Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Biblia—Ania ti Mensahena?

 SEKSION 10

Sisisirib a Nangituray ni Solomon

Sisisirib a Nangituray ni Solomon

Inikkan ni Jehova ni Solomon iti masirib a puso. Bayat ti panagturay ni Solomon, tinagiragsak dagiti Israelita ti awan kaaspingna a talna ken kinarang-ay

ANIA ngata ti kasasaad ti biag no ti intero a nasion ken ti agturayna agpaiwanwanda ken Jehova kas Soberanoda ken agtulnogda kadagiti lintegna? Naipamatmat ti sungbat bayat ti 40 a tawen a panagturay ni Ari Solomon.

Sakbay ti ipupusay ni David, dinutokanna ti anakna a ni Solomon kas sumukat kenkuana. Iti maysa a tagtagainep, sinaludsod ti Dios ken Solomon no ania ti kayatna a kiddawen. Nagkiddaw ni Solomon iti sirib ken pannakaammo tapno nainsiriban ken awanan panangidumduma ti panangukomna kadagiti umili. Naragsakan ni Jehova ket pinagbalinna ni Solomon a masirib ken mannakaawat. Inkari pay ni Jehova nga ipaayanna ni Solomon iti kinabaknang, dayag, ken napaut a biag no agtalinaed a natulnog.

Limmatak ni Solomon gapu kadagiti nainsiriban a panangukomna. Kas pagarigan, maysa a maladaga a lalaki ti pagin-innagawan ti dua a babbai, a tunggal maysa ibagbagana nga isu ti ina ti maladaga. Imbilin ni Solomon a pagginnudduaan dagiti babbai ti maladaga. Immannugot ti maysa kadakuada, ngem ti pudno nga ina dagus nga impakaasina a maited ti ubing iti kainnagawna a babai. Nabataden ken Solomon a ti naasian a babai ti ina ti maladaga ket intedna kenkuana ti ubing. Nagdinamag iti Israel daytoy a pangngeddeng, ket nabigbig dagiti umili a ti sirib ti Dios adda ken Solomon.

Ti maysa kadagiti katan-okan a nagapuanan ni Solomon isu ti panangibangonna iti templo ni Jehova—maysa a nadaeg a pasdek idiay Jerusalem a mausar kas sentro ti panagdayaw idiay Israel. Idi inagurasion ti templo, inkararag ni Solomon: “Adtoy! Ti langlangit, wen, ti langit ti langlangit, saandaka a malaon; anian nga ad-adda pay, ngarud, daytoy balay nga imbangonko!”—1 Ar-ari 8:27.

Nagdinamag ti maipapan ken Solomon kadagiti sabali a pagilian, uray pay agingga iti Sheba, idiay Arabia. Ti reyna ti Sheba nagdaliasat tapno makitana a mismo ti dayag ken kinabaknang ni Solomon, ken tapno ammuenna no kasano kasirib ti ari. Nagsiddaaw unay ti reyna iti kinasirib ni Solomon ken iti kinabaknang ti Israel, isu nga indaydayawna ni Jehova iti panangisaadna iti masirib nga ari. Kinapudnona, babaen ti bendision ni Jehova, ti panagturay ni Solomon ti karang-ayan ken katalnaan iti pakasaritaan ti nagkauna nga Israel.

Ngem makapaladingit ta saan nga intultuloy ni Solomon ti nagpaiwanwan iti sirib ni Jehova. Linabsingna ti bilin ti Dios ta nangasawa iti ginasut a babbai, agraman ti adu nga agdaydayaw iti ganggannaet a didios. Dagiti assawana ti in-inut a nangituggod kenkuana nga umikay ken Jehova ken agdayaw kadagiti idolo. Imbaga ni Jehova ken Solomon a maited iti sabali ti paset ti pagarianna. Kinuna ti Dios a sangkapaset laeng ti agtalinaed iti pamilia ni Solomon maigapu iti karina ken amana a David. Nupay ni Solomon saanen a situtulnog a nagserbi ken Jehova, nagtalinaed ti Dios a nasungdo iti tulagna ken David mainaig iti Pagarian.

Naibasar iti 1 Ar-ari kapitulo 1 agingga iti 11; 2 Cronicas kapitulo 1 agingga iti 9; Deuteronomio 17:17.