Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

 SEKSION 18

Nagaramid ni Jesus Kadagiti Milagro

Nagaramid ni Jesus Kadagiti Milagro

Babaen kadagiti milagrona, impakita ni Jesus no kasanonto nga usarenna ti pannakabalinna kas Ari

TI DIOS inikkanna ni Jesus iti pannakabalin tapno maaramidna dagiti banag a saan a maaramid ti dadduma a tattao. Nagaramid ni Jesus iti adu a naindaklan a milagro, a masansan nga iti imatang ti adu a tattao. Impakita dagidi a milagro nga adda pannakabalin ni Jesus a mangparmek kadagiti kabusor ken mamagpatingga kadagiti rigat a di pulos naaramidan a sibaballigi dagiti imperpekto a tattao. Usigentayo ti sumagmamano a pagarigan.

Bisin. Ti immuna a milagro ni Jesus ket nainaig iti danum a pinagbalinna a nagsayaat nga arak. Iti dua pay a gundaway, pinakanna ti rinibu a mabisin a tattao babaen laeng iti sumagmamano a tinapay ken ikan. Agpada a simmobra ti taraon kadagitoy a gundaway .

Sakit. Pinaimbag ni Jesus dagiti tattao nga addaan iti “tunggal kita ti sagubanit ken tunggal kita ti an-annayen.” (Mateo 4:23) Pinaimbag ni Jesus dagiti bulsek, tuleng, agkukutel, agkissiw, pilay, lugpi, ken pawad. Awan ti sakit a dina kabaelan nga ikkaten.

Napeggad a Paniempo. Idi aglaylayag ni Jesus ken dagiti adalanna iti Baybay ti Galilea, giddato a dimteng ti nadawel nga allawig. Nagbuteng dagiti adalan. Kinita laeng ni Jesus ti allawig ket kinunana: “Agtalnaka! Agulimekka!” Ket timmalna unay ti aglawlaw. (Marcos 4:37-39) Iti sabali pay gundaway, nagna ni Jesus iti rabaw ti danum bayat ti nakaam-amak a bagyo.—Mateo 14:24-33.

Nadangkes nga espiritu. Napigpigsa nga amang dagiti nadangkes nga espiritu ngem kadagiti tao. Awan gaway ti adu a tattao a lumapsut kadagitoy a naulpit a kabusor ti Dios. Ngem iti adu a gundaway, pinaruar ken binabalaw ni Jesus dagita nga espiritu a limmugan kadagiti tattao. Saanna a kabuteng dagita nga espiritu. Imbes ketdi, isu ti kinabutengda gapu ta ammoda ti autoridadna.

Ipapatay. Maitutop unay a maawagan ti patay kas “ti maudi a kabusor,” a di maparmek ti asinoman a tao. (1 Corinto 15:26) Ngem pinagungar ni Jesus dagiti natay, insublina ti agtutubo a lalaki iti balo nga inana ken ti balasitang kadagiti agladladingit a nagannakna. Iti nakaskasdaaw unay a pamay-an, pinagungar ni Jesus ti dungdungnguenna a gayyem a ni Lazaro iti imatang ti adu nga agladladingit, nupay natayen iti nganngani uppat nga aldaw! Uray dagiti napeklan a kabusor ni Jesus binigbigda ti nagapuananna a milagro.—Juan 11:38-48; 12:9-11.

Apay nga inaramid amin ni Jesus dagita a milagro? Saan aya a natay met laeng idi agangay dagiti pinagungarna? Wen, ngem kaskasdi nga adda agpaut a naaramidan dagidi a milagrona. Paneknekanda nga adda pudno a pakaibatayan amin dagiti makapagagar a padto maipapan iti turay ti Mesianiko nga Ari. Awan duadua a ti Ari a dinutokan ti Dios kabaelanna a pukawen ti bisin, sakit, dakes a paniempo, nadangkes nga espiritu, wenno ti mismo nga ipapatay. Naipakitanan nga inted ti Dios kenkuana ti pannakabalin a mangitungpal kadagita.

Naibasar kadagiti libro a Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan.