Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SEKSION 14

Nagsao ti Dios Babaen Kadagiti Mammadtona

Nagsao ti Dios Babaen Kadagiti Mammadtona

Dinutokan ni Jehova dagiti mammadto a mangipakaammo kadagiti mensahe maipapan iti panangukom, nasin-aw a panagdayaw, ken namnama maipapan iti Mesias

KABAYATAN ti tiempo dagiti ari iti Israel ken Juda, adda naisangsangayan a grupo dagiti lallaki nga inusar ti Dios—dagiti mammadto. Naisangsangayan ti pammati ken tured dagitoy a lallaki a nangipakaammo kadagiti mensahe ti Dios. Usigentayo ti uppat a napapateg a tema a pinutar dagiti mammadto ti Dios.

1. Ti pannakadadael ti Jerusalem. Dagiti mammadto ti Dios a da Isaias ken Jeremias nasaksakbay a rinugianda nga ipakdaar a madadael ken mabaybay-an ti Jerusalem. Sibabatad nga impalgakda no apay a ti Dios ket makapungtot iti Jerusalem. Saan a napaneknekan daytoy a siudad nga isu ket pannakabagi ni Jehova gapu ta makiramraman kadagiti palso a narelihiosuan nga aramid, kinarinuker, ken kinaranggas.—2 Ar-ari 21:10-15; Isaias 3:1-8, 16-26; Jeremias 2:1–3:13.

2. Ti pannakaisubli ti nasin-aw a panagdayaw. Kalpasan ti 70 a tawen a pannakakautibo, mawayawayaan ti ili ti Dios manipud Babilonia. Agsublida iti nalangalang a dagada ket ibangonda manen ti templo ni Jehova iti Jerusalem. (Jeremias 46:27; Amos 9:13-15) Agarup 200 a tawen a nasaksakbay, ni Isaias impadtona a Ciro ti nagan ti mangparmek iti Babilonia ken mangipalubos iti ili ti Dios a mangisubli iti nasin-aw a panagdayaw. Nangipaay pay ni Isaias iti detalye mainaig iti naidumduma a pamay-an ni Ciro a mangparmek iti siudad.—Isaias 44:24–45:3.

3. Ti iyaay ti Mesias ken dagiti mapasaranna. Maipasngayto ti Mesias iti ili ti Betlehem. (Mikias 5:2) Maysanto a napakumbaba ken sumangpet iti Jerusalem a nakasakay iti maysa nga asno. (Zacarias 9:9) Nupay naalumamay ken naasi, adunto ti mangilaksid kenkuana. (Isaias 42:1-3; 53:1, 3) Siuulpit a mapapatayto. Dayta kadi ti kanibusanan ti Mesias? Saan, gapu ta ti sakripisiona ti mamagbalinto a posible ti pannakapakawan ti basbasol ti adu. (Isaias 53:4, 5, 9-12) Maitungpal laeng dayta babaen ti pannakapagungarna.

4. Ti panangituray ti Mesias iti daga. Dagiti imperpekto a tattao talaga a saanda a kabaelan nga iturayan ti bagbagida a sitatalna, ngem ti Mesianiko nga Ari maawaganto iti Prinsipe ti Kappia. (Isaias 9:6, 7; Jeremias 10:23) Iti sidong ti turayna, addanto talna iti nagbabaetan dagiti tattao agraman ti amin nga animal. (Isaias 11:3-7) Awanton ti sakit. (Isaias 33:24) Uray ni patay maalimonto iti agnanayon. (Isaias 25:8) Bayat ti panagturay ti Mesias, mapagungarto dagiti natay tapno agbiagda ditoy daga.—Daniel 12:13.

Naibasar kadagiti libro nga Isaias, Jeremias, Daniel, Amos, Mikias, ken Zacarias.