Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAHON 7B

Kangrunaan a Sasao iti Libro nga Ezekiel

Kangrunaan a Sasao iti Libro nga Ezekiel

“Anak ti Tao”

NASUROK A 90 A DARAS

Nasurok a 90 a daras a natukoy ni Ezekiel kas “anak ti tao.” (Ezek. 2:1) Impalagip ni Jehova kenkuana nga uray no nakaawat kadagiti nagsasayaat a pribilehio, isu ket maysa laeng a tao. Makapainteres ta iti salaysay dagiti ebanghelio, natukoy ni Jesus kas “Anak ti tao” iti agarup 80 a daras, a mangipakita a talaga a nagbalin a tao, saan ket nga anghel a basta naglasag kas tao.—Mat. 8:20.

 ‘Maammuandanto a Siak ni Jehova’

NASUROK A 50 A DARAS

Nasurok a 50 a daras nga insurat ni Ezekiel ti imbaga ti Dios kadagiti tattao a ‘maammuandanto a siak ni Jehova.’ Ipaganetget dayta a ni Jehova ti kakaisuna a maikari nga umawat iti nadalus a panagdaydayaw.—Ezek. 6:7.

“Kangatuan nga Apo Jehova”

217 A DARAS

Nausar iti 217 a daras ti sasao a “Kangatuan nga Apo Jehova,” a mangted iti dayaw a maikari iti nagan ti Dios ken mangipaganetget a nababbaba ti amin a parsua ngem ni Jehova.—Ezek. 2:4.