Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Naimbag a Damag Manipud iti Dios

 Leksion 5

Ania ti Panggep ti Dios Para iti Daga?

Ania ti Panggep ti Dios Para iti Daga?

1. Apay a pinarsua ti Dios ti daga?

Ti daga ket impaay ni Jehova kadagiti tattao. Isu dayta ti pagtaengantayo. Gapuna, ti umuna nga agassawa, da Adan ken Eva, ket saan a naparsua nga agnaed idiay langit ta dagiti anghel ti pinarsua ti Dios nga agnaed sadiay. (Job 38:4, 7) Pinarsua ti Dios ti umuna a tao ket pinagnaedna iti nakapimpintas a paraiso a naawagan iti hardin ti Eden. (Genesis 2:15-17) Ni Adan ken dagiti agbalin nga annakna ket impaayan ni Jehova iti gundaway nga agbiag nga agnanayon ditoy daga.—Basaem ti Salmo 37:29; 115:16.

Idi damo, ti laeng hardin ti Eden ti paraiso. Naibilin iti umuna nga agassawa a punnuenda ti daga kadagiti annakda ken aywananda ti intero a daga a pagbalinenda a paraiso. (Genesis 1:28) Pulos a saanto a madadael ti daga. Agnanayon a pagtaengan dayta ti sangatauan.—Basaem ti Salmo 104:5.

2. Apay a saan a paraiso ti daga ita?

Nagsukir da Adan ken Eva iti Dios, isu a pinaruar ida ni Jehova iti hardin. Napukaw ti Paraiso, ket awan tao a nakaisubli iti dayta. Kuna ti Biblia: “Ti met laeng daga nayawat iti ima daydiay nadangkes.”—Job 9:24.Basaem ti Genesis 3:23, 24.

Binaybay-an kadin ni Jehova ti orihinal a panggepna para iti sangatauan? Saan! Isu ket mannakabalin-amin. Saanto a mapaay. (Isaias 45:18) Isublinanto ti sangatauan iti kasasaad a kas iti pinanggepna.—Basaem ti Salmo 37:11, 34.

3. Kasanonto a maisubli ti Paraiso?

Maisublinto ti Paraiso ditoy daga bayat ti panagturay ni Jesus kas Ari a dinutokan ti Dios. Iti gubat a maawagan iti Armagedon, idauluanto ni Jesus dagiti anghel ti Dios ket dadaelenda  amin a bumusbusor iti Dios. Kalpasanna, ni Jesus ipupoknanto ni Satanas iti 1,000 a tawen. Malasatanto ti ili ti Dios ti pannakadadael gapu ta iwanwan ken salaknibanto ida ni Jesus. Tagiragsakendanto ti agnanayon a biag iti Paraiso a daga.—Basaem ti Apocalipsis 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kaanonto nga agpatingga ti panagsagaba?

Kaanonto a pagpatinggaen ti Dios ti kinadakes ditoy daga? Nangted ni Jesus iti “pagilasinan” a mangipasimudaag nga asidegen ti panungpalan. Dagiti agdama a kasasaad iti lubong pagpeggadenna ti biag ti tao ket ipakita dagita nga agbibiagtayon iti “panungpalan ti sistema ti bambanag.”—Basaem ti Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Manipud langit, iturayanto ni Jesus ti daga iti 1,000 a tawen, ket pagpatinggaennanto amin a panagsagaba bayat ti panagturayna. (Isaias 9:6, 7; 11:9) Malaksid iti panagturayna kas Ari, agakemto pay ni Jesus kas Nangato a Padi ket punasenna ti basbasol dagidiay mangay-ayat iti Dios. Gapuna, babaen ken Jesus, pukawento ti Dios ti sakit, panaglakay, ken ipapatay.—Basaem ti Isaias 25:8; 33:24.

5. Siasinonto dagiti agbiag iti masanguanan a Paraiso?

Idiay Kingdom Hall, maam-ammom dagiti tattao a mangay-ayat iti Dios ken agtarigagay a mangadal no kasano nga ay-aywen ti Dios

Dagiti tattao nga agtulnog iti Dios ti agbiagto iti Paraiso. (1 Juan 2:17) Imbaon ni Jesus dagiti pasurotna a birokenda dagiti naemma a tattao ket isuroda kadakuada no kasano a magun-odanda ti anamong ti Dios. Minilion ita a tattao ti isagsagana ni Jehova nga agbiag iti masanguanan a Paraiso ditoy daga. (Sofonias 2:3) Kadagiti Kingdom Hall dagiti Saksi ni Jehova, masursuro dagiti tattao ti agbalin a nasaysayaat nga assawa ken nagannak. Agdaydayawda a sangsangkamaysa kas pamilia ken ad-adalenda no kasanoda a magunggonaan iti naimbag a damag.—Basaem ti Mikias 4:1-4.