti pannakaaramid ti panagsaranaytayo.

19. Kasano a nakatulong iti dakkel dagiti boluntario iti panagsaranay iti panangipakita a datayo dagiti pudno a pasurot ni Kristo?

19 Ti trabaho a panagsaranay ket talaga a naisangsangayan a panangipakita iti panagtulnogtayo iti bilin ni Kristo nga “ayatenyo ti maysa ken maysa.” No ipakitatayo ti kasta nga ayat, iparparangarangtayo a datayo ket pudno a pasurot ni Kristo. (Juan 13:34, 35) Pudno a maysa a bendision kadatayo ita ti nakaad-adu a boluntario a mangidaydayaw ken ni Jehova bayat nga ipapaayda ti kasapulan a saranay kadagiti nasungdo a mangsupsuporta iti Pagarian ti Dios!

^ par. 3 Mausig iti daytoy a kapitulo ti saranay a maipapaay kadagiti kapammatiantayo. Ngem masansan a magunggonaan met dagiti saan a Saksi iti trabahotayo a panagsaranay.—Gal. 6:10.

^ par. 5 Inusar ni Pablo ti pang-adu a porma ti di·aʹko·nos (ministro) a mangiladawan kadagiti “ministerial nga adipen.” —1 Tim. 3:12.

^ par. 10 Kitaenyo ti artikulo a “Panangsaranay Kadagiti Kakabsattayo iti Pammati Idiay Bosnia,” iti Nobiembre 1, 1994, a ruar Ti Pagwanawanan, panid 23-27.