Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 37

Pinagungar ni Jesus ti Anak a Lalaki ti Balo

Pinagungar ni Jesus ti Anak a Lalaki ti Balo

LUCAS 7:11-17

  • PANANGPAGUNGAR IDIAY NAIN

Kalpasan a pinaimbag ni Jesus ti adipen ti opisial ti armada, pimmanaw idiay Capernaum sa napan idiay Nain, siudad a nasurok a 32 a kilometro ti kaadayona nga adda iti abagatan a laud. Kaduana a nagdaliasat dagiti adalanna ken ti adu a tattao. Mabalin a malemen idi nakadanonda kadagiti purok ti Nain. Nasabetda sadiay ti adu a Judio a mapan agipumpon. Aw-awitenda ti bangkay ti agtutubo a lalaki tapno itabonda iti ruar ti siudad.

Nakaro ti ladingit ti ina ti agtutubo a lalaki. Balo la ngaruden, natay pay ti kakaisuna nga anakna. Kalpasan ti ipapatay ni lakayna, napia laeng ta kaduana idi ti dungdungnguenna nga anak. Panunotem ti kinadekketna iti anakna. Nakadepende ngamin ti namnama ken ti nasayaat a masakbayanna iti barona. Ngem natay metten ti anakna. Asino itan ti mangkadua ken mangsuportar kenkuana?

Idi nakita ni Jesus ti babai, naasian gapu iti nakaro a ladingitna ken ti nakalkaldaang a kasasaadna. Sidudungngo ken impanamnamana kenkuana: “Dikan agsangsangit.” Ngem saan la a dayta ti inaramidna. Inasitganna ken sinagidna ti nangipaiddaanda iti bangkay. (Lucas 7:13, 14) Gapu iti dayta, nagsardeng dagiti agladladingit nga umili. Nasdaawda ket mabalin nga insaludsodda, ‘Ania ti kayatna a sawen, ken ania ti aramidenna?’

Komusta met ngay dagiti nagdaliasat a kadua ni Jesus a nakakita kadagiti nakaskasdaaw nga inaramidna a nangpaimbag kadagiti masakit? Agparang a saanda pay idi a nakita ni Jesus a nangpagungar. Nupay adda idin napasamak a panagungar, kabaelan ngata ni Jesus ti mangpagungar? (1 Ar-ari 17:17-23; 2 Ar-ari 4:32-37) Kinuna ni Jesus: “Barok, bumangonka!” (Lucas 7:14) Bimmangon ti lalaki ket nagsao! Inyawat ni Jesus ti agtutubo iti inana a kasta unay ti siddaaw ken ragsakna. Gapuna, saanen nga agmaymaysa ti balo.

Idi nakita dagiti tattao a talaga a sibibiag ti agtutubo, indaydayawda ti Manangted-Biag, ni Apo Jehova. Kinunada: “Addaantayon iti maysa a mannakabalin a propeta.” Natarusan ti dadduma ti kaipapanan  ti nakaskasdaaw nga inaramid ni Jesus. Kinunada: “Naasian ti Dios iti ilina.” (Lucas 7:16) Nagdinamag a dagus daytoy a nakaskasdaaw a pasamak kadagiti lugar nga adda iti aglawlawna ken nalabit uray iti Nazaret nga ili ni Jesus a 10 a kilometro ti kaadayona. Nagdinamag pay dayta iti abagatan, idiay Judea.

Adda pay laeng iti pagbaludan ni Juan a Mammautisar, ken interesado unay kadagiti nakaskasdaaw a banag a kabaelan nga aramiden ni Jesus. Impadamag kenkuana dagiti adalanna dagiti milagro ni Jesus. Ania ti reaksionna?