Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Mensahe ti Biblia—Sumario

Ti Mensahe ti Biblia—Sumario
  1. Pinarsua ni Jehova da Adan ken Eva nga addaan namnama nga agbiag nga agnanayon iti Paraiso. Ni Satanas pinardayana ti nagan ti Dios ken kinaritna ti kalintegan ti Dios a mangituray. Nakiraman da Adan ken Eva iti panagrebelde ni Satanas, ket nagresulta dayta iti panagbasol ken ipapatayda agraman dagiti kaputotanda

  2. Sinentensiaan ni Jehova dagiti rebelde ken inkarina a dumtengto ti Manangisalakan, wenno Bin-i, a mangdadael ken Satanas, ket mapukawto dagiti resulta ti panagrebelde ken panagbasol

  3. Inkari ni Jehova kada Abraham ken David nga agbalindanto a kapuonan ti Bin-i, wenno Mesias, nga agturay kas Ari iti agnanayon

  4. Pinaltiingan ni Jehova dagiti mammadto a mangipakpakauna a ti Mesias pukawennanto ti basol ken ipapatay. Kas Ari iti Pagarian ti Dios, agturay ni Jesus agraman dagiti kakaduana, ket dayta a Pagarian pagpatinggaennanto ti gubat, sakit, ken uray ti ipapatay

  5. Ni Jehova imbaonna ti Anakna nga umay ditoy daga ken inyam-ammona kas ti Mesias. Inkasaba ni Jesus ti maipapan iti Pagarian ti Dios ken indatonna ti biagna kas sakripisio. Kalpasanna, ni Jehova pinagungarna ti Anakna kas espiritu

  6. Insaad ni Jehova ti Anakna kas Ari idiay langit, ket nangrugi dagiti maudi nga aldaw daytoy a sistema ti bambanag. Iwanwanwan ni Jesus dagiti pasurotna ditoy daga bayat nga ikaskasabada ti Pagarian ti Dios iti intero a lubong

  7. Iturturong ni Jehova ti Anakna tapno ti turay ti Pagarian ket dumteng ditoy daga. Ti Pagarian dadaelennanto ti amin a dakes a gobierno, isublina ti Paraiso, ken pagbalinenna a perpekto dagiti matalek a tattao. Maalangonto ti kalintegan ni Jehova nga agturay, ken masantipikar ti naganna iti agnanayon