Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 51

Napapatay Bayat ti Selebrasion ti Kasangay

Napapatay Bayat ti Selebrasion ti Kasangay

MATEO 14:1-12 MARCOS 6:14-29 LUCAS 9:7-9

  • IMPAPUGOT NI HERODES NI JUAN A MAMMAUTISAR

Bayat a mangaskasaba dagiti apostol ni Jesus idiay Galilea, nakabalud daydiay nangyam-ammo ken Jesus. Iti agarup dua a tawenen, nakabalud pay laeng ni Juan a Mammautisar.

Imbaga ni Juan a saan a mabalin nga alaen ni Ari Herodes Antipas ni Herodias, ti asawa ti kabsatna iti ama a ni Felipe. Indiborsio ni Herodes ti umuna nga asawana tapno agbalin nga asawana ni Herodias. Sigun iti Mosaiko a Linteg, nga ibaga ni Herodes nga an-annurotenna, saan a legal ken pannakikamalala ti inaramidna. Impaibaludna ni Juan gapu iti imbagana, a mabalin a sinugsogan ni Herodias.

Saan nga ammo ni Herodes no ania ti aramidenna ken Juan, gapu ta dagiti tattao “imbilangda ni Juan kas propeta.” (Mateo 14:5) Ngem saan a kasta ti kapanunotan ni Herodias. ‘Kagurgurana unay’ ni Juan, ket kinapudnona, kayatna nga ipapatay. (Marcos 6:19) Itan ti gundawayna.

Sakbay la unay ti Paskua ti 32 C.E., nangyurnos ni Herodes iti dakkel a selebrasion para iti kasangayna. Immay amin a nangato nga opisial ni Herodes ken dagiti opisial ti armada, kasta met dagiti prominente nga umili ti Galilea. Bayat ti okasion, nagsala iti sango dagiti bisita ni Salome, ti balasang ni Herodias iti dati nga asawana a ni Felipe. Naragsakan dagiti lallaki iti panagsalana.

Nagustuan ni Herodes ti panagsala ti siumanna a babai, isu a kinunana: “Ibagam ti aniaman a kayatmo, ket itedkonto kenka.” Inkarina pay: “Itedko ti aniaman a dawatem, uray pay ti kagudua ti pagariak.” Sakbay nga imbagana ti kayatna, napan ni Salome ken nanangna ket kinunana: “Ania ti dawatek?”—Marcos 6:22-24.

Daytoyen ti gundaway nga ur-urayen ni Herodias! Dagus nga insungbatna: “Ti ulo ni Juan a Mammautisar.” Nagdardaras a nagsubli ni Salome ken Herodes ket kiniddawna: “Itedmo a dagus kaniak ti ulo ni Juan a Mammautisar a naikabil iti bandehado.”—Marcos 6:24, 25.

Nalidayan ni Herodes, ngem nangngeg dagiti bisitana ti karina ken Salome. Mabain a saan a mangtungpal iti dayta, uray no maysa nga inosente ti ipapatayna. Gapuna, nangibaon ni Herodes iti guardia iti pagbaludan a mangitungpal iti nakaam-amak a bilin. Di nagbayag, nagsubli ti guardia nga awitna ti ulo ni Juan a naikabil iti bandehado. Intedna ken Salome, sa intedna met dayta iti inana.

Idi nangngeg dagiti adalan ni Juan ti napasamak, immayda ket innalada ti bagina ken intabonda. Kalpasanna, impadamagda ken Jesus.

Idi agangay, nagbuteng ni Herodes idi nadamagna a mangag-agas ni Jesus kadagiti tattao ken mangparparuar kadagiti demonio. Impagarupna a ti lalaki a mangar-aramid kadagitoy—ni Jesus—ket isu ni Juan a Mammautisar a “nagungaren.” (Lucas 9:7) Gapuna, kayat ni Herodes Antipas a makita ni Jesus, saan a tapno denggenna ti panangasaba ni Jesus no di ket kayatna a makita tapno maammuanna no agpayso a nagungaren ni Juan.

Ammuem ti Ad-adu Pay

MASANSAN A MAISALUDSOD

Apay a Saan nga Agselselebrar iti Birthday Dagiti Saksi ni Jehova?

Ammuem ti uppat kadagiti rason a mangipakita a saan nga anamongan ti Dios ti panangselebrar iti birthday.

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Salimetmetam ti Pudno a Panagdayaw

Ania dagiti karit a mabalin a pakaipasanguam no isarsaritam dagiti patpatiem kadagiti sabsabali? Kasanom a maaramid dayta a dimo masair ida?