Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 20

Ti Maikadua a Milagrona Idiay Cana

Ti Maikadua a Milagrona Idiay Cana

MARCOS 1:14, 15 LUCAS 4:14, 15 JUAN 4:43-54

  • INKASABA NI JESUS NGA “ASIDEGEN TI PAGARIAN TI DIOS”

  • PINAIMBAGNA TI UBING A LALAKI URAY ADDA ITI ADAYO

Kalpasan ti dua nga aldaw ni Jesus idiay Samaria, mapanen iti teritoriana. Nasaknap ti panangasabana idiay Judea, ngem saan nga agsubli idiay Galilea tapno aginana. Imbes ketdi, irugina ti nasaksaknap pay a ministeriona iti lugar a dimmakkelanna. Mabalin a saanna a namnamaen a sibabara nga awaten dagiti kailianna, ta kas iti kinuna ni Jesus, “ti maysa a propeta ket saan a mapadayawan iti mismo a lugarna.” (Juan 4:44) Imbes a makikadua dagiti adalanna kenkuana, nagawidda iti pamiliada ken sinublianda ti dati a trabahoda.

Ania a mensahe ti ikasaba ni Jesus? Isu daytoy: “Asidegen ti Pagarian ti Dios. Agbabawikayo ken mamatikayo iti naimbag a damag.” (Marcos 1:15) Ania ti reaksion dagiti tattao? Kinapudnona, adu a taga-Galilea ti nangawat ken Jesus, ken pinadayawanda. Inaramidda dayta saan laeng a gapu iti mensahena. Nakita ti dadduma a taga-Galilea dagiti nakaskasdaaw a pagilasinan nga inaramid ni Jesus bayat ti Paskua idiay Jerusalem sumagmamano a bulan ti napalabasen.—Juan 2:23.

Sadino ti nangrugian ni Jesus iti nasaknap a ministeriona iti Galilea? Nalabit idiay Cana, a sadiay, pinagbalinna nga arak ti danum iti maysa a kasar. Iti maikadua a gundaway a kaadda ni Jesus sadiay, naammuanna nga adda ubing a lalaki a matmatayen gapu iti nakaro a sakitna. Anak ti maysa nga opisial ni Herodes Antipas, ti ari a nangipapugot idi agangay ken Juan a Mammautisar. Nadamag daytoy nga opisial a napan ni Jesus idiay Cana manipud Judea. Gapuna, manipud Capernaum, napan idiay Cana tapno sapulenna ni Jesus. Agpakpakaasi a kuna ti malidlidayan nga opisial: “Apo, kumuyogka koma kaniak sakbay a matay ti anakko.”—Juan 4:49.

Nasdaaw ti lalaki idi insungbat ni Jesus: “Agawidkan; sibibiag ti anakmo.” (Juan 4:50) Namati ken Jesus ti opisial ni Herodes isu a nagawiden. Iti dalan, sinabet dagiti adipenna, a nagdardaras a nangibaga iti nasayaat a damag. Wen, sibibiag ken immimbagen ti anakna! Tapno mapagsisilpona dagiti pasamak, dinamagna no ania nga oras nga immimbag ti anakna.

“Bimmaaw ti gurigorna idi kalman, iti agarup ala una ti malem.”—Juan 4:52.

Nalagip ti opisial a dayta ti eksakto nga oras idi imbaga ni Jesus, “Sibibiag ti anakmo.” Kalpasanna, nagbalin nga adalan ni Kristo daytoy nabaknang a lalaki nga addaan kadagiti adipen, kasta met ti intero a sangakabbalayanna.

Ngarud, ti Cana ti lugar a namindua a nangaramidan ni Jesus iti milagro. Ti umuna ket idi pinagbalinna nga arak ti danum ken ti maikadua ket idi pinaimbagna ti ubing a lalaki nga aggigian iti agarup 26 a kilometro ti kaadayona. Ngem saan la a dagitoy ti inaramidna a milagro. Nupay kasta, nakapatpateg daytoy a panangpaimbagna ta daytoy ti pakalaglagipan ti panagsublina idiay Galilea. Nalawag a ni Jesus ket propeta nga inanamongan ti Dios, ngem agtultuloy ngata a ‘padayawan dagiti kailianna daytoy a propeta’?

Maammuan dayta iti panagsubli ni Jesus iti ilina a Nazaret. Ania ngata ti mapasamak kenkuana sadiay?