Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 30

Ti Relasion ni Jesus iti Amana

Ti Relasion ni Jesus iti Amana

JUAN 5:17-47

  • TI DIOS TI AMA NI JESUS

  • NAIKARI TI PANAGUNGAR

Idi inakusaran ti dadduma a Judio ni Jesus gapu ta pinaimbagna ti maysa a lalaki iti aldaw ti Sabbath, kinuna ni Jesus: “Agtrabtrabaho ni Amak agingga ita, isu nga agtrabtrabahoak met agingga ita.”—Juan 5:17.

Saan nga iparit ti linteg ti Dios mainaig iti Sabbath ti ar-aramiden ni Jesus. Tultuladenna laeng ti naimbag nga ar-aramid ti Dios babaen ti panangasaba ken panangpaimbagna kadagiti tattao. Gapuna, inaldaw a nagaramid iti naimbag ni Jesus. Ngem ad-adda pay a nakaunget dagiti mangak-akusar kenkuana iti sungbatna, ket ginandatda a papatayen ni Jesus. Apay a kasta ti reaksionda?

Malaksid iti di umiso a panangmatmatda a lablabsingen ni Jesus ti Sabbath ta papaimbagenna dagiti tattao, narurodda idi imbagana nga isu ti Anak ti Dios. Imbilangda a panagtabbaaw ti panangibagana a ti Dios ti Amana, nga arigna ipadpada ni Jesus ti bagina iti Dios idi imbagana a ni Jehova ti Amana. Ngem saan a nagbuteng ni Jesus ket nangipaay iti sungbat a mangilawlawag pay iti naisangsangayan a relasionna iti Dios. Kinunana: “Ipatpateg ti Ama ti Anak ket ipakitana kenkuana ti amin nga inaramidna.”—Juan 5:20.

Ti Ama ti Manangipaay iti Biag, ket iti napalabas, impakitana daytoy babaen ti panangitedna kadagiti tattao iti pannakabalin a mangpagungar. Intuloy ni Jesus: “No kasano a pagungaren ti Ama dagiti natay, pagungaren met ti Anak dagidiay kayatna” a pagungaren. (Juan 5:21) Nagpateg dagita a sasao a mangipaay iti namnama iti masanguanan! Uray ita, pagungaren ti Anak dagiti natay iti naespirituan. Gapuna, kinuna ni Jesus: “Ti dumngeg iti saok ken mamati iti Daydiay nangibaon kaniak maaddaanto iti biag nga agnanayon. Saanton a maukom no di ket mayarig iti natay a napagungar.”—Juan 5:24.

Awan pay idi ti pammaneknek nga addan pinagungar ni Jesus, ngem imbagana kadagiti mangak-akusar kenkuana a mapasamakto dayta. Kinunana: “Dumtengto ti tiempo nga amin a natay nga adda iti tanem mangngegdanto ti timekna ket agungarda.”—Juan 5:28, 29.

Nupay naisangsangayan ti akemna, inlawlawag ni Jesus nga isu ket nababbaba ngem iti Dios. Kinunana: “Awan ti aramidek iti bukodko a nakem. . . . Saan a ti pagayatak ti aramidek no di ket ti pagayatan ti nangibaon kaniak.” (Juan 5:30) Nupay kasta, imbaga ni Jesus ti nagpateg nga akemna iti panggep ti Dios, a saanna pay nga impakita iti publiko iti dayta a tiempo. Ngem dagiti mangak-akusar ken Jesus nakitadan ti ad-adu pay a pammaneknek maipapan kadagitoy a banag. Impalagip ni Jesus kadakuada: “Nangibaonkayo kadagiti tattao ken ni Juan [a Mammautisar], ket nagsao maipapan iti kinapudno.”—Juan 5:33.

Mabalin a nangnangngegen dagiti mangak-akusar ken Jesus nga agarup dua a tawen sakbayna, imbaga ni Juan kadagiti Judio a lider ti relihion ti idadateng Daydiay sumaruno kenkuana—a naawagan “ti Propeta” ken “ti Kristo.” (Juan 1:20-25) Impalagip ni Jesus ti panangraemda idi ken Juan a nakabalud itan. Kinunana: “Apagbiit a naragsakankayo iti lawagna.” (Juan 5:35) Ngem adda impaayna a napatpateg a pammaneknek ngem ni Juan a Mammautisar.

“Dagitoy nga ar-aramidek, [agraman ti panangpaimbag a kalkalpasna nga inaramid] ti mangpaneknek nga imbaonnak ti Ama.” Kasta met, intuloy ni Jesus: “Pinatalgedan a mismo ti Ama nga imbaonnak.” (Juan 5:36, 37) Kas pagarigan, nangipaay ti Dios iti pammaneknek idi nabautisaran ni Jesus.—Mateo 3:17.

Talaga nga awan ti pagpambar dagiti mangak-akusar ken Jesus a di mangakseptar kenkuana. Ti Kasuratan nga ibagbagada a suksukimatenda ket agtestigo maipapan kenkuana. “No pinatiyo ni Moises, pinatidak met koma,” kinuna ni Jesus, “ta nagsurat maipapan kaniak. Ngem no saanyo a patien dagiti insuratna, kasano koma a patienyo ti sasaok?”—Juan 5:46, 47.