Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 10

Napan Idiay Jerusalem ti Pamilia ni Jesus

Napan Idiay Jerusalem ti Pamilia ni Jesus

LUCAS 2:40-52

  • NAGSALUDSOD KADAGITI MANNURSURO TI DOSE TI TAWENNA A NI JESUS

  • TINUKOY NI JESUS NI JEHOVA KAS “AMAK”

Primavera idi. Tiempo dayta a mapan ti pamilia ni Jose idiay Jerusalem, a kaduada dagiti gagayyem ken kakabagianda. Tinawen nga ar-aramidenda dayta. Mapanda sadiay ta sigun iti Linteg, masapul a selebraranda ti Paskua. (Deuteronomio 16:16) Agarup 120 a kilometro ti kaadayo ti Jerusalem manipud Nazaret. Okupado ken naragsak ti amin iti dayta a tiempo. Ni Jesus, nga agtawen idin iti 12, ket magagaranen iti piesta ken iti gundaway a makapan manen iti templo.

Para ken Jesus ken iti pamiliana, ti Paskua ket saan laeng a maysa nga aldaw nga okasion. Kalpasan ti kaaldawan ti Paskua, mangrugi ti pito nga aldaw a Piesta ti Tinapay nga Awan Lebadurana. (Marcos 14:1) Maibilang daytoy a paset ti Paskua. Agbayag iti agarup dua a lawas ti intero a panagdaliasatda manipud Nazaret, ti panagyanda idiay Jerusalem, ken ti panagawidda. Ngem iti daytoy a tawen, nabaybayag bassit gapu iti napasamak ken Jesus. Mainaig dayta iti problema a naammuan iti panagawidda manipud Jerusalem.

Bayat ti panagdaliasatda, impagarup da Jose ken Maria a kadua ni Jesus dagiti gagayyem ken kakabagianda a sangsangkamaysa nga agdaldaliasat nga agpaamianan. Ngem idi naginanada iti rabii, saanda a mabirokan ni Jesus. Isu a binirokda kadagiti kakaduada ngem saanda a nasarakan. Mapukpukaw ti anakda! Nagsubli ngarud da Jose ken Maria idiay Jerusalem tapno birokenda ni Jesus.

Nagmalmalem a binirbirokda ngem saanda a nakita. Saanda met a nasarakan iti maikadua nga aldaw. Iti maikatlo nga aldaw, nabirokanda met laeng ti anakda iti maysa kadagiti siled ti templo. Nakitada a nakatugaw ni Jesus iti nagtetengngaan ti sumagmamano a mannursuro a Judio. Dumdumngeg, agsalsaludsod, ken masmasdaaw kenkuana dagiti agdengdengngeg gapu iti pannakaawatna.

“Anakko, apay nga inaramidmo daytoy?” insaludsod ni Maria. “Madandanagankamin ken amam a mangsapsapul kenka.”—Lucas 2:48.

Nasdaaw ni Jesus ta saanda nga ammo no sadino ti ayanna. “Apay a sapsapulendak?” dinamagna. “Diyo kadi ammo a masapul nga addaak iti balay ni Amak?”—Lucas 2:49.

Idi nagkikitadan, simmuroten ni Jesus kada Jose ken Maria a nagawid idiay Nazaret ket intultuloyna ti nagtulnog kadakuada. Nagtultuloy a dimmakkel ken simmirib. Nupay ubing pay ni Jesus, maragragsakan ti Dios ken dagiti tattao kenkuana. Wen, manipud kinaubingna, impakita ni Jesus ti nagsayaat nga ulidan iti panangyun-una kadagiti naespirituan a bambanag ken panagraem kadagiti nagannakna.