Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 40

Leksion Maipapan iti Panangpakawan

Leksion Maipapan iti Panangpakawan

LUCAS 7:36-50

  • MANAGBASOL A BABAI A NANGIBUKBOK ITI LANA ITI SAKA NI JESUS

  • MAYILUSTRAR TI PANANGPAKAWAN ITI TAO A NAKAUTANG

Ti reaksion dagiti tattao iti ibaga ken aramiden ni Jesus ket agdepende iti kasasaad ti pusoda. Makita dayta iti maysa a balay idiay Galilea. Maysa a Fariseo nga agnagan Simon ti nangawis ken Jesus iti pannangan, nalabit tapno maam-ammona a naimbag daydiay agar-aramid iti nakaskasdaaw a bambanag. Pinatgan ni Jesus gapu ta mabalin nga imbilangna dayta a gundaway tapno mangasaba sadiay, ta pinatganna met idi ti dadduma nga awis a makipangan kadagiti agsingsingir iti buis ken managbasol.

Ngem saan a naipaay ken Jesus ti gagangay a maar-aramid kadagiti bisita. Pumudot ken agbalin a narugit ti saka dagiti magmagna kadagiti natapuk a kalsada idiay Palestina isu a kaugalian sadiay a mabugguan iti nalamiis a danum ti saka dagiti bisita kas panangipakita iti kinamanagpadagus. Ngem saan a nabugguan dagiti saka ni Jesus. Saan met nga inagkan ti bumalay kas panangipakita iti panangabrasa. Sabali pay a kaugalian ket ti panangibukbok iti lana iti buok ti bisita kas panangipakita iti kinaimbag ken kinamanagpadagus. Saan met a naaramid ken Jesus dayta. Gapuna, talaga kadi nga inawatda?

Nangrugin ti pannangan, ket nagsadagen dagiti bisita iti lamisaan. Bayat a mangmanganda, adda babai a siuulimek a simrek iti panganan uray saan a naawis. “Agdindinamag iti siudad kas managbasol.” (Lucas 7:37) Managbasol amin nga imperpekto a tao, ngem agparang nga immoral ti panagbiag daytoy a babai, mabalin a maysa a balangkantis. Mabalin a nangnangngegna dagiti pannursuro ni Jesus, agraman ti awisna nga ‘amin a madagdagsenan, ket pagin-awaenna.’ (Mateo 11:28, 29) Nalawag a natignay kadagiti sasao ken inaramid ni Jesus isu a binirokna.

Napan iti likudan ni Jesus a nakasadag iti lamisaan ket nagparintumeng iti sakaananna. Nagarubos ti lua ti babai iti saka ni Jesus, ket pinunasanna babaen ti buokna. Inagkanna ti saka ni Jesus ken sinapsapuanna iti nabanglo a lana nga intugotna. Saan a kayat ni Simon ti makitkitana. Kinunana iti un-unegna: “No talaga a propeta daytoy a tao, ammona koma no ania a klase a babai dayta a mangsagsagid kadagiti sakana, nga isu ket managbasol.”—Lucas 7:39.

Gapu ta ammo ni Jesus ti pampanunoten ni Simon, kinunana: “Simon, adda ibagak.” Insungbatna: “Ania daydiay, Mannursuro?” Imbaga ni Jesus: “Adda maysa a nagpautang iti dua a lallaki; 500 a denario ti utang ti maysa ken 50 met ti sabali. Gapu ta saanda a makabayad, sibubulos a pinakawan ida ti nagpautang. Siasino ngarud kadakuada ti ad-addanto a mangayat iti nagpautang?” Nupay mabalin a saan nga interesado ni Simon, insungbatna: “Panagkunak, daydiay napakawan nga ad-adu ti utangna.”—Lucas 7:40-43.

Immanamong ni Jesus. Kinunana ken Simon bayat a kitkitaenna ti babai: “Makitam daytoy a babai? Simrekak iti balaymo ngem dinak inikkan iti danum a pangbuggok kadagiti sakak. Ngem binabasa daytoy a babai dagiti sakak babaen kadagiti luana sana pinunasan babaen ti buokna. Saannak nga inagkan, ngem manipud itay simrekak, sidudungngo nga ag-agkanen daytoy a babai dagiti sakak. Saanmo a linanaan ti ulok, ngem binukbokan daytoy a babai dagiti sakak iti nabanglo a lana.” Nadlaw ni Jesus a talaga a pagbabbabawyan ti babai ti immoral a panagbiagna. Gapuna, imbaga ni Jesus: “Uray no adu ti basolna napakawanen, ta impakitana ti kasta unay a panagayat. Ngem ti mapakawan iti bassit, bassit met ti panagayatna.”—Lucas 7:44-47.

Saan nga an-anamongan ni Jesus ti immoralidad. Imbes ketdi, maasian ken maawatanna dagiti tattao a nadagsen ti basolda ngem talaga nga agbabbabawi ken umadani ken Kristo tapno mabang-aranda. Talaga a nabang-aran daytoy a babai idi kinuna ni Jesus: “Napakawanen dagiti basolmo. . . . Insalakannaka ti pammatim; agawidkan a sitatalna.”—Lucas 7:48, 50.

Ammuem ti Ad-adu Pay

Mapakawan Kadi Dagiti Basoltayo?

Pakawanen kadi ti Dios uray dagiti nadagsen a basol? Ania ti aramidentayo no kayattayo a magun-od ti anamong ti Dios?

“Sibubulos a Pinakawannakayo ni Jehova”

Sibubulos a pakawanen ti Dios dagiti agbabbabawi a managbasol. Kasano ti rumbeng a pannakilangentayo iti sabsabali? Apay a nagpateg ti panangpakawan?

Sibubulos a Pakawanenyo ti Maysa ken Maysa

Usigen no kasanotayo a matulad ti sidadaan a panangpakawan ni Jehova.