Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 70

Pinaimbag ni Jesus ti Lalaki a Nayanak a Bulsek

Pinaimbag ni Jesus ti Lalaki a Nayanak a Bulsek

JUAN 9:1-18

  • IMMIMBAG TI AGPALPALIMOS A NAYANAK A BULSEK

Adda pay laeng ni Jesus ken dagiti adalanna idiay Jerusalem iti aldaw ti Sabbath. Bayat a magmagnada iti siudad, nakakitada iti agpalpalimos a bulsek manipud pay pannakayanakna. Insaludsod dagiti adalan ken Jesus: “Rabbi, asino ti nakabasol ta nayanak a bulsek daytoy a lalaki, isu wenno dagiti nagannakna?”Juan 9:2.

Ammo dagiti adalan a daytoy a lalaki ket awanan iti di makita a kararua a nagbiag sakbay ti pannakayanakna, ngem mabalin a pampanunotenda no posible nga agbasol ti maysa bayat nga adda pay laeng iti aanakan ni inana. Insungbat ni Jesus: “Saan a nagbasol daytoy a lalaki wenno dagiti nagannakna, ngem babaen ti kasta a kasasaadna, maipakita dagiti aramid ti Dios.” (Juan 9:3) Gapuna, saan a nayanak a bulsek ti lalaki gapu iti basolna wenno dagiti nagannakna. Imbes ketdi, kas resulta ti basol ni Adan, amin a tao ket nayanak nga imperpekto, isu a posible a maaddaanda iti depekto, kas iti kinabulsek. Ngem gapu ta bulsek ti lalaki, adda gundaway ni Jesus a mangipakita kadagiti ar-aramid ti Dios, kas idi pinaimbagna dagiti an-annayen dagiti tattao.

Impaganetget ni Jesus ti kinaganat dagitoy a trabaho. “Masapul nga aramidentayo ti pagayatan Daydiay nangibaon kaniak bayat nga aldaw pay,” kinunana. “Um-umayen ti rabii ket awanton ti tao a makapagtrabaho. Bayat nga addaak ditoy lubong, siak ti lawag ti lubong.” (Juan 9:4, 5) Wen, dandanin ti ipapatay ni Jesus a mangyeg kenkuana iti nasipnget a tanem, a sadiay awan ti maaramidanna. Ngem bayat a saan pay a napasamak dayta, isu ti pagtaudan ti lawag iti lubong.

Ngem paimbagen ngata ni Jesus ti lalaki? No paimbagenna, kasano? Timmupra ni Jesus iti daga ket nangaramid iti pitak. Nangikabil iti mata ti bulsek a lalaki ket kinunana: “Inka agdiram-os idiay pagdigusan ti Siloam.” (Juan 9:7) Nagtungpal ti lalaki. Idi napan nagdiram-os, makakitan! Kasta unay ti ragsakna idi makakitan iti damo a gundaway!

Nagsiddaaw dagiti kaarrubana ken ti dadduma a makaam-ammo kenkuana a bulsek idi. “Saan kadi a daytoy daydiay agpalpalimos?” insaludsodda. “Wen, isu,” kinuna ti dadduma. Adda met dagiti nagkuna: “Saan, karuprupana laeng.” Ngem imbaga ti lalaki: “Siak daydiay.”Juan 9:8, 9.

Gapuna, insaludsodda: “Apay ngarud a makakitakan?” Insungbatna: “Nangaramid iti pitak ti lalaki a maawagan Jesus sa impulagidna kadagiti matak ket kinunana, ‘Inka agdiram-os idiay Siloam.’ Isu a napanak nagdiram-os ket makakitaakon.” Insaludsodda kenkuana: “Ayan dayta a lalaki?” Insungbatna: “Diak ammo.”Juan 9:10-12.

Impan dagiti tattao ti lalaki kadagiti Fariseo, ta kayatda met a maammuan no kasano a makakitan. Imbagana kadakuada: “Adda nangipulagid  iti pitak kadagiti matak, nagdiram-osak, ket nakakitaakon.” Gagangay laeng a maragsakan koma dagiti Fariseo iti immimbag nga agpalpalimos. Ngem dadduma kadakuada ti nangbabalaw ken Jesus. “Saan nga imbaon ti Dios daytoy a tao,” kunada, “ta saanna a tungtungpalen ti Sabbath.” Kuna met ti dadduma: “Kasano koma a makaaramid iti kasta a milagro ti tao a managbasol?” (Juan 9:15, 16) Nagduduma ti kapanunotanda.

Gapu ta agduduma ti opinionda, insaludsodda manen iti dati a bulsek: “Ania ti makunam maipapan kenkuana, gapu ta pinaimbagna dagiti matam?” Saan nga agduadua maipapan ken Jesus isu a kinunana: “Maysa a propeta.”Juan 9:17.

Saan a mamati dagiti Judio. Pampanunotenda a nagtulag laeng ni Jesus ken daytoy a lalaki tapno allilawenda dagiti tattao. Imbagada a tapno maammuan dayta, saludsodanda ti nagannak ti agpalpalimos no talaga a bulsek idi ti anakda.

Ammuem ti Ad-adu Pay

TI BIBLIA—ANIA TI MENSAHENA?

Nagaramid ni Jesus Kadagiti Milagro

Ania ti ipakita dagiti milagro nga inaramid ni Jesus maipapan iti pannakabalinna ken iti panagturaynanto ditoy daga?

Umadanika ken Jehova

“Ni Kristo ti Pannakabalin ti Dios”

Ania ti isuro kadatayo dagiti milagro ken pannursuro ni Jesu-Kristo maipapan ken Jehova?