Nabingay ti Israel. Bayat ti panaglabas ti tiempo, adu nga ari ti nangituray kadagiti Israelita, ket saan a matalek ti kaaduan kadakuada. Dinadael dagiti taga-Babilonia ti Jerusalem

KAS impadto ni Jehova, nabingay ti Israel kalpasan a tinallikudan ni Solomon ti pudno a panagdayaw. Simmukat kenkuana ti naulpit nga anakna a ni Rehoboam. Kas resulta, immalsa ti sangapulo a tribu ti Israel ket binuangayda ti makin-amianan a pagarian ti Israel. Dua a tribu ti nagtalinaed a nasungdo iti naarian a kaputotan ni David iti Jerusalem, ket binuangayda ti makin-abagatan a pagarian ti Juda.

Agpadpada a nariribuk ti pakasaritaan dagita a pagarian, a kangrunaanna a maigapu iti kinaawan pammati ken kinasukir dagiti ari. Nakarkaro ti rigat ti Israel ngem iti Juda, ta intandudo dagiti arina ti palso a panagdayaw sipud idi rugina. Iti laksid dagiti nakaskasdaaw nga aramid dagiti propeta a kas kada Elias ken Eliseo—nga agpada a nangpagungar kadagiti natay—intultuloy ti Israel ti dakes nga aramidna. Idi agangay, impalubos ti Dios a dadaelen ti Asiria ti makin-amianan a pagarian.

Nagpaut ti Juda iti nasurok la bassit a maysa a siglo no idilig iti Israel, ngem dinusa met ti Dios. Sumagmamano laeng nga ari ti Juda ti nangipangag kadagiti pakdaar dagiti mammadto ti Dios ken nangikagumaan a mangiturong iti nasion tapno agsubli ken Jehova. Ni Ari Josias, kas pagarigan, rinugianna nga inikkat ti palso a panagdayaw iti Juda ken tinarimaanna ti templo ni Jehova. Idi nasarakan ti orihinal a kopia ti Linteg ti Dios a naited ken Moises, kasta unay ti pannakatignay ni Josias isu a pinabilegna ti kampaniana a panagbalbaliw.

Ngem makapaladingit ta dagiti simmukat ken Ari Josias dida sinurot ti nasayaat nga ulidanna. Gapuna, pinalubosan ni Jehova ti nasion ti Babilonia a mangdadael iti Jerusalem ken iti templona. Dagiti nakalasat nakautiboda idiay Babilonia. Impakpakauna ti Dios nga agpaut iti 70 a tawen ti panangkautibo. Kabayatan dayta, nagtultuloy a langalang ti Juda—agingga idi napalubosan ti nasion nga agsubli iti Jerusalem, kas naikari.

Kaskasdi, awanen ti kaputotan ni David nga agari agingga iti panagturay ti naikari a Manangisalakan, ti naipadto a Mesias. Babaen kadagiti dakes nga aramid ti kaaduan nga ari a nagtugaw iti trono ni David idiay Jerusalem, impakitada a saan a kualipikado dagiti tattao nga agturay. Ti laeng Mesias ti pudpudno a kualipikado. Gapuna, kastoy ti kinuna ni Jehova iti maudi kadagiti ari a kaputotan ni David: “Uksotem ti korona. . . . Sigurado nga awanto ti agtagikua iti dayta agingga nga umay daydiay addaan iti legal a kalintegan, ket itedkonto dayta kenkuana.”—Ezequiel 21:26, 27.

—Naibasar iti 1 Ar-ari; 2 Ar-ari; 2 Cronicas kapitulo 10 agingga iti 36; Jeremias 25:8-11.