Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 41

Makinpannakabalin a Naaramid Dagiti Milagro?

Makinpannakabalin a Naaramid Dagiti Milagro?

MATEO 12:22-32 MARCOS 3:19-30 LUCAS 8:1-3

  • MAIKADUA A PANAGDALIASAT NI JESUS TAPNO MANGASABA

  • NANGPARUAR KADAGITI DEMONIO KEN NANGPAKDAAR MAIBUSOR ITI DI MAPAKAWAN A BASOL

Kalpasan nga imbagana ti maipapan iti panangpakawan iti balay ti Fariseo a ni Simon, rinugian manen ni Jesus ti mangasaba idiay Galilea. Maikadua a tawen itan ti ministeriona a kaduana ti 12 nga apostolna, kasta met ti dadduma a babbai a ‘pinaimbagna ken nangparuaranna kadagiti demonio.’ (Lucas 8:2) Dagitoy da Maria Magdalena, Susana, ken Juana, a ti asawana ket maysa nga opisial ni Ari Herodes Antipas.

Bayat nga umad-adu ti makaam-ammo ken Jesus, umad-adu ti kumontra iti ar-aramidenna. Makita dayta idi pinaimbag ni Jesus ti naipan kenkuana a maysa a lalaki a bulsek ken umel a naluganan iti demonio. Rimmuaren ti demonio, makakitan ken makapagsaon ti lalaki. Siempre, masmasdaaw dagiti tattao. Kinunada: “Saan ngata a daytoy ti Anak ni David?”—Mateo 12:23.

Nakaad-adu a tattao ti napan iti balay nga ayan ni Jesus ken dagiti adalanna, ket saanda payen a masango ti mangan. Ngem saan nga amin ket namati a ni Jesus ti naikari nga “Anak ni David.” Napan met ti dadduma nga eskriba ken Fariseo manipud Jerusalem ngem saan a tapno agsursuro wenno tapno suportaranda ni Jesus. Ibagbagada kadagiti tattao: “Linuganan ni Beelzebub” ken makikumkumplot iti “panguluen dagiti demonio.” (Marcos 3:22) Idi nadamag dayta dagiti kabagian ni Jesus, immayda tapno ipanawda. Apay?

Iti daytoy a tiempo, saan pay a mamati dagiti kakabsat ni Jesus nga isu ti Anak ti Dios. (Juan 7:5) Daytoy a Jesus nga agparang a makagapu iti riribuk ket saanen a ti Jesus nga am-ammoda idi addada pay idiay Nazaret. Pampanunotenda nga adda problema ti panunotna isu a kinunada: “Nadadaelen ti panunotna.”—Marcos 3:21.

Ngem ania ti paneknekan ti inaramidna? Kalkalpas laeng a pinaimbag ni Jesus ti lalaki a naluganan  iti demonio a makakita ken makapagsaon. Awan ti makailibak iti dayta. Gapuna, imbaga dagiti eskriba ken Fariseo a saan a ni Jesus ti makin-aramid iti dayta. Kinunada: “Parparuarenna dagiti demonio babaen ken Beelzebub a panguluen dagiti demonio.”—Mateo 12:24.

Ammo ni Jesus ti pampanunoten dagiti eskriba ken Fariseo, isu a kinunana: “Marpuog ti pagarian a saan nga agkaykaysa dagiti umilina, ken saan nga agpaut ti siudad wenno pamilia a saan nga agtutunos dagiti miembrona. Umasping iti dayta, no ni Satanas paruarenna ni Satanas, lablabananna ti bagina, kasano ngarud a mataginayon ti pagarianna?”—Mateo 12:25, 26.

Talaga a mamagpanunot dayta! Ammo dagiti Fariseo a dadduma a Judio ti mangparparuar kadagiti demonio. (Aramid 19:13) Gapuna, dinamag ni Jesus: “No paruarek dagiti demonio babaen ken Beelzebub, nangalaan ngarud dagiti pasurotyo iti pannakabalin a mangparuar kadagiti demonio?” Iti sabali a pannao, ti akusasionda kenkuana ket agaplikar met ngarud kadakuada. Kinuna pay ni Jesus: “Ngem no paruarek dagiti demonio babaen ti espiritu ti Dios, dimtengen ti Pagarian ti Dios a diyo napupuotan.”—Mateo 12:27, 28.

Nangted ni Jesus iti ilustrasion a mangipakita a saan a naggapu ken Satanas ti pannakabalinna a mangparuar kadagiti demonio. Kinunana: “Kasano a makastrek ken makapagtakaw ti maysa iti balay ti napigsa a tao no saanna nga igalut nga umuna ti makimbalay? Ti saan a makikadua kaniak, busorennak; ket ti saan a tumulong kaniak nga agurnong, agiwara.” (Mateo 12:29, 30) Talaga a kumonkontra ken Jesus dagiti eskriba ken Fariseo. Dayta ngarud ti mangipakita nga ahente ida ni Satanas. Iyad-adayoda dagiti tattao iti Anak ti Dios a tultulongan ni Jehova.

Pinakdaaran ni Jesus dagitoy a bumusbusor a kakadua ni Satanas: “Mapakawan ti amin a basol ken dakes nga isao ti tao iti padana a tao. Ngem dinto pulos mapakawan ti asinoman nga agsao maibusor iti nasantuan nga espiritu no di ket agnanayonen a nakabasol.” (Marcos 3:28, 29) Panunotem ti pagbanagan dagidiay mangibagbaga a ni Satanas ti mangar-aramid iti ar-aramiden ti espiritu ti Dios!