Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Naimbag a Damag Manipud iti Dios

 Leksion 3

Talaga Kadi a ti Dios ti Naggapuan ti Naimbag a Damag?

Talaga Kadi a ti Dios ti Naggapuan ti Naimbag a Damag?

1. Siasino ti Autor ti Biblia?

Naisurat iti Biblia ti naimbag a damag nga agbiagto nga agnanayon dagiti tattao ditoy daga. (Salmo 37:29) Ti Biblia ket buklen ti 66 a babassit a libro. Agarup 40 a matalek a lallaki ti inusar ti Dios a nangisurat kadagita. Ti umuna a lima a libro ket insurat ni Moises agarup 3,500 a tawenen ti napalabas. Ti maudi a libro ket insurat ni apostol Juan nasurok a 1,900 a tawenen ti napalabas. Makinkapanunotan kadagiti insurat dagiti mannurat iti Biblia? Inusar ti Dios ti nasantuan nga espirituna a nakikomunikar kadagiti mannurat iti Biblia. (2 Samuel 23:2) Insuratda dagiti kapanunotan ti Dios, saan ket a dagiti kapanunotanda. Gapuna, ni Jehova ti Autor ti Biblia.—Basaem ti 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20, 21.

2. Kasanotayo a masigurado a pudno ti Biblia?

Ammotayo a ti Biblia ket naggapu iti Dios gapu ta siuumiso ken detalyado ti panangipadtona iti masanguanan. Awan ti tao a makaaramid iti dayta. (Josue 23:14) Ti laeng Mannakabalin-amin a Dios ti siuumiso a makaibaga no ania ti masanguanan ti sangatauan.—Basaem ti Isaias 42:9; 46:10.

Namnamaentayo a naisangsangayan ti maysa a libro a naggapu iti Dios, ket pudno unay a kasta ti Biblia. Binilbilion a kopia ti Biblia ti naiwarasen iti ginasgasut a lenguahe. Nupay nabayagen a naisurat, ti Biblia ket maitunos iti napaneknekanen a siensia. Kasta met, saan nga agkokontra ti ibagbaga dagiti 40 a mannurat iti Biblia. * Kanayonanna, ti laeng Biblia ti makailawlawag iti galad ti Dios nga  ayat, nga agingga ita ket adda bilegna a mangpasayaat iti biag dagiti tattao. Dagita ti makagapu a minilion a tattao ti nakombinsir a ti Biblia ket Sao ti Dios.—Basaem ti 1 Tesalonica 2:13.

3. Ania ti linaon ti Biblia?

Naipamaysa a salaysayen ti Biblia ti naimbag a damag a ti Dios ket addaan iti naayat a panggep para iti sangatauan. Ilawlawag ti Biblia no kasano a napukaw ti gundaway ti tao nga agbiag iti paraiso a daga idi rugrugi ti pakasaritaan ti tao ken no kasano a maisublinto ti paraiso.—Basaem ti Apocalipsis 21:4, 5.

Naglaon met ti Sao ti Dios kadagiti linteg, prinsipio, ken balakad. Mangipaay pay kadagiti salaysay maipapan iti pannakilangen ti Dios iti sangatauan—maysa a pakasaritaan a mangipalgak iti personalidad ti Dios. No kasta, matulongannaka ti Biblia a mangam-ammo iti Dios. Ilawlawagna no kasanoka nga agbalin a gayyemna.—Basaem ti Salmo 19:7, 11; Santiago 2:23; 4:8.

4. Kasanom a maawatan ti Biblia?

Tulongannaka daytoy a broshur a mangtarus iti Biblia babaen ti panangtuladmo iti wagas ni Jesus a nangusar iti dayta. Nangdakamat kadagiti nagduduma a teksto ti Biblia sa inlawlawagna ti “kaipapanan dagiti Kasuratan.”—Basaem ti Lucas 24:27, 45.

Awanen ti ad-adda pay a makapainteres ngem iti naimbag a damag manipud iti Dios. Ngem saan a paginteresan dayta ti dadduma a tattao, ken adda pay ketdi dagidiay masuron iti dayta. Ngem dika maupay. Ti namnamam a maaddaan iti agnanayon a biag ket agpannuray iti panangam-ammom iti Dios.—Basaem ti Juan 17:3.

 

^ par. 3 Kitaem ti broshur a Libro Para iti Amin a Tao.