Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SEKSION 17

Insuro ni Jesus ti Maipapan iti Pagarian ti Dios

Insuro ni Jesus ti Maipapan iti Pagarian ti Dios

Adu a banag ti insuro ni Jesus kadagiti adalanna, ngem impamaysana ti maysa laeng a tema—Pagarian ti Dios

ANIA ti panggep ni Jesus ditoy daga? Kinunana a mismo: “Masapul nga ideklarak ti naimbag a damag ti pagarian ti Dios, agsipud ta naibaonak maigapu iti daytoy.” (Lucas 4:43) Usigentayo ti uppat a banag nga insuro ni Jesus maipapan iti dayta a Pagarian, ti kangrunaan a tema ti panangasabana.

1. Ni Jesus ti agbalin nga Ari. Imbaga a mismo ni Jesus nga isu daydiay naipadto a Mesias. (Juan 4:25, 26) Impakitana pay nga isu daydiay Ari a nasirmata ni Daniel. Kinuna ni Jesus kadagiti apostolna a dumtengto ti tiempo a panagtugawna iti ‘nadayag a trono’ ken agtugawdanto met kadagiti trono. (Mateo 19:28) Daytoy a grupo dagiti agturay tinukoyna kas “bassit nga ipastoran” ken imbagana met nga addaan pay iti “sabsabali a karnero,” a saan a paset dayta a grupo.—Lucas 12:32; Juan 10:16.

2. Itandudo ti Pagarian ti Dios ti pudno a kinahustisia. Impakaammo ni Jesus a ti Pagarian ikkatennanto ti kadaksan a kinaawan hustisia babaen ti panangsantipikar wenno panangaramidna a nasantuan iti nagan ni Jehova a Dios. Dalusanna dayta a nagan iti amin a pakaumsian a gapuanan ni Satanas sipud panagrebelde idiay Eden. (Mateo 6:9, 10) Inaldaw met nga impakita ni Jesus ti saanna a panangidumduma babaen ti panangisurona kadagiti lallaki ken babai, nabaknang man ken napanglaw. Nupay ti panangisuro kadagiti Israelita ti kangrunaan a panggepna, nangisuro met kadagiti Samaritano ken Gentil, wenno kadagiti di Judio. Di pulos nangidumduma ni Jesus, saan a kas kadagiti panguluen ti relihion idi kaaldawanna.

3. Ti Pagarian ti Dios ket saan a paset daytoy a lubong. Nariribuk ti politika idi panawen ni Jesus. Ti ilina ket iturturayan ti sabali a pagilian. Kaskasdi, idi inkagumaan dagiti tattao nga isaad ni Jesus kas ari, inadaywanna ida. (Juan 6:14, 15) Imbagana iti maysa nga agturay: “Ti pagariak saan a paset daytoy a lubong.” (Juan 18:36) Kinunana met kadagiti pasurotna: “Saankayo a paset ti lubong.” (Juan 15:19) Saan nga impalubos ni Jesus nga agusarda iti igam a pakigubat, uray iti panangidepensada kenkuana.—Mateo 26:51, 52.

“Napan . . . iti pinuronpurok, nga ikaskasabana ken idekdeklarana ti naimbag a damag ti pagarian ti Dios.”—Lucas 8:1

4. Naibatay iti ayat ti turay ni Kristo. Inkari ni Jesus a bang-aranna dagiti tattao, a palag-anenna ti awitda. (Mateo 11:28-30) Tinungpalna dayta. Nangted iti naayat, praktikal a balakad tapno dida maringgoran, mapasayaat ti relasionda iti sabsabali, maliklikanda ti materialismo, ken agbalinda a naragsak. (Mateo, kapitulo 5-7) Gapu ta nangipakita ni Jesus iti ayat, narikna ti amin a kita ti tattao nga isu ket nalaka nga asitgan. Uray dagiti naparigatan unay napanda kenkuana, nga agtalekda a tratuenna ida iti naasi ken nadayaw a pamay-an. Anian a nagsayaatto nga Agturay ni Jesus!

Adda pay sabali a nabileg a pamay-an ti panangisuro ni Jesus maipapan iti Pagarian ti Dios. Nagaramid iti adu a milagro. Apay? Kitaentayo.

—Naibasar kadagiti libro a Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan.