Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ania Ngata ti Mapasamak iti Masanguanan?

Ania Ngata ti Mapasamak iti Masanguanan?

Daytoy kadi lubong ket . . .

  • kastoy lattan?

  • dumakdakes?

  • sumaysayaat?

 TI KUNA TI BIBLIA

“Ti Dios . . . punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.”—Apocalipsis 21:3, 4, Baro a Lubong a Patarus.

TI MAIPAAYNA KENKA NO PATIEM DAYTA

Makapnek ken makaparagsakto a trabaho.—Isaias 65:21-23.

Awanton ti sakit wenno panagrigat.—Isaias 25:8; 33:24.

Naragsak ken agnanayonto a biag iti denna ti pamilia ken gagayyem.—Salmo 37:11, 29.

 MAPAGTALKANTAYO KADI TI KUNA TI BIBLIA?

Wen, gapu iti dua a rason:

  • Kabaelan ti Dios a tungpalen ti karina. Iti Biblia, ni laeng Jehova a Dios ti maawagan a “Mannakabalin-amin,” ta awan pagpatinggaan ti pannakabalinna. (Apocalipsis 15:3) Talaga a kabaelanna ngarud a tungpalen ti karina a mangpasayaat iti lubongtayo. Kas kuna ti Biblia, “iti Dios amin a bambanag mabalin.”—Mateo 19:26.

  • Kayat ti Dios a tungpalen ti karina. Kas pagarigan, kailiw ni Jehova a pagungaren dagiti natay.—Job 14:14, 15.

    Kuna met ti Biblia a ni Jesus, nga Anak ti Dios, pinaimbagna dagiti masakit. Apay? Gapu ta kayatna. (Marcos 1:40, 41) Naan-anay a tinulad ni Jesus ti personalidad ni Amana. Kayatna a tulongan dagidiay agkasapulan.—Juan 14:9.

    Masiguradotayo ngarud a ni Jehova ken ni Jesus kayatdatayo a tulongan a maaddaan iti naragsak a masakbayan!—Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9.

 PANUNOTEM

Kasano a pasayaaten ti Dios ti lubongtayo?

Sungbatan dayta ti Biblia iti MATEO 6:9, 10 ken DANIEL 2:44.

Ammuem ti Ad-adu Pay

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Ania ti Panggep ti Dios Para iti Daga?

Ilawlawag ti Biblia no apay a pinarsua ti Dios ti daga, no kaano nga agpatingga ti panagsagaba, ken no ania ti agur-uray iti masanguanan para iti daga ken dagiti agnaed iti dayta.

NAIMBAG A DAMAG MANIPUD ITI DIOS

Ania ti Pagarian ti Dios?

Siasino ti Ari ti Pagarian ti Dios, ken anianto ti aramiden ti Pagarian?