Ni Pablo nagdaliasat iti daga ken iti baybay iti panangasabana

KALPASAN ti pannakakombertena, sigagagar nga inwaragawag ni Pablo ti naimbag a damag maipapan iti Pagarian ti Dios. Gapuna, daytoy a dati a bumusbusor ti nagbalin a puntiria ti nakaro nga ibubusor. Iti sumagmamano a daras, nagdaliasat daytoy napinget nga apostol iti adayo a luglugar tapno maisaknap ti naimbag a damag maipapan iti Pagarian a mangibanag iti orihinal a panggep ti Dios para iti sangatauan.

Idiay Listra, bayat ti umuna a panagdaliasatna a mangasaba, pinaimbag ni Pablo ti maysa a lalaki a pilay sipud pannakayanakna. Rinugian nga iriaw dagiti naummong a tattao a da Pablo ken ti kaduana a nagdaliasat a ni Bernabe ket didios. Dagiti dua a lallaki saanda a napasardeng dagiti tattao a mangidiaya kadagiti daton kadakuada. Ngem gapu iti impluensia dagiti bumusbusor ken Pablo, dagitoy met laeng a tattao ti nangubor kenkuana agingga nga impagarupda a natayen. Nakalasat ni Pablo, ket idi agangay nagsubli iti dayta met laeng a siudad tapno paregtaenna dagiti adalan.

Kuna ti dadduma a Judio a Kristiano a dagiti di Judio a manamati masapul nga annurotenda ti dadduma a paset ti Linteg ni Moises. Inyuman ni Pablo dayta nga isyu kadagiti apostol ken lallakay idiay Jerusalem. Kalpasan ti naannad a panangusigda iti Kasuratan ken babaen ti panangiwanwan ti nasantuan nga espiritu ti Dios, dagitoy a lallakay nagsuratda kadagiti kongregasion ket binalakadanda dagitoy a liklikanda ti idolatria, pannangan iti dara ken di napadara a karne, ken ti pannakiabig. “Nasken a banag” dagita a bilin, ngem ti panangipangag kadagita saanna a kalikaguman ti panangannurot iti Mosaiko a Linteg.—Aramid 15:28, 29.

Iti maikadua a panagdaliasatna a mangasaba, simmarungkar ni Pablo idiay Berea, a masarakan ita idiay Greece. Dagiti Judio nga agnanaed sadiay sigagagar nga inawatda ti mensahe, nga inaldaw a sinukimatda ti Kasuratan tapno mapatalgedanda ti pannursurona. Gapu iti ibubusor, napilitan ni Pablo nga umakar itan idiay Atenas. Iti imatang ti grupo dagiti de adal, nangiparang ni Pablo iti makatignay a palawag a nagsayaat a pagtuladan iti kinataktika, panangtarus, ken kinalaing nga agpalawag.

Kalpasan ti maikatlo a panagdaliasatna a mangasaba, napan ni Pablo idiay Jerusalem. Idi simmarungkar iti templo, nangrugi nga agderraaw ti dadduma a Judio a mayat a mangpapatay kenkuana. Bimmallaet dagiti Romano a soldado ket pinalutpotda ni Pablo. Kas Romano nga umili, indepensana ti bagina idi agangay iti saklang ni Romano a Gobernador Felix. Di mapaneknekan dagiti Judio dagiti pammabasolda ken Pablo. Iti saklang ni Festo a sabali pay a Romano a gobernador, kastoy ti kinuna ni Pablo tapno saan a mayawat kadagiti Judio: “Agapelarak ken Cesar!” Simmungbat ni Festo: “Mapankanto ken Cesar.”—Aramid 25:11, 12.

Kalpasanna, nailugan ni Pablo iti barko tapno mabista idiay Italia. Narba ti barko bayat ti panaglayag, isu a masapul nga agtalinaed ni Pablo iti isla ti Malta bayat ti tiempo ti lam-ek. Idi nakasangpeten idiay Roma, dua a tawen a nagnaed iti maabangan a balay. Nupay bambantayan ti soldado, ti naregta nga apostol intultuloyna nga inkasaba ti Pagarian ti Dios iti amin a simmarungkar kenkuana.

—Naibasar iti Aramid 11:22–28:31.