Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Biblia—Ania ti Mensahena?

 SEKSION 17

Insuro ni Jesus ti Maipapan iti Pagarian ti Dios

Insuro ni Jesus ti Maipapan iti Pagarian ti Dios

Adu a banag ti insuro ni Jesus kadagiti adalanna, ngem impamaysana ti maysa laeng a tema—Pagarian ti Dios

ANIA ti panggep ni Jesus ditoy daga? Kinunana a mismo: “Masapul nga ideklarak ti naimbag a damag ti pagarian ti Dios, agsipud ta naibaonak maigapu iti daytoy.” (Lucas 4:43) Usigentayo ti uppat a banag nga insuro ni Jesus maipapan iti dayta a Pagarian, ti kangrunaan a tema ti panangasabana.

1. Ni Jesus ti agbalin nga Ari. Imbaga a mismo ni Jesus nga isu daydiay naipadto a Mesias. (Juan 4:25, 26) Impakitana pay nga isu daydiay Ari a nasirmata ni Daniel. Kinuna ni Jesus kadagiti apostolna a dumtengto ti tiempo a panagtugawna iti ‘nadayag a trono’ ken agtugawdanto met kadagiti trono. (Mateo 19:28) Daytoy a grupo dagiti agturay tinukoyna kas “bassit nga ipastoran” ken imbagana met nga addaan pay iti “sabsabali a karnero,” a saan a paset dayta a grupo.—Lucas 12:32; Juan 10:16.

2. Itandudo ti Pagarian ti Dios ti pudno a kinahustisia. Impakaammo ni Jesus a ti Pagarian ikkatennanto ti kadaksan a kinaawan hustisia babaen ti panangsantipikar wenno panangaramidna a nasantuan iti nagan ni Jehova a Dios. Dalusanna dayta a nagan iti amin a pakaumsian a gapuanan ni Satanas sipud panagrebelde idiay Eden. (Mateo 6:9, 10) Inaldaw met nga impakita ni Jesus ti saanna a panangidumduma babaen ti panangisurona kadagiti lallaki ken babai, nabaknang man ken napanglaw. Nupay ti panangisuro kadagiti Israelita ti kangrunaan a panggepna, nangisuro met kadagiti Samaritano ken Gentil, wenno kadagiti di Judio. Di pulos nangidumduma ni Jesus, saan a kas kadagiti panguluen ti relihion idi kaaldawanna.

3. Ti Pagarian ti Dios ket saan a paset daytoy a lubong. Nariribuk ti politika idi panawen ni Jesus. Ti ilina ket iturturayan ti sabali a pagilian. Kaskasdi, idi inkagumaan dagiti tattao nga isaad ni Jesus kas ari, inadaywanna ida. (Juan 6:14, 15) Imbagana iti maysa nga agturay: “Ti pagariak saan a paset daytoy a lubong.” (Juan 18:36) Kinunana met kadagiti pasurotna: “Saankayo a paset ti lubong.” (Juan 15:19) Saan nga impalubos ni Jesus nga agusarda iti igam a pakigubat, uray iti panangidepensada kenkuana.—Mateo 26:51, 52.

“Napan . . . iti pinuronpurok, nga ikaskasabana ken idekdeklarana ti naimbag a damag ti pagarian ti Dios.”—Lucas 8:1

4. Naibatay iti ayat ti turay ni Kristo. Inkari ni Jesus a bang-aranna dagiti tattao, a palag-anenna ti awitda. (Mateo 11:28-30) Tinungpalna dayta. Nangted iti naayat, praktikal a balakad tapno dida maringgoran, mapasayaat ti relasionda iti sabsabali, maliklikanda ti materialismo, ken agbalinda a naragsak. (Mateo, kapitulo 5-7) Gapu ta nangipakita ni Jesus iti ayat, narikna ti amin a kita ti tattao nga isu ket nalaka nga asitgan. Uray dagiti naparigatan unay napanda kenkuana, nga agtalekda a tratuenna ida iti naasi ken nadayaw a pamay-an. Anian a nagsayaatto nga Agturay ni Jesus!

Adda pay sabali a nabileg a pamay-an ti panangisuro ni Jesus maipapan iti Pagarian ti Dios. Nagaramid iti adu a milagro. Apay? Kitaentayo.

—Naibasar kadagiti libro a Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan.

Ammuem ti Ad-adu Pay

TI PAGWANAWANAN

Pagarian ti Dios—No Apay a Nagpateg ken Jesus

Saan laeng a naiparna nga impakaammo ni Jesus ti Pagarian no di ket dayta ti kangrunaan a topiko nga inkasabana.

TI PAGWANAWANAN

Pagarian ti Dios—Ania ti Ipaayna Kenka?

Dagiti sungbat ket agpannuray kenka.

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ania ti Pagarian ti Dios?

Adu ti makaammo iti kararag ti Apo. Ania ti kayat a sawen ti sasao nga: “Umay koma ti pagariam”?