Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Naimbag a Damag Manipud iti Dios

 Leksion 2

Siasino ti Dios?

Siasino ti Dios?

1. Apay a rumbeng a dayawentayo ti Dios?

Ti pudno a Dios ti Namarsua iti amin a bambanag. Awan ti nangrugianna ken pulos nga awan ti pagpatinggaanna. (Salmo 90:2) Isu ti Gubuayan ti naimbag a damag a masarakan iti Biblia. (1 Timoteo 1:11) Yantangay ti Dios ti nangted iti biagtayo, rumbeng nga isu laeng ti dayawentayo.—Basaem ti Apocalipsis 4:11.

2. Ania aya ti Dios?

Awan pay ti siasinoman a nakakita iti Dios agsipud ta isu ket Espiritu, kayatna a sawen a nangatngato ti kita ti biagna ngem kadagiti parsua nga agbibiag ditoy daga. (Juan 1:18; 4:24) Nupay kasta, maammuantayo ti personalidad ti Dios babaen kadagiti bambanag a pinarsuana. Kas pagarigan, ti kinanadumaduma dagiti prutas ken sabsabong ipabigbigna a ti Dios ket naayat ken masirib. Ti kalawa ti uniberso ipalgakna ti pannakabalin ti Dios.—Basaem ti Roma 1:20.

Ad-adu pay ti maadaltayo maipapan iti personalidad ti Dios no basaentayo ti Biblia. Kas pagarigan, ibaga kadatayo ti Biblia no ania ti kayat ken saan a kayat ti Dios, no kasano ti panangtratona kadagiti tattao, ken no kasano ti panagtignayna iti nadumaduma a kasasaad.—Basaem ti Salmo 103:7-10.

3. Adda kadi nagan ti Dios?

Kinuna ni Jesus: “Amami nga adda iti langlangit, masantipikar koma ti naganmo.” (Mateo 6:9) Nupay adu ti titulo ti Dios, maymaysa laeng ti naganna. Nagduduma ti pannakaibalikas dayta iti kada lenguahe. Iti Iloko, masansan nga usarentayo ti “Jehova” ngem adda met dagidiay mangusar iti “Yahweh.”—Basaem ti Salmo 83:18.

Iti adu a Biblia, naikkat ti nagan ti Dios ket nasuktan iti titulo nga Apo wenno Dios. Ngem idi naisurat ti Biblia, agarup 7,000 a daras a nadakamat ti nagan ti Dios. Impakaammo  ni Jesus ti nagan ti Dios idi insurona dagiti tattao maipapan iti Dios.—Basaem ti Juan 17:26.

4. Maseknan kadi ni Jehova kadatayo?

Kas iti daytoy a naayat nga ama, agtigtignay ti Dios para iti manayon a pagimbagantayo

Ti kadi kinaadu ti panagsagaba kaipapananna a ni Jehova ket Dios a saan a maseknan kadatayo? Adda dagiti agkuna a ti Dios ti mamagsagaba kadatayo tapno subokennatayo, ngem saan nga agpayso dayta.—Basaem ti Santiago 1:13.

Ti Dios inikkanna ti tao iti dignidad babaen ti panangipaayna kadakuada iti wayawaya nga agpili. Saan kadi a rumbeng laeng nga agyamantayo ta mabalintay a pilien ti agserbi iti Dios? (Josue 24:15) Ngem pinili ti adu nga aramiden ti dakes iti padada a tattao isu nga adu ti agsagsagaba. Maladingitan ni Jehova gapu kadagita a kinaawan hustisia.—Basaem ti Genesis 6:5, 6.

Ni Jehova ket maysa a Dios a maseknan kadatayo. Kayatna a tagiragsakentayo ti biag. Iti din agbayag, ikkatenna ti panagsagaba ken dagidiay pakaigapuan ti panagsagaba. Kabayatanna, adda naimbag a rason nga impalubosna ti panagsagaba iti sumagmamano a tiempo. Iti Leksion 8, maammuantayo no ania dayta a rason.—Basaem ti 2 Pedro 2:9; 3:7, 13.

5. Kasanotayo a makaadani iti Dios?

Aw-awisennatayo ni Jehova nga umadani kenkuana babaen ti pannakisaritatayo kenkuana iti kararag. Isu ket interesado iti tunggal maysa kadatayo. (Salmo 65:2; 145:18) Madadaan met a mangpakawan. Ammona dagiti panagreggettayo a mangay-ayo kenkuana, uray no agkamalitayo no dadduma. Ngarud, iti laksid ti kinaimperpektotayo, pudno a mabalintayo a tagiragsaken ti nasinged a pannakirelasion iti Dios.—Basaem ti Salmo 103:12-14; Santiago 4:8.

Yantangay ni Jehova ti nangipaay iti biagtayo, rumbeng nga ayatentayo a nangnangruna ngem iti siasinoman. (Marcos 12:30) Bayat nga ipakitam ti ayatmo iti Dios babaen ti panangadalmo iti ad-adu pay maipapan kenkuana ken panangaramid iti bilbilinna, ad-adda pay a sumingedka kenkuana.—Basaem ti 1 Timoteo 2:4; 1 Juan 5:3.

Ammuem ti Ad-adu Pay

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Adda Kadi Nagan ti Dios?

Adu ti titulo ti Dios, kas iti Mannakabalin-amin, Namarsua, ken Apo. Ngem agarup 7,000 a daras a nausar ti personal a nagan ti Dios iti Biblia.