Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 67

“Awan Pay ti Tao a Kastoy ti Panagsaona”

“Awan Pay ti Tao a Kastoy ti Panagsaona”

JUAN 7:​32-52

  • NAIBAON DAGITI GUARDIA A MANGARESTO KEN JESUS

  • INKALINTEGAN NI NICODEMO NI JESUS

Adda pay laeng ni Jesus idiay Jerusalem para iti Piesta ti Tabernakulo (wenno, Abong-abong). Maragsakan ta adu a “tattao ti namati kenkuana.” Ngem saan a maragsakan dagiti lider ti relihion. Nangibaonda kadagiti guardia a mangsiput kenkuana tapno arestuenda. (Juan 7:​31, 32) Ngem saan a naglemmeng ni Jesus.

Imbes ketdi, intultuloyna ti nangisuro kadagiti tattao idiay Jerusalem, a kunkunana: “Adda pay bassit a tiempo a makikaduaak kadakayo sakbay a mapanak iti Daydiay nangibaon kaniak. Sapulendakto ngem saandak a masarakan, ket saankayto a makaumay iti ayanko.” (Juan 7:​33, 34) Saan a maawatan dagiti Judio dayta, isu a kinunada: “Papanan koma daytoy a tao tapno saantayo a masarakan? Mapan ngata kadagiti Judio a makipagnanaed kadagiti Griego tapno maisurona met dagiti Griego? Ania ti kayat a sawen ti imbagana, ‘Sapulendakto ngem saandak a masarakan, ket saankayto a makaumay iti ayanko’?” (Juan 7:​35, 36) Ngem tuktukoyen ni Jesus ti ipapatayna ken ti panagungarna sa mapan idiay langit, ket saan a mabalin a suroten dagiti kabusorna sadiay.

Maikapito nga aldaw ti piesta idin. Iti panawen ti piesta, maysa a padi ti binigat nga agibukbok iti danum a naggapu iti Pagdigusan ti Siloam, ket agayus dayta iti sakaanan ti altar ti templo. Tapno ipalagip ni Jesus kadagiti tattao daytoy a kaugalian, impukkawna: “Umay kaniak ti asinoman a mawaw ket uminum. Ti mangipakita iti pammati kaniak ket agbalin a kas iti kinuna ti kasuratan: ‘Agayus manipud iti pusona ti danum a mangted iti biag.’”​—Juan 7:​37, 38.

Tuktukoyen ni Jesus ti mapasamak inton mapulotan iti nasantuan nga espiritu dagiti adalanna ken maayabanda nga agbiag idiay langit. Daytoy a pannakapulot ket mapasamak kalpasan ti ipapatay ni Jesus. Iti aldaw ti Pentecostes iti sumaruno a tawen, nangrugi nga agayus ti mangted-biag  a danum bayat nga inkasaba dagiti adalan a napulotan iti espiritu ti kinapudno kadagiti tattao.

Gapu iti panangisuro ni Jesus, kuna ti dadduma: “Sigurado a daytoy ti Propeta,” a tuktukoyenda ti naipadto a propeta a natantan-ok ngem ni Moises. Dadduma ti agkuna: “Daytoy ti Kristo.” Ngem kuna ti dadduma: “Saan nga idiay Galilea ti paggapuan ti Kristo. Saan aya a kuna ti kasuratan nga agtaud ti Kristo iti kaputotan ni David ken aggapu iti Betlehem, iti ili ni David?”​—Juan 7:​40-42.

Nagduduma ti ibagbaga dagiti tattao. Nupay kayat ti dadduma a maaresto ni Jesus, awan ti nangtiliw kenkuana. Idi nagsubli dagiti guardia kadagiti panguluen ti relihion a saanda a kadua ni Jesus, insaludsod dagiti panguluen a papadi ken Fariseo: “Apay a saanyo nga inaresto?” Insungbat dagiti guardia: “Awan pay ti tao a kastoy ti panagsaona.” Nakapungtot dagiti lider ti relihion isu nga imbabain ken inuyawda ida: “Naallilawkayo kadi met? Adda aya panguluen wenno Fariseo a mamati kenkuana? Ngem dagitoy a saan a makaammo iti Linteg ket nailunod a tattao.”​—Juan 7:​45-49.

Idi kuan, ni Nicodemo, a Fariseo ken miembro ti Sanhedrin, nagsao a nangisakit ken Jesus. Agarup dua ket kagudua a tawen sakbayna, napan ni Nicodemo ken Jesus iti rabii ket impakitana a mamati kenkuana. Kinuna ni Nicodemo: “Saan nga ukomen ti Lintegtayo ti maysa a tao no di pay nangngegan ti dasigna ken naammuan ti ar-aramidenna, saan kadi?” Ania ti insungbatda kenkuana? “Apay, naggapuka met kadi idiay Galilea? Sukimatem ti kasuratan ket maammuam nga awan ti propeta nga agtaud idiay Galilea.”​—Juan 7:​51, 52.

Saan nga ibaga ti Kasuratan nga adda propeta nga agtaud idiay Galilea. Ngem ibaga ti Sao ti Dios nga aggapu sadiay ti Kristo; naipadto nga addanto makita a “naraniag a lawag” iti “Galilea, a pagnanaedan dagiti ganggannaet.” (Isaias 9:​1, 2; Mateo 4:​13-17) Kasta met, kas naipadto, naipasngay ni Jesus idiay Betlehem, ken kaputotan ni David. Nupay ammo daytoy dagiti Fariseo, mabalin a dagitoy ti nangisaknap iti adu a di umiso a kapanunotan nga ibagbaga dagiti tattao maipapan ken Jesus.