Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAHON 2B

Ni Ezekiel—Ti Biagna ken Panawenna

Ni Ezekiel—Ti Biagna ken Panawenna
VIEW

“Mangpapigsa ti Dios” ti kaipapanan ti Ezekiel. Nupay adu a pakdaar ti linaon dagiti padto nga insalaysayna, ti pakabuklan ti mensahena ket maitunos iti kaipapanan ti naganna ken mangpapigsa iti pammati dagidiay mayat a mangipaay iti Dios iti nadalus a panagdaydayaw.

DAGITI PROPETA A KAPANAWENANNA

 • JEREMIAS

  Nagtaud iti pamilia ti papadi, iti Jerusalem ti kangrunaan a nagserbianna (647-580 B.C.E.)

 • HULDA

  Nagserbi idi nasarakan idiay templo ti libro ti Linteg idi agarup 642 B.C.E.

 • DANIEL

  Miembro ti tribu dagiti ari ti Juda, naipan idiay Babilonia idi 617 B.C.E.

 • HABAKUK

  Mabalin a nagserbi idiay Juda idi rugrugi ti panagari ni Jehoiakim

 • ABDIAS

  Nagipadto maibusor iti Edom, nalabit idi tiempo ti pannakadadael ti Jerusalem

KAANO A NAGIPADTODA? (B.C.E. AMIN A PETSA)

 DAGITI NAPATEG A PASAMAK BAYAT TI PANAGBIAG NI EZEKIEL (B.C.E. AMIN A PETSA)

 1. agarup 643: Nayanak

 2. 617: Naipan idiay Babilonia

 3. 613: Nangrugi nga agipadto; nakitana ti sirmata maipapan ken Jehova

 4. 612: Nakitana ti sirmata maipapan iti apostasia idiay templo

 5. 611: Rinugianna nga ipakaammo ti pannakadusa ti Jerusalem

 6. 609: Natay ti asawana ken nangrugi ti maudi a pannakaraut ti Jerusalem

 7. 607: Nakaawat iti pammatalged a nadadaelen ti Jerusalem

 8. 593: Nakitana ti sirmata maipapan iti templo

 9. 591: Impadtona ti panangraut ni Nabucodonosor iti Egipto; nalpas ti panagsuratna

DAGITI ARI TI JUDA KEN BABILONIA

 1. 659-629: Sinuportaran ni Josias ti nadalus a panagdaydayaw ngem natay bayat ti pannakigubatna ken Faraon Neco

 2. 628: Dakes ti tallo a bulan a panagturay ni Jehoahaz ken tiniliw ni Faraon Neco

 3. 628-618: Dakes nga ari ni Jehoiakim ken pinagbalin ni Faraon Neco kas ari nga agpaituray kenkuana

 4. 625: Inabak ni Nabucodonosor ti armada ti Egipto

 5. 620: Umuna nga iraraut ni Nabucodonosor iti Juda ken pinagbalinna ni Jehoiakim idiay Jerusalem kas ari nga agpaituray kenkuana

 6. 618: Nagrebelde ni Jehoiakim ken Nabucodonosor ngem mabalin a natay bayat ti maikadua nga iraraut ti Babilonia iti Naikari a Daga

 7. 617: Ni Jehoiakin, a maawagan met kas Jeconias, ket dakes nga ari a nagturay iti tallo a bulan sa simmuko ken Nabucodonosor

 8. 617-607: Ni Zedekias, a dakes ken takrot nga ari, ket pinagbalin ni Nabucodonosor kas ari nga agpaituray kenkuana

 9. 609: Nagrebelde ni Zedekias ken Nabucodonosor, a nangraut iti Juda iti maikatlo a daras

 10. 607: Dinadael ni Nabucodonosor ti Jerusalem, tiniliwna ni Zedekias, binulsekna, sa impanna idiay Babilonia