JUAN 4:3-43

  • INSURO NI JESUS TI SAMARITANA KEN TI SABSABALI

  • PANAGDAYAW NGA ANAMONGAN TI DIOS

Manipud Judea, agturong ni Jesus ken dagiti adalanna idiay Galilea. Nagdaliasatda iti distrito ti Samaria. Nabambannogda iti panagdaliasatda. Iti agarup tengnga ti aldaw, nagsardengda iti asideg ti siudad ti Sicar. Naginanada iti abay ti bubon a mabalin a kinali wenno impakali ni Jacob ginasut a tawen ti napalabasen. Iti kaaldawantayo, masarakan ti kasta a bubon iti asideg ti siudad ti Nablus.

Bayat nga agin-inana ni Jesus iti asideg ti bubon, napan dagiti adalanna iti asideg a siudad tapno gumatangda iti makan. Bayat ti kaawanda, adda Samaritana nga immay simmakdo. Kinuna ni Jesus kenkuana: “Ikkannak man iti inumek.”—Juan 4:7.

Saan nga aglalangen dagiti Samaritano ken Judio gapu iti nakaro a gura isu a nasdaaw ti Samaritana ket insaludsodna: “Maysaka a Judio. Apay a dumawatka kaniak iti danum idinto ta maysaak a Samaritana?” Simmungbat ni Jesus: “No ammom koma ti awan bayadna a sagut ti Dios ken no siasino ti mangibagbaga kenka, ‘Ikkannak man iti inumek,’ dumawatka koma kenkuana, ket ikkannaka iti danum a makaited iti biag.” “Apo,” insungbat ti babai, “awan ti pagsakdom ken nauneg ti bubon. Pangalaam koma ngarud iti danum a makaited iti biag? Natantan-okka aya ngem iti amami a ni Jacob, a nangited kadakami iti bubon nga imminumanna ken dagiti annakna ken dagiti tarakenna?”—Juan 4:9-12.

Kinuna ni Jesus: “Asinoman nga uminum iti daytoy a danum mawawto manen. Ngem ti uminum iti danum nga itedko saanton a mawaw, ta ti danum nga itedko ket agbalin a kas ubbog ti danum iti unegna a mangted kenkuana iti biag nga agnanayon.” (Juan 4:13, 14) Wen, nupay nabambannog ni Jesus, situtulok a nangiranud iti makaited-biag a sasao ti kinapudno iti Samaritana.

Gapuna, kinuna ti babai: “Apo, ikkannak iti kasta a danum tapno saanakton a mawaw wenno agsubli ditoy a sumakdo.” Agparang a binaliwanen ni Jesus ti saritaan ket kinunana: “Ayabam ti asawam ket umaykayo ditoy.” Insungbatna: “Awan asawak.” Ngem sigurado a nasdaaw idi imbaga ni Jesus ti ammona maipapan kenkuana: “Umiso ti imbagam nga awan asawam. Naminliman a nakiasawaka, ket saanmo nga asawa ti lalaki a kabbalaymo ita.”—Juan 4:15-18.

Nalawag kenkuana ti mensahe ni Jesus. Gapuna, masmasdaaw a nangikuna: “Apo, ammok a maysaka a propeta.” No kasta, impakitanan nga adda interesna kadagiti naespirituan a bambanag. Kasano? Intuloyna: “Nagdaydayaw dagidi ammami [dagiti Samaritano] iti daytoy a bantay [Bty. Gerizim, nga adda iti asideg], ngem ibagbagayo [dagiti Judio] nga idiay Jerusalem ti rumbeng a pagdaydayawan dagiti tattao.”—Juan 4:19, 20.

Nupay kasta, inlawlawag ni Jesus a saan a ti lugar a pagdaydayawan ti napateg. Kinunana: “Dumtengto ti tiempo a saanen nga iti daytoy a bantay wenno idiay Jerusalem ti pagdaydayawanyo iti Ama.” Innayonna: “Dumteng ti tiempo, ket dimtengen dayta, a dagiti pudno nga agdaydayaw dayawenda ti Ama maitunos iti  espiritu ken kinapudno, ta sapsapulen ti Ama dagiti kasta nga agdaydayaw kenkuana.”—Juan 4:21, 23, 24.

Ti kitkitaen ti Ama kadagiti pudno nga agdaydayaw ket no kasano ti panagdayawda, saan a no sadino ti pagdaydayawanda. Nasdaaw ti babai. Kinunana: “Ammok nga umay ti Mesias, a maawagan iti Kristo. Inton dumteng, ibagananto ti amin a banag kadakami.”—Juan 4:25.

Impakaammo ni Jesus ti nagpateg a kinapudno: “Siak daydiay, ti makisarsarita kenka.” (Juan 4:26) Agasem! Immay laeng nagsakdo ti babai iti tengnga ti aldaw ngem pinaraburan ni Jesus iti naidumduma a pamay-an. Direkta nga imbagana iti babai ti saanna pay nga impakaammo iti dadduma—nga isu ti Mesias.

ADU A SAMARITANO TI NAMATI

Nagsublin dagiti adalan ni Jesus manipud Sicar ta nakagatangdan iti makan. Nakitada ni Jesus a makisarsarita iti maysa a Samaritana iti bubon ni Jacob a nangibatianda kenkuana. Idi nakasangpet dagiti adalan, imbati ti babai ti karambana ket napan iti siudad.

Idi nakadanonen idiay Sicar, impadamagna kadagiti tattao dagiti imbaga ni Jesus. Gapu ta mamati unay, kinunana: “Umayyo kitaen ti lalaki a nangibaga iti amin nga inaramidko.” Nalabit gapu ta kayatna nga aginteresda, insaludsodna: “Saan ngata nga isu ti Kristo?” (Juan 4:29) Nakapatpateg daytan a saludsod manipud pay idi kaaldawan ni Moises. (Deuteronomio 18:18) Dayta ti nangtignay kadagiti tattao iti siudad a napan nangkita ken Jesus.

Kabayatanna, imbaga dagiti adalan a mangan ni Jesus. Ngem kinunana: “Adda taraonko a diyo ammo.” Nasdaaw dagiti adalan, ket kinunada iti maysa ken maysa: “Asino ngata ti nangted kenkuana iti kanenna?” Siaayat nga inlawlawag ni Jesus dayta iti sasao a matarusan dagiti amin a pasurotna: “Ti taraonko ket ti panangaramid iti pagayatan daydiay nangibaon kaniak ken ti panangileppasko iti trabaho nga intedna.”—Juan 4:32-34.

 Saan a tuktukoyen ni Jesus ti panagani, nga uppat a bulan laengen ket dumtengen. Imbes ketdi, tuktukoyenna ti naespirituan a panagani. Kinunana: “Kitaenyo dagiti talon, natangkenanen dagiti dawa ket mabalinen nga anien. Aw-awatenen ti agan-ani ti tangdanna ken agap-apit iti bunga a maipaay iti biag nga agnanayon, isu nga agpada nga agragsak ti agmulmula ken ti agan-ani.”—Juan 4:35, 36.

Mabalin a nadlaw idin ni Jesus ti epekto ti pannakisaritana iti Samaritana. Adu kadagiti umili ti Sicar ti namati ken Jesus gapu iti impadamag ti babai a kunana: “Imbagana kaniak ti amin nga inaramidko.” (Juan 4:39) Gapuna, idi nagsakdo dagiti umili ti Sicar, imbagada ken Jesus a saan pay a pumampanaw ken isurona ida iti ad-adu pay. Pinatgan ni Jesus ti awisda ket nagtalinaed idiay Samaria iti dua nga aldaw.

Bayat a dumdumngeg ken Jesus dagiti Samaritano, umad-adu ti namati kenkuana. Kinunada iti babai: “Mamatikami itan saan laeng a gapu iti imbagam, no di ket nangngegmi a mismo ken ammomi a daytoy a lalaki ti mangisalakan iti lubong.” (Juan 4:42) Nagsayaat nga ulidan ti impakita ti Samaritana no kasano a makaipaaytayo iti pangsaksi maipapan ken Kristo. Riingentayo ti interes dagiti dumdumngeg tapno ad-adda nga umawatda iti ad-adu pay nga impormasion.

Laglagipem nga uppat a bulan laengen, dumtengen ti panagani iti sebada. Idiay Samaria, mapasamak dayta iti primavera. Nalabit Nobiembre wenno Disiembre idin. Kaipapanan daytoy a kalpasan ti Paskua ti 30 C.E., walo a bulan wenno nasursurok pay a nagyan da Jesus ken dagiti adalanna idiay Judea a nangisuro ken nangbautisarda. Mapandan iti amianan, iti lugarda a Galilea. Ania ti agur-uray kadakuada sadiay?