Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 46

Immimbag idi Sinagidna ti Bado ni Jesus

Immimbag idi Sinagidna ti Bado ni Jesus

MATEO 9:18-22 MARCOS 5:21-34 LUCAS 8:40-48

  • IMMIMBAG TI BABAI IDI SINAGIDNA TI BADO NI JESUS

Nagdinamag kadagiti Judio nga agnanaed iti amianan a laud nga igid ti Baybay ti Galilea ti panagsubli ni Jesus manipud Decapolis. Mabalin nga adu ti nakadamag a pinagtalnana ti angin ken ti baybay iti nabiit pay a bagyo, ken mabalin a naammuanda a pinaimbagna ti lalaki a naluganan iti demonio. Gapuna, “adu a tattao” ti naguummong iti igid ti baybay, a mabalin nga iti Capernaum, tapno pasangbayenda ni Jesus. (Marcos 5:21) Idi bumaba ni Jesus iti bangka, magagaran dagiti tattao a makakita kenkuana.

Maysa kadagiti magagaran a makakita ken Jesus ket ni Jairo, maysa kadagiti opisial iti sinagoga a mabalin nga idiay Capernaum. Nagparintumeng iti sakaanan ni Jesus ket maulit-ulit a nagpakaasi: “Nakaron ti sakit ti balasitangko. Pangngaasim ta umayka ken iparabawmo dagiti imam kenkuana tapno umimbag ket agbiag pay.” (Marcos 5:23) Ania ti aramiden ni Jesus, ta agpakpakaasi ni Jairo nga agasanna ti kakaisuna a balasitangna nga agtawen laeng iti 12 ken ipatpategna unay?—Lucas 8:42.

Idi agturongen ni Jesus iti balay ni Jairo, naipasango manen ni Jesus iti nakalkaldaang a situasion. Adu a tattao a kimmuyog ken Jesus ti magagaran, a pampanunotenda no makakitada manen iti milagro nga aramidenna. Nupay kasta, maysa a babai sadiay ti mangpampanunot iti nakaro a sakitna.

Agpadpadara daytoy a Judio a babai iti 12 a tawenen. Adun ti nagpaagasanna, nagastona payen ti amin a kuartana, ngem saan nga immimbag. Kinapudnona, “kimmaro pay” ketdi ti sakitna.—Marcos 5:26.

Mabalin a maawatam ti an-annayenna, ta malaksid a mangpakapuy kenkuana, nakababain pay dayta. Ti maysa nga agsagsagaba iti kasta, gagangay a saanna nga ibagbaga dayta iti dadduma. Maysa pay, sigun iti Linteg a naited ken Moises, agbalin a narugit ti maysa a babai nga agpadpadara. Asinoman a mangsagid kenkuana wenno kadagiti badona, masapul a labaanna dagiti badona ken agdigus ken maibilang a narugit agingga iti rabii.—Levitico 15:25-27.

Daytoy a babai “nadamagna dagiti inar-aramid ni Jesus,” ket binirokna. Gapu ta maibilang a narugit, saan a nagpadlaw a nakilinnetlet kadagiti tattao. Kinunana iti bagina: “Uray masagidko laeng koma ti makinruar a badona, umimbagakon.” Idi sinagidna ti gayadan ti makinruar a bado ni Jesus, dagus a nariknana a nagsardengen nga agpadara! “Immimbagen ti nakaro a sakitna.”—Marcos 5:27-29.

Kalpasanna, kinuna ni Jesus: “Asino ti nangsagid kaniak?” Panagkunam, ania ti narikna ti babai idi nangngegna dayta? Kinuna ni Pedro ken Jesus: “Agdidinnuron ti adu a tattao iti likudam, isu a masagsagiddaka.” Apay ngarud a dinamag ni Jesus, “Asino ti nangsagid kaniak?” Kinuna ni Jesus: “Adda nangsagid kaniak, ta nariknak nga adda pannakabalin a rimmuar kaniak.” (Lucas 8:45, 46) Wen, adda rimmuar a pannakabalin ken Jesus gapu ta napaimbag ti babai.

Gapu ta saan a mailimed ti babai ti inaramidna, mabutbuteng ken agpigpigerger a nagparintumeng iti sango ni Jesus. Iti sanguanan ti amin, impudnona ti maipapan iti sakitna ken imbagana a kaim-imbagna laeng. Liniwliwa ni Jesus: “Anakko, pinaimbagnaka ti pammatim. Dika agdanag, nasalun-atkan ken awanen ti nakaro a sakitmo.”—Marcos 5:34.

Nalawag a nadungngo ken naasi Daydiay pinili ti Dios a mangituray iti daga a saan laeng a maseknan kadagiti tattao no di ket kabaelanna a tulongan ida!