Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Naimbag a Damag Manipud iti Dios

 Leksion 1

Ania ti Naimbag a Damag?

Ania ti Naimbag a Damag?

1. Ania ti damag manipud iti Dios?

Kayat ti Dios a matagiragsak dagiti tattao ti biag ditoy daga. Pinarsuana ti daga ken ti isuamin nga adda iti dayta gapu ta ay-ayatenna dagiti tattao. Iti din agbayag, ipaayannanto iti nasaysayaat a masanguanan dagiti tattao iti amin a paset ti daga. Pukawennanto dagiti pakaigapuan ti panagsagaba ti sangatauan.—Basaem ti Jeremias 29:11.

Awan pay ti gobierno a nakaikkat iti kinaranggas, sakit, wenno ipapatay. Ngem adda naimbag a damag. Iti din agbayag, amin a gobierno ti tao ket masuktanton iti gobierno ti Dios. Dagiti iturayan dayta a gobierno tagiragsakendanto ti talna ken nasayaat a salun-at.—Basaem ti Isaias 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Apay a nakapatpateg a maipakaammo ita ti naimbag a damag?

Sa laeng agpatingga ti panagsagaba inton dadaelen ti Dios dagiti dakes a tattao ditoy daga. (Sofonias 2:3) Kaano a mapasamak dayta? Dagiti kasasaad a mangdiddidigra ita iti sangatauan ket naipadto iti Sao ti Dios. Ipakita ti agdama a paspasamak nga asidegen nga agtignay ti Dios.—Basaem ti 2 Timoteo 3:1-5.

3. Ania ti masapul nga aramidentayo?

Masapul nga adalentayo ti maipapan iti Dios manipud iti Saona, ti Biblia. Mayasping dayta iti surat ti maysa a naayat nga ama a mangibagbaga kadatayo no kasano a matagiragsaktayo ti nasaysayaat a biag ita ken ti agnanayon a biag ditoy daga iti masanguanan. Mabalin a saan a kayat ti dadduma nga adda tumulong kenka a mangtarus iti Biblia. Ngem ditay koma sayangen ti gundaway nga agbiag iti nasaysayaat a masanguanan.—Basaem ti Proverbio 29:25; Apocalipsis 14:6, 7.