Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 MAIKAPAT A SEKSION

“Sireregtanto nga Idepensak ti Nasantuan a Naganko”—Malasatan ti Nadalus a Panagdaydayaw ti Iraraut

“Sireregtanto nga Idepensak ti Nasantuan a Naganko”—Malasatan ti Nadalus a Panagdaydayaw ti Iraraut

EZEKIEL 39:25

NAKAISENTRUANNA: Isalakan ni Jehova ti ilina iti dakkel a rigat

Ay-ayaten ni Jehova dagiti tattao, ngem sungsungbatantayo met kenkuana dagiti ar-aramidentayo. Ania ti mariknana kadagiti mangibagbaga nga agdaydayawda kenkuana ngem saan met a maitunos iti pagayatanna ti aramidda? Kasanona a pilien no asino ti makalasat iti dakkel a rigat? Ken apay a ni Jehova, a Dios ti ayat, dusaenna ti minilion a dakes a tattao?

ITI DAYTOY A SEKSION

KAPITULO 15

“Pagpatinggaekto ti Panagbalangkantismo”

Ania ti masursurotayo kadagiti pannakailadawan dagiti balangkantis iti Ezekiel ken Apocalipsis?

KAPITULO 16

“Markaam ti Muging”

Napateg kadatayo ti pannakamarka iti pannakaisalakan dagiti matalek a tattao idi tiempo ni Ezekiel.

KAPITULO 17

“Busorenka, O Gog”

Asino ni Gog iti Magog, ken ania a daga ti rautenna?

KAPITULO 18

“Sumgedto ti Nakaro a Pungtotko”

Ti iraraut ni Gog ti makagapu nga agpungtot ni Jehova, isu a salaknibanto ti Dios ti ilina.