Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 73

Samaritano a Nangipakita iti Panagbalin a Pudno a Kaarruba

Samaritano a Nangipakita iti Panagbalin a Pudno a Kaarruba

LUCAS 10:25-37

  • NO KASANO A MAGUN-ODAN TI BIAG NGA AGNANAYON

  • SAMARITANO A PUDNO A KAARRUBA

Idi adda pay ni Jesus iti asideg ti Jerusalem, adu a Judio ti napan kenkuana. Kayat ti dadduma ti agsursuro. Ngem dadduma ti mayat a mangsubok kenkuana. Insaludsod ti maysa nga eksperto iti Linteg: “Mannursuro, ania ti masapul nga aramidek tapno magun-odak ti biag nga agnanayon?”​—Lucas 10:25.

Nadlaw ni Jesus a saan a nagdamag ti lalaki tapno makasursuro. Mabalin a kayatna a sumungbat ni Jesus tapno masair dagiti Judio. Ammo ni Jesus nga ammon ti lalaki ti sungbat ti saludsodna. Gapuna, nainsiriban a simmungbat ni Jesus tapno ibaga ti lalaki ti pampanunotenna.

Dinamag ni Jesus: “Ania ti naisurat iti Linteg? Ania ti pannakaawatmo iti dayta?” Inadal ti lalaki ti Linteg ti Dios, isu nga imbasarna ti sungbatna iti dayta. Kinotarna ti Deuteronomio 6:5 ken Levitico 19:​18, a kunkunana: “‘Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo iti amin a pusom ken amin a kararuam ken amin a pigsam ken amin a panunotmo’ ken ‘ti kaarrubam a kas iti bagim.’” (Lucas 10:​26, 27) Dayta kadi ti sungbat?

Imbaga ni Jesus iti lalaki: “Husto ti sungbatmo; itultuloymo nga aramiden dayta ket magun-odamto ti biag.” Ngem nagpatingga kadi ti saritaanda? Saan laeng nga agbirbirok iti sungbat ti lalaki; kayatna a “paneknekan ti bagina a nalinteg” tapno mapatalgedan nga umiso ti pampanunotenna ken ti panangtratona iti sabsabali. Gapuna, insaludsodna: “Asino a talaga ti kaarrubak?” (Lucas10:​28, 29) Simple dayta a saludsod ngem nagpateg ti kaipapananna. Apay?

Patien dagiti Judio a ti termino a “kaarruba” ket agaplikar laeng iti padada a mangan-annurot iti tradisionda, ken agparang a suportaran dayta ti Levitico 19:18. Kinapudnona, mabalin nga ibaga pay ketdi ti maysa a Judio nga “iparit ti linteg” ti makilangen kadagiti saan a Judio. (Aramid 10:28) No kasta, daytoy a lalaki ken mabalin a dadduma nga adalan ni Jesus, ibilangda ti bagida a nalinteg no tratuenda a nasayaat ti padada a Judio. Ngem mabalin a saan a nasayaat ti panangtratoda kadagiti saan a Judio ta saanda nga ibilang dagitoy a pudno a “kaarruba.”

Kasano nga inlinteg ni Jesus dayta a saan a masaktan ti lalaki ken ti dadduma a Judio? Nangisalaysay iti maysa nga estoria: “Adda lalaki a naggapu idiay Jerusalem a sumalsalog a mapan idiay Jerico. Sinabat dagiti mannanakaw ket linabusanda ken innalada ti amin nga adda kenkuana sada kinabkabil ken pinanawan a dandanin matay.” Intuloyna: “Adda padi a nairana a simmalog iti dayta a dalan. Ngem idi makitana ti lalaki, nagna iti bangir ti dalan. Nagna met iti dayta a dalan ti maysa a Levita. Idi makitana ti lalaki, nagna met iti bangir ti dalan. Ngem adda maysa a Samaritano nga agbibiahe iti dayta a dalan ket naasian idi nakitana ti lalaki.”​—Lucas 10:​30-33.

Ammo ti lalaki a kasarsarita ni Jesus nga adu a padi ken Levita a katulongan idiay templo ti agnanaed idiay Jerico. No aggapuda idiay templo, agarup 23 a kilometro a daliasatenda. Napeggad dayta a dalan, ta mabalin nga adda dagiti mannanakaw nga aglemmeng ken mangdangran kadagiti lumabas. No makakita ti padi wenno Levita iti padada a Judio a naparigatan, saan kadi a rumbeng laeng a tulonganda? Ngem iti estoria ni Jesus, saanda a tinulongan ti lalaki. Ti timmulong iti lalaki ket maysa a Samaritano, a kagurgura dagiti Judio.​—Juan 8:48.

Kasano a tinulongan ti Samaritano ti nadangran a Judio? Intuloy ni Jesus: “Inasitganna ket binukbokanna iti lana ken arak dagiti sugat ti lalaki sana binedbedan. Kalpasanna, insakayna iti asnona ken impanna iti maysa a pagdagusan ket inaywananna. Kabigatanna, inikkanna iti dua a denario ti agpadpadagus ken imbagana kenkuana: ‘Aywanam daytoy a lalaki, ket bayadakto  ti dadduma pay a magastom inton agsubliak.’”​—Lucas 10:​34, 35.

Idi nalpasen a nagestoria, ti Nalaing a Mannursuro a ni Jesus, pinagpanunotna ti lalaki. Insaludsodna: “Asino ti pagarupmo a nangibilang iti bagina a kas kaarruba ti lalaki a biktima dagiti mannanakaw?” Saan nga insungbat ti lalaki, “ti Samaritano,” isu a kinunana: “Daydiay naasian ken timmulong kenkuana.” Kalpasanna, nalawag nga imbaga ni Jesus ti leksion. Kinunana: “Inkan. Kasta met ti aramidem.”​—Lucas 10:​36, 37.

Talaga nga epektibo dayta a panangisuro! No basta imbaga laeng ni Jesus a kaarruba met ti lalaki dagiti saan a Judio, akseptaren ngata dayta ti lalaki ken ti dadduma a dumdumngeg? Mabalin a saan. Ngem babaen ti panangibagana iti simple nga estoria, a nangusar kadagiti bambanag a nalaka a maawatan, nalawag ti sungbat ti saludsod a, “Siasino ti pudpudno a kaarrubak?” Ti tao a pudpudno a kaarruba ket daydiay mangipakpakita iti ayat ken asi nga ibilbilin ti Kasuratan nga ipakitatayo.