Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAHON 10B

“Namagaan a Tulang” ken ‘Dua a Saksi’—Ania ti Koneksionda?

“Namagaan a Tulang” ken ‘Dua a Saksi’—Ania ti Koneksionda?
VIEW

NATUNGPAL idi 1919 ti dua a konektado a padto: maipapan iti “namagaan a tulang” ken maipapan iti ‘dua a saksi.’ Ipakpakauna ti sirmata maipapan iti “namagaan a tulang” ti napaut a tiempo (nga umabut iti ginasut a tawen) nga agpatingga inton agbiag ti dakkel a grupo ti ili ti Dios. (Ezek. 37:2-4; Apoc. 11:1-3, 7-13) Ti padto maipapan iti ‘dua a saksi’ iladawanna ti ababa a tiempo (natungpal manipud iti maudi a paset ti 1914 agingga iti rugrugi ti 1919) nga agpatingga inton agbiag manen ti bassit a grupo dagiti adipen ti Dios. Agpada nga inladawan dagitoy a padto ti simboliko a panagungar, ken agpada nga adda kaitungpalanda idi 1919, idi impalubos ni Jehova nga ‘agtakder’ dagiti nadutokan nga adipenna, mawayawayaanda iti pannakaadipen iti Babilonia a Dakkel, ken maummongda iti naisubli a kongregasion.​—Ezek. 37:10.

Ngem siputanyo ta adda napateg a nagdumaan ti kaitungpalan dagitoy a padto. Ti padto maipapan iti “namagaan a tulang” ipakpakaunana ti panagbiag ti amin a kameng ti nadutokan a natda. Ngem ti padto maipapan iti ‘dua a saksi’ ipakpakaunana ti panagbiag ti dadduma a kameng ti natda a dinutokan ti Dios—dagidiay mangidadaulo iti organisasion ken nadutokan kas “ti matalek ken masirib nga adipen.”​—Mat. 24:45; Apoc. 11:6. *

“Ti Tanap a Napno Kadagiti Tulang”​—Ezek. 37:1

 1. KALPASAN TI 100 C.E.

  Manipud maikadua a siglo C.E. nga agpatpatuloy idi a ti kongregasion dagiti Kristiano a dinutokan ti espiritu ket simboliko a napapatay, “ti tanap” ket “napno kadagiti tulang”

 2. RUGRUGI TI 1919

  1919: Nagbiag dagiti “namagaan a tulang” idi inruar ni Jehova ti amin a nadutokan manipud iti Babilonia a Dakkel ken inummongna ida iti naisubli a kongregasion

‘Dua a Saksi’​—Apoc. 11:3

 1. MAUDI A PASET TI 1914

  panangasaba a nakabado “iti nakersang a lupot”

  1914: Nangasaba ti ‘dua a saksi’ a nakabado “iti nakersang a lupot” iti tallo ket kagudua a tawen. Iti ngudo dayta a tiempo, simboliko a napapatayda

 2. simboliko nga ipapatay

 3. RUGRUGI TI 1919

  1919: Nagbiag ti ‘dua a saksi’ idi a ti bassit a grupo dagiti nadutokan a kakabsat a mangidadaulo iti organisasion ket napili nga agserbi kas “ti matalek ken masirib nga adipen”

^ par. 4 Kitaen Ti Pagwanawanan, Marso 2016, “Salsaludsod Dagiti Agbasbasa.”