Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Naimbag a Damag Manipud iti Dios

 Leksion 10

Kasanom a Mailasin ti Pudno a Relihion?

Kasanom a Mailasin ti Pudno a Relihion?

1. Maymaysa kadi ti pudno a relihion?

“Siputanyo dagiti ulbod a mammadto.”—MATEO 7:15.

Maymaysa laeng ti pudno a relihion nga insuro ni Jesus kadagiti pasurotna. Mayarig dayta iti dalan nga agturong iti biag nga agnanayon. Kinuna ni Jesus a “bassit dagidiay makasarak iti dayta” a dalan. (Mateo 7:14) Awaten laeng ti Dios ti panagdayaw a naibatay iti kinapudno a linaon ti Saona. Amin a pudno a managdaydayaw ket nagkaykaysada iti maysa a pammati.—Basaem ti Juan 4:23, 24; 14:6; Efeso 4:4, 5.

2. Ania ti kinuna ni Jesus maipapan kadagiti saan a pudno a Kristiano?

“Silalatak nga ideklarada nga ammoda ti Dios, ngem paglikudanda babaen kadagiti aramidda.”—TITO 1:16.

Impakdaar ni Jesus a dagiti ulbod a mammadto mulitandanto ti Kristianidad. Agpammarangda a kasla pudno a managdaydayaw, nga ibagbagada a Kristiano ti relihionda. Ngem mailasinmo dagita a tattao gapu iti pudpudno a kinasiasinoda. Kasano? Ti laeng pudno a panagdayaw ti mangpataud kadagiti pudpudno a Kristiano, a mailasin babaen kadagiti galad ken wagas ti panagbiagda.—Basaem ti Mateo 7:13-23.

3. Kasanom a mailasin dagiti pudno nga agdaydayaw?

Usigem dagitoy lima a pakabigbigan:

  • Dagiti pudno nga agdaydayaw raemenda ti Biblia kas Sao ti Dios. Ikagkagumaanda nga iyaplikar dagiti prinsipio a linaon ti Biblia. Gapuna, ti pudno a relihion ket naiduma iti relihion a naibatay ti pannursurona kadagiti kapanunotan ti tao. (Mateo 15:7-9)  Dagiti pudno nga agdaydayaw an-annurotenda ti ikaskasabada.—Basaem ti Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17.

  • Dagiti pudno a pasurot ni Jesus idaydayawda ti nagan ti Dios a Jehova. Indaydayaw ni Jesus ti nagan ti Dios babaen ti panangipakaammona iti dayta. Tinulonganna dagiti tattao a mangam-ammo iti Dios ken sinuruanna ida a mangikararag iti pannakasantipikar ti nagan ti Dios. (Mateo 6:9) Iti lugaryo, ania a relihion ti mangipakpakaammo iti nagan ti Dios?—Basaem ti Juan 17:26; Roma 10:13, 14.

  • Dagiti pudno a Kristiano ikaskasabada ti Pagarian ti Dios. Ti Dios imbaonna ni Jesus a mangikasaba iti naimbag a damag ti Pagarian. Ti Pagarian ti Dios ti kakaisuna a namnama ti sangatauan. Intultuloy ni Jesus nga impakaammo ti maipapan iti dayta agingga iti ipapatayna. (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Imbagana nga ikasaba dagiti pasurotna ti maipapan iti dayta. No adda makisarita kenka maipapan iti Pagarian ti Dios, ania ti pagarupem a relihion dayta a tao?—Basaem ti Mateo 24:14.

  • Dagiti pasurot ni Jesus ket saan a paset daytoy nadangkes a lubong. Mailasinmo ida gapu iti saanda a pannakinamin iti politika wenno kadagiti isyu iti kagimongan. (Juan 17:16; 18:36) Saanda met a tultuladen ti makadangran nga ar-aramid ken kababalin ti lubong.—Basaem ti Santiago 4:4.

  • Naisangsangayan ti panagiinnayat dagiti pudno a Kristiano. Nasursuroda iti Sao ti Dios a raemen ti amin a tattao, aniaman ti pulida. Saanda a supsuportaran ti panaggugubat dagiti nasion, nupay masansan a napasnek dagiti saan a pudno a relihion iti panangsuportada kadagita. (Mikias 4:1-3) Situtulok ketdi nga us-usaren dagiti pudno a Kristiano ti tiempo ken sanikuada a mangtulong ken mangparegta kadagiti sabsabali.—Basaem ti Juan 13:34, 35; 1 Juan 4:20.

4. Mailasinmo kadi ti pudno a relihion?

Ania a relihion ti naibatay iti Sao ti Dios ti amin a pannursurona, mangidaydayaw iti nagan ti Dios, ken mangipakpakaammo iti Pagarian ti Dios kas kakaisuna a namnama ti sangatauan? Ania a grupo ti mangipakpakita iti ayat ken saan a mangsupsuporta iti gubat? Ania ti panagkunam?—Basaem ti 1 Juan 3:10-12.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Panagdayaw nga Anamongan ti Dios

Ammuem ti innem a pagilasinan ti pudno a relihion.