Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Biblia—Ania ti Mensahena?

 SEKSION 1

Ti Namarsua Pinagnaedna ti Tao iti Paraiso

Ti Namarsua Pinagnaedna ti Tao iti Paraiso

Pinarsua ti Dios ti pisikal nga uniberso ken ti biag ditoy daga; nangparsua iti perpekto a lalaki ken babai, pinagnaedna ida iti nagpintas a minuyongan, ken nangted iti bilin a tungpalenda

DAGITOY ti kalalatakan pay laeng a panglukat a sasao a naisurat: “Idi punganay, ti Dios pinarsuana ti langlangit ken ti daga.” (Genesis 1:1) Babaen iti dayta a simple, nadaeg a sasao, iyam-ammo kadatayo ti Biblia ti katan-okan a Persona iti intero a Nasantuan a Kasuratan—ti mannakabalin-amin a Dios a ni Jehova. Ipakita ti umuna a bersikulo ti Biblia a ti Dios ti Namarsua iti nakalawlawa nga uniberso, agraman ti planeta a pagnanaedantayo. Ilawlawag dagiti sumaganad a bersikulo nga iti serye dagiti napaut a panawen, a piguratibo a naawagan nga al-aldaw, ti Dios insaganana ti daga a pagtaengantayo, a pinataudna ti amin a pagsidsiddaawan a banag iti lubong.

Ti tao ti katan-okan kadagiti parsua ti Dios ditoy daga. Naparsua ti tao iti ladawan ti Dios isu a mayanninawna dagiti personal a galad ni Jehova, kas iti ayat ken sirib. Ti Dios pinarsuana ti tao manipud iti tapok. Pinanagananna iti Adan, sa pinagnaedna iti paraiso—ti minuyongan ti Eden. Ti Dios a mismo ti nangaramid iti dayta a minuyongan, nga aduan iti makaay-ayo ken nabunga a kaykayo.

Nakita ti Dios nga agkasapulan ti tao iti kadua. Nangala ti Dios iti maysa a paragpag ni Adan, binukelna a babai, ken inyegna iti lalaki kas asawana a nanaganan idi agangay iti Eva. Naragsakan ni Adan ket indaniwna: “Daytoy iti kamaudiananna ti tulang dagiti tulangko ken lasag ti lasagko.” Inlawlawag ti Dios: “Dayta ti makagapu a ti maysa a lalaki panawannanto ti amana ken ti inana ket masapul a makitipon iti asawana ket masapul nga agbalinda a maymaysa a lasag.”—Genesis 2:22-24; 3:20.

Adda dua a bilin ti Dios kada Adan ken Eva. Umuna, imbilinna a talonen ken aywananda ti pagtaenganda a daga agingga a mapno dayta kadagiti annakda. Maikadua, imbaga ti Dios a dida mangan iti bunga ti maysa laeng kadagiti kayo nga adda iti naglawa a minuyongan, ti “kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakes.” (Genesis 2:17) No agsukirda, matayda. Babaen kadagita a bilin, ti Dios impaayanna ti lalaki ken babai iti gundaway a mangipakita a bigbigbigenda ti Dios kas ti Agturay kadakuada. Babaen ti panagtulnogda, maipakitada met ti ayat ken panagyamanda kenkuana. Awan panggapuanda a sumukir iti naayat a panangiturayna. Awan pakapilawan da Adan ken Eva ta perpektoda. Ibaga kadatayo ti Biblia: “Nakita ti Dios ti isuamin nga inaramidna ket, adtoy! nasayaat unay dayta.”—Genesis 1:31.

—Naibasar iti Genesis kapitulo 1 ken 2.

Ammuem ti Ad-adu Pay

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Ania ti Panggep ti Dios Para iti Daga?

Ilawlawag ti Biblia no apay a pinarsua ti Dios ti daga, no kaano nga agpatingga ti panagsagaba, ken no ania ti agur-uray iti masanguanan para iti daga ken dagiti agnaed iti dayta.

AGRIINGKAYO!

Ti Nailemmeng a Salaysay Maipapan iti Panamarsua

Ti kadi salaysay ti Biblia maipapan iti panamarsua ket maitunos iti nasientipikuan a kinapudno?