Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PASET 6

Dagiti Karit Kadagiti Agdadamo a Nagannak

Dagiti Karit Kadagiti Agdadamo a Nagannak

“Ti annak ket tawid manipud ken Jehova.”—Salmo 127:3

Ti damo a panagbalin a nagannak ket makaparagsak ken narigat para iti agassawa. Mabalin a masdaawkayo a gistay amin a tiempo ken pigsayo ket mausar a mangasikaso iti anakyo. Gapu iti kurang a turog ken agbaliwbaliw a rikna, mabalin a tumaud ti problema iti relasionyo nga agassawa. Rumbeng a mangaramidkayo iti panagbalbaliw tapno maaywananyo ti anakyo ken agtalinaed a nabileg ti relasionyo. Kasano a makatulong dagiti prinsipio ti Biblia tapno mapagballigianyo dagitoy a karit?

 1 NO APAY A KARIT TI KAADDA TI ANAK

TI KUNA TI BIBLIA: “Ti ayat mabayag-panagituredna [wenno naanus] ken manangngaasi.” Kasta met, ti ayat “saanna a sapulen dagiti bukodna a pagimbagan, saan a magargari nga agpungtot.” (1 Corinto 13:4, 5) Kas agdadamo nga ina, gagangay a naipamaysa ti atensionmo iti anakmo. Ngem mabalin a marikna ni lakaymo a nabaybay-an, isu a laglagipem a kasapulanna met ti atensionmo. No naanus ken naasika, maipariknam kenkuana a kasapulam ti tulongna a mangaywan iti anakyo.

“Dakayo nga assawa a lallaki, agtultuloykayo a makipagtaeng kadakuada . . . maitunos iti pannakaammo.” (1 Pedro 3:7) Laglagipem a mabambannog ni baketmo a mangaywan iti anakyo. Adda baro a responsabilidadna ken mabalin a ma-stress, mapaksuyan, wenno madepres pay ketdi. No dadduma, mabalin a marurod pay kenka, ngem kalmadoka latta koma gapu ta “daydiay nabannayat nga agunget nasaysayaat ngem iti nabileg a lalaki.” (Proverbio 16:32) Mannakaawatka koma ken tulongam ni baketmo.—Proverbio 14:29.

NO ANIA TI MAARAMIDAM:

  • Amma: Tulongam ni baketmo a mangaywan iti anakyo uray iti rabii. Kissayam ti tiempom iti dadduma nga aktibidad tapno ad-adu ti tiempom para ken baketmo ken iti anakyo

  • Inna: Palubosam ni lakaymo no kayatna ti tumulong a mangaywan iti anakyo. Dimo babalawen no dina ammo ti aramidenna, imbes ketdi, siaanus nga isurom

 2 PABILGEM TI RELASIONYO

TI KUNA TI BIBLIA: “Agbalinda a maymaysa a lasag.” (Genesis 2:24) Nupay adda baro a miembro ti pamiliam, laglagipem a ‘maymaysakayo latta a lasag’ iti asawam. Taginayonem a nabileg ti relasionyo nga agassawa.

Dakayo nga assawa a babbai, pagyamananyo ti tulong ken suporta ni lakayyo. Mabalin a “makapaimbag” ti panangyebkasyo iti apresasionyo. (Proverbio 12:18) Dakayo nga assawa a lallaki, ipariknayo nga ay-ayaten ken ipatpategyo unay ni baketyo. Padayawanyo iti panangikagumaanda a mangaywan iti pamiliayo.—Proverbio 31:10, 28.

“Tunggal maysa itultuloyna koma a sapulen, saan a ti bukodna a pagsayaatan, no di ket ti pagsayaatan ti sabali a tao.” (1 Corinto 10:24) Kanayon nga aramidem ti kasayaatan para iti asawam. Kas agassawa, adda koma panawenyo nga agtungtong, dumngeg, ken mangkomendar iti maysa ken maysa. Dikay koma agbalin a managimbubukodan no maipapan iti seksual a kasapulanyo. Ikabilanganyo ti kasapulan ti asawayo. Kuna ti Biblia: “Dikay paidaman ti maysa ken maysa iti dayta, malaksid no nagnumuanyo nga agpadpada.” (1 Corinto 7:3-5) Pagtungtonganyo a naimbag dayta. Bumileg ti relasionyo nga agassawa no naanus ken mannakaawatkayo.

NO ANIA TI MAARAMIDAM:

  • Adda koma panawenyo iti maysa ken maysa

  • Mangaramidkayo kadagiti bambanag a mangiparikna iti asawayo a maipatpateg, kas iti panangted iti kard wenno simple a regalo

 3 SANAYENYO TI ANAKYO

TI KUNA TI BIBLIA: “Manipud kinamaladaga naammuam ti nasantuan a sursurat, a makabael a mamagsirib kenka maipaay iti pannakaisalakan.” (2 Timoteo 3:15) Planuem no kasanom nga isuro ti anakmo ta adda nakaskasdaaw nga abilidadna nga agsursuro, sakbay pay a maipasngay. Uray adda pay laeng iti tian, mailasin ti anakmo ti timekmo ken mariknana ti reaksionmo. Nupay dina maawatan ti basbasaem, pagay-ayatnanto ti agbasa inton nataenganen.

Uray ubing pay unay ti anakmo, maawatanna ti ibagam maipapan iti Dios. Ipangngegmo kenkuana ti panagkararagmo ken Jehova. (Deuteronomio 11:19) Estoriaem dagiti bambanag nga inaramid ti Dios uray no agay-ayamkayo. (Salmo 78:3, 4) Bayat a dumakdakkel ti anakmo, mariknana ti panagayatmo ken Jehova, iti kasta, masursurona met ti mangayat Kenkuana.

NO ANIA TI MAARAMIDAM:

  • Espesipiko nga ikararagmo ti sirib a kasapulam a mangsanay iti anakmo

  • Tapno nasapa a makasursuro ti anakmo, ulitem dagiti sasao ken kapanunotan