Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Pakasarakantayo Kadagiti Sungbat iti Napapateg a Saludsod iti Biag?

Pakasarakantayo Kadagiti Sungbat iti Napapateg a Saludsod iti Biag?

Iti kadi . . .

  • siensia?

  • pilosopia?

  • Biblia?

 ADDA MANNURAT ITI BIBLIA A NANGIBAGA ITI DIOS

“Ikkannak iti pannakaawat . . . Ti saom ket kinapudno.”—Salmo 119:144, 160, Baro a Lubong a Patarus.

Sungbatan ti Biblia dagiti saludsod ti minilion a tattao.

Kayatmo met kadi a masungbatan dagiti saludsodmo?

Makatulong kenka ti jw.org a Web site.

 ANIA KADAGITOY TI KAYATMO UNAY A MASUNGBATAN?

Ammuem ti Ad-adu Pay

SIASINO ITA DAGITI MANGAR-ARAMID ITI PAGAYATAN NI JEHOVA?

Ania ti Adda iti Website-mi?

Mabalinmo a maammuan ti ad-adu pay maipapan kadakami ken kadagiti patpatienmi ken masungbatan dagiti saludsodmo maipapan iti Biblia.