Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Naimbag a Damag Manipud iti Dios

 Leksion 11

Kasanotayo a Magunggonaan Kadagiti Prinsipio ti Biblia?

Kasanotayo a Magunggonaan Kadagiti Prinsipio ti Biblia?

1. Apay a kasapulantayo ti panangiwanwan?

Kasanonatayo a matulongan dagiti prinsipio ti Biblia nga agbalin a naannad?—SALMO 36:9.

Nasirsirib ti Namarsua ngem kadatayo. Kas naayat nga Ama, isu ket maseknan kadatayo. Saanna met nga inranta a maisinatayo kenkuana. (Jeremias 10:23) No kasano a kasapulan dagiti ubbing ti panangiwanwan dagiti nagannakda, kasapulantayo met amin ti panangiwanwan ti Dios. (Isaias 48:17, 18) Sagut ti Dios dagiti prinsipio ti Biblia a mangiwanwan kadatayo.—Basaem ti 2 Timoteo 3:16.

Dagiti linteg ken prinsipio ni Jehova isurona kadatayo ti kasayaatan a panagbiag itan ken ipakitana no kasanotayo a magun-odan dagiti manayon a gunggona iti masanguanan. Yantangay pinarsuanatayo ti Dios, nainkalintegan laeng a naimpusuan nga agpaiwanwantayo kenkuana.—Basaem ti Salmo 19:7, 11; Apocalipsis 4:11.

2. Ania dagiti prinsipio ti Biblia?

Dagiti prinsipio ti Biblia isu dagiti kangrunaan a kinapudno. Ngem dagiti linteg mabalin a mausar kadagiti espesipiko a kasasaad. (Deuteronomio 22:8) Masapul nga usarentayo ti abilidadtayo nga agpanunot tapno matarusantayo no kasano nga agaplikar ti maysa a prinsipio iti maysa a situasion. (Proverbio 2:10-12) Kas pagarigan, isuro ti Biblia a ti biag ket sagut ti Dios. Maiwanwannatayo dayta a kangrunaan a prinsipio iti pagtrabahuan, pagtaengan, ken bayat nga agbibiahetayo. Dayta ti mamagbalin kadatayo a naannad.—Basaem ti Aramid 17:28.

3. Ania dagiti dua a kangrunaan a prinsipio?

Dinakamat ni Jesus ti dua a kapatgan a prinsipio. Ti umuna  ipalgakna ti panggep ti biag ti tao—tapno am-ammuenda, ayatenda, ken agserbida a simamatalek iti Dios. Masapul nga ikabilangantayo daytoy umuna a prinsipio iti amin a desisiontayo. (Proverbio 3:6) Dagidiay mangipapuso iti daytoy a prinsipio agbalinda a gayyem ti Dios, agbalinda a pudpudno a naragsak, ken magun-odda ti biag nga agnanayon.—Basaem ti Mateo 22:36-38.

Ti maikadua a prinsipio tulongannatayo a maaddaan iti natalna a relasion iti sabsabali. (1 Corinto 13:4-7) Ti panangyaplikar iti daytoy maikadua a prinsipio ramanenna ti panangtuladtayo iti panangtrato ti Dios kadagiti tattao.—Basaem ti Mateo 7:12; 22:39, 40.

4. Kasanotayo a magunggonaan kadagiti prinsipio ti Biblia?

Dagiti prinsipio ti Biblia isurona dagiti pamilia nga agkaykaysa babaen ti ayat. (Colosas 3:12-14) Ti Sao ti Dios salaknibanna met dagiti pamilia babaen ti panangisurona iti sabali pay a prinsipio—masapul a permanente ti panagasawa.—Basaem ti Genesis 2:24.

No surotentayo dagiti pannursuro ti Biblia, masalakniban ti material ken emosional a pagimbagantayo. Kas pagarigan, masansan a kaykayat dagiti amo ti trabahador a mapagtalkan ken nagaget gapu ta sursurotenna dagiti prinsipio ti Biblia. (Proverbio 10:4, 26; Hebreo 13:18) Isuronatayo pay ti Sao ti Dios nga agbalin a kontento kadagiti nesesita a bambanag ken mangipateg iti pannakigayyemtayo iti Dios a nangnangruna ngem kadagiti material a bambanag.—Basaem ti Mateo 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Masalakniban ti salun-attayo no iyaplikartayo dagiti prinsipio ti Biblia. (Proverbio 14:30; 22:24, 25) Kas pagarigan, no tungpalentayo ti bilin ti Dios a saan nga agbartek, mailikliktayo kadagiti makapapatay a sakit ken aksidente. (Proverbio 23:20) Ipalubos ni Jehova nga uminumtayo iti kalkalainganna laeng nga arak. (Salmo 104:15; 1 Corinto 6:10) Magunggonaantayo kadagiti prinsipio ti Biblia babaen ti panangisurona nga annadantayo dagiti tigtignay ken panagpampanunottayo. (Salmo 119:97-100) Ngem dagiti pudno a Kristiano raemenda dagiti pagalagadan ti Dios saan laeng a gapu ta magunggonaanda no di ket tapno maidayawda ni Jehova.—Basaem ti Mateo 5:14-16.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Panagbiag iti Wagas a Makaay-ayo iti Dios

Posible ti agbiag iti wagas a makaay-ayo ken ni Jehova. Kinapudnona, mabalinmo ti makigayyem kenkuana.

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Nadiosan a Panangmatmat iti Biag

Ania ti panangmatmat ti Dios iti aborsion, panangyalison iti dara, ken ti biag ti animal?

MAIPAPAN KADAKAMI

Agkiddaw iti Panagadal iti Biblia

Libre nga adalem ti Biblia iti oras ken lugar a kombeniente kenka.