Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 39

Asi Pay ti Saan a Mangipangpangag a Henerasion

Asi Pay ti Saan a Mangipangpangag a Henerasion

MATEO 11:16-30 LUCAS 7:31-35

  • BINABALAW NI JESUS TI DADDUMA A SIUDAD

  • NANGYEG ITI BANG-AR KEN GIN-AWA

Dakkel ti panagraem ni Jesus ken Juan a Mammautisar, ngem ania ti panangmatmat ti kaaduan a tattao ken Juan? “Daytoy a henerasion,” kinuna ni Jesus, “kasda la kadagiti ubbing nga agtugtugaw kadagiti pagtagilakuan a mangipukpukkaw kadagiti kaay-ayamda: ‘Tinokarandakayo iti plauta ngem saankayo a nagsala, nagsangitkami ngem saankayo a nagladingit.’”—Mateo 11:16-17.

Ania ti kayat a sawen ni Jesus? Linawlawaganna ti kapanunotanda: “Immay . . . ni Juan a saan a nangnangan wenno immin-inum, ngem kuna dagiti tattao, ‘Adda demoniona.’ Immay ti Anak ti tao a mangmangan ken umin-inum, ngem kuna dagiti tattao, ‘Narawet ken mangnginum iti arak daytoy a tao, gayyem dagiti agsingsingir iti buis ken dagiti managbasol.’” (Mateo 11:18, 19) Kuna dagiti tattao nga adda demonio ni Juan idinto ta simple laeng ti panagbiagna kas maysa a Nazareo a saan nga umin-inum iti arak. (Numeros 6:2, 3; Lucas 1:15) Ngem ni Jesus ket kas iti dadduma a tattao. Mangan ken uminum iti kalkalainganna, ngem inakusaranda nga aglablabes. Agparang a narigat a mapagustuan dagiti tattao.

Inyarig ni Jesus daytoy a henerasion kadagiti ubbing iti pagtagilakuan a saan nga agsala no agtokar ti dadduma nga ubbing iti plauta wenno agsangit no agladingit ti dadduma. “Nupay kasta,” kinunana, “ti sirib mapaneknekan a nalinteg babaen kadagiti aramidna.” (Mateo 11:16, 19) Wen, dagiti ‘aramid’ nga impakita ni Juan ken impakita ni Jesus ti mangpaneknek a saan a pudno dagiti ipabpabasolda kadakuada.

Kalpasan nga inladawan ni Jesus daytoy a henerasion kas saan a mangipangpangag, binabalawna dagiti siudad ti Corazin, Betsaida, ken Capernaum, a nangaramidanna kadagiti nakaskasdaaw nga ar-aramid. Imbaga ni Jesus a no inaramidna dagita nga ar-aramid kadagiti siudad ti Tiro ken Sidon iti Fenicia, nalabit nagbabawi koma dagita a siudad. Dinakamatna met ti Capernaum, ti siudad a nagnaedanna iti sumagmamano a tiempo. Uray sadiay, adu ti saan a nangipangag. Kinuna ni Jesus maipapan iti dayta a siudad: “Nalaglag-anto ti dusa ti Sodoma ngem dakayo inton Aldaw ti Panangukom.”—Mateo 11:24.

Kalpasanna, indaydayaw ni Jesus ti Amana, a nangilemmeng kadagiti napapateg a naespirituan a kinapudno “kadagiti masirib ken nalaing” ket impakitana dagitoy kadagiti napakumbaba, a kas kadagiti ubbing. (Mateo 11:25) Inyawisna daytoy a nagsayaat nga imbitasion kadagiti napakumbaba: “Umaykayo kaniak, dakayo amin a nabannog ken madagdagsenan, ket pagin-awaenkayto. Alaenyo ti awitko ken agsursurokayo kaniak, ta naalumamay ken napakumbabaak, ket magin-awaankayto. Ta nalag-an ti awitko ken nalaka nga ibaklay.”—Mateo 11:28-30.

Kasano nga inyawis ni Jesus ti gin-awa? Pinarigat dagiti lider ti relihion dagiti tattao babaen kadagiti mangadipen a tradision, kas iti nainget unay a linteg mainaig iti Sabbath. Ngem pagin-awaen ida ni Jesus babaen ti panangisurona kadakuada iti kinapudno maipapan iti Dios, a saan a pulos a nalaokan kadagita a tradision. Impakitana met ti gin-awa kadagiti maup-upay gapu iti panangituray dagiti napolitikaan nga agtuturay ken kadagiti madagdagsenan gapu iti basol. Wen, impakita ni Jesus kadakuada no kasano a mapakawan dagiti basolda ken no kasano a makikappiada iti Dios.

Amin a mangakseptar iti awit ni Jesus mabalin nga ipaayda ti biagda iti Dios ken agserbida iti naasi a nailangitan nga Amatayo. Saan a narigat nga aramiden dayta, ta saan a makapadagsen dagiti kidkiddawen ti Dios.—1 Juan 5:3.