Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 15

Ti Umuna a Milagrona

Ti Umuna a Milagrona

JUAN 2:1-12

  • KASAR IDIAY CANA

  • PINAGBALIN NI JESUS NGA ARAK TI DANUM

Tallo nga aldaw ti napalabasen kalpasan a nagbalin ni Natanael a maysa kadagiti umuna nga adalan ni Jesus. Nagpaamianan ni Jesus ken ti dadduma kadagiti umuna nga adalan iti distrito ti Galilea, nga ilida. Mapanda idiay Cana, ti ili ni Natanael. Masarakan dayta iti katurturodan iti amianan ti Nazaret, a dimmakkelan ni Jesus. Naawisda nga umatender iti maysa a padaya ti kasar idiay Cana.

Napan met ti ina ni Jesus iti dayta a kasar. Gapu ta gayyem ni Maria ti pamilia ti agkasar, mabalin a timmulong a nangasikaso kadagiti bisita isu a dagus a nadlawna a dandanin maibus ti arak. Imbagana ken Jesus: “Maib-ibusen ti arakda.”—Juan 2:3.

Kasla ibagbaga ni Maria a mangaramid ni Jesus iti solusion iti pannakaibus ti arak. Saan a direkta ti sungbat ni Jesus ngem impakitana ti panagkedkedna. Kinunana: “Apay koma a pakaseknanta dayta?” (Juan 2:4) Kas ti Ari a dinutokan ti Dios, aramiden laeng ni Jesus ti ibilin ti nailangitan nga Amana, saan a ti ibilin dagiti kapamilia wenno gagayyemna. Impabiang ni Maria dayta a banag iti anakna, ket kinunana kadagidiay agserserbi: “Aramidenyo ti aniaman nga ibagana.”—Juan 2:5.

Innem a burnay ti adda sadiay. Makalaon ti tunggal burnay iti nasurok nga 40 a litro (10 a galon). Imbilin ni Jesus kadagiti agserserbi: “Punnuenyo dagiti burnay iti danum.” Kalpasanna, kinuna ni Jesus: “Tumakokayo ket ipanyo iti direktor ti kasar.”—Juan 2:7, 8.

Nasdaaw ti direktor iti kinaimas ti arak, ngem saanna nga ammo a napataud dayta babaen ti milagro. Inayabanna ti nobio, ket kinunana: “Kaugalian dagiti tattao nga idasar nga umuna ti nasayaat nga arak, ket inton mabartekdan, idasarda ti nababbaba ti kalidadna. Ita laeng nga inruarmo ti nasayaat nga arak.”—Juan 2:10.

Daytoy ti umuna a milagro nga inaramid ni Jesus. Idi nakita dayta dagiti baro nga adalanna, ad-adda a namatida kenkuana. Kalpasanna, napan ni Jesus, ni nanangna, ken dagiti kakabsatna iti siudad ti Capernaum iti amianan a laud ti Baybay ti Galilea.

Ammuem ti Ad-adu Pay

TI BIBLIA—ANIA TI MENSAHENA?

Nagaramid ni Jesus Kadagiti Milagro

Ania ti ipakita dagiti milagro nga inaramid ni Jesus maipapan iti pannakabalinna ken iti panagturaynanto ditoy daga?