Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 4

Ni Maria—Masikog Ngem Awanan Asawa

Ni Maria—Masikog Ngem Awanan Asawa

MATEO 1:18-25 LUCAS 1:56

  • NAAMMUAN NI JOSE A MASIKOG NI MARIA

  • NAGBALIN NI MARIA NGA ASAWA NI JOSE

Uppat a bulanen a masikog ni Maria. Lagipem a bayat dagiti umuna a bulan ti panagsikogna, nakipagyan iti kabagianna a ni Elisabet iti katurturodan ti Judea nga adda iti abagatan. Ngem nakaawiden ni Maria iti ilina a Nazaret. Maammuanton dagiti tattao a masikog. Panunotem no kasano karigat ti kasasaadna!

Naitulagen a mayasawa ni Maria iti karpintero a kalugaranna nga agnagan Jose. Ammona a sigun iti Linteg ti Dios iti Israel, no makidenna iti sabali a lalaki ti babai a naitulagen iti maysa a lalaki, maubor agingga a matay. (Deuteronomio 22:23, 24) Gapuna, nupay saan met a nakikamalala ni Maria, mabalin a mariribukan no kasano nga ilawlawagna ken Jose ti panagsikogna ken no anianto ti mapasamak.

Tallo a bulan a saan a nagkitkita da Jose ken Maria, isu a masiguradotayo a magagaran ni Jose a makakita kenkuana. Inton agkitada, mabalin nga ibaga ni Maria ti kasasaadna. Ikagumaanna nga ilawlawag a nagsikog babaen iti nasantuan nga espiritu ti Dios. Nupay kasta, kas iti mapanunotmo, nagrigat nga awaten ken patien ni Jose dayta.

Ammo ni Jose a ni Maria ket nasingpet a babai ken nasayaat ti reputasionna. Kasta met, ay-ayatenna unay. Ngem uray no kasano ti panangilawlawag ni Maria, mabalin a panunoten ni Jose nga agsikog laeng ni Maria babaen iti sabali a lalaki. Saan a kayat ni Jose a maubor ni Maria wenno maibabain iti publiko, isu a pinanggepna a sililimed nga idiborsio. Idi kaaldawanda, maibilangen kas agassawa dagiti nagtulagen nga agkasar, ket masapul ti diborsio tapno mawaswas dayta.

Idi agangay, nakaturog ni Jose bayat a pampanunotenna no ania ti aramidenna. Nagparang  kenkuana iti tagtagainep ti anghel ni Jehova. Kinunana: “Dika maamak a mangasawa ken Maria, ta nagsikog babaen ti nasantuan nga espiritu. Mangipasngayto iti maysa a lalaki, ket panaganamto iti Jesus, ta wayawayaannanto ti ilina kadagiti basolda.”—Mateo 1:20, 21.

Idi nakariing ni Jose, nagyaman ta nalawlawaganen ti problemana! Inaramidna a dagus ti imbaga ti anghel. Inyawidna ni Maria. Daytoy ti nagserbi kas seremonia ti kasar, a mangipakita iti publiko nga agassawan da Jose ken Maria. Nupay kasta, saan a nakidenna ni Jose ken Maria bayat a sikogna ni Jesus.

Sumagmamano a bulan kalpasanna, nagsagana nga agawid idiay Nazaret da Jose ken Maria, a dandani idin agpasngay. Sadino ti papananda iti panawen a dandanin agpasngay ni Maria?

Ammuem ti Ad-adu Pay

TULADENYO TI PAMMATIDA

Maria—‘Adtoy! Ti Babai nga Adipen ni Jehova!’

Ania ti ipakita ti reaksion ni Maria iti imbaga ni anghel Gabriel maipapan iti pammatina? Ania ti dadduma pay a nagsasayaat a galad nga impakitana?