Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 55

Nakigtot ti Adu iti Sasao ni Jesus

Nakigtot ti Adu iti Sasao ni Jesus

JUAN 6:48-71

  • MANGAN ITI LASAGNA KEN UMINUM ITI DARANA

  • ADU TI NAITIBKOL KEN SAANEN A SIMMUROT KENKUANA

Iti sinagoga idiay Capernaum, insuro ni Jesus ti panagbalinna a pudno a tinapay manipud langit. Ti imbagana ket mabalin a nayon ti imbagana kadagiti tattao a nagsubli iti makindaya nga igid ti Baybay ti Galilea, dagiti nangan kadagiti tinapay ken ikan a naited sadiay.

Intuloy ni Jesus ti panangilawlawagna. Kinunana: “Nangan dagidi ammayo iti manna idiay let-ang ngem kaskasdi a natayda.” Maiduma iti dayta, kinunana: “Siak ti sibibiag a tinapay a naggapu idiay langit. Ti asinoman a mangan iti daytoy a tinapay ket agbiagto iti agnanayon. Kinapudnona, ti tinapay nga itedko tapno agbiag ti lubong ket ti lasagko.”Juan 6:48-51.

Idi primavera ti 30 C.E., imbaga ni Jesus ken Nicodemo nga ay-ayaten unay ti Dios ti lubong isu nga intedna ti Anakna kas Manangisalakan. Ipaganetget ita ni Jesus a masapul a kanenda ti lasagna babaen ti panagtignayda maitunos iti pammatida iti sakripisio nga aramidenna. Kasta ti pamay-an tapno magun-od ti biag nga agnanayon.

Nupay kasta, saan a pinati dagiti tattao ti sasao ni Jesus. “Kasano koma nga ited daytoy a tao ti lasagna a kanentayo?” insaludsodda. (Juan 6:52) Kayat ni Jesus a maawatanda a saan a literal, no di ket piguratibo ti ibagbagana. Ti sumaruno nga imbagana ti mangipakita iti kaipapanan dayta.

“No saanyo a kanen ti lasag ti Anak ti tao ken inumen ti darana, saankayo a maaddaan iti biag. Ti mangan iti lasagko ken uminum iti darak ket maaddaan iti biag nga agnanayon, . . . ta ti lasagko ket pudno a taraon, ken ti darak ket pudno nga inumen. Ti mangan iti lasagko ken uminum iti darak ket agtalinaed a maikaykaysa kaniak.”Juan 6:53-56.

Narurod dagiti Judio iti dayta! Mabalin a pampanunotenda nga isingsingasing ni Jesus ti kanibalismo wenno salungasingenda ti linteg ti Dios a mangiparit iti pannangan iti dara. (Genesis 9:4; Levitico 17:10, 11) Ngem saan a tuktukoyen ni Jesus ti literal a pannangan iti lasag wenno pananginum iti dara. Ipakpakitana nga amin a mayat a maaddaan iti biag nga agnanayon masapul nga agtignayda iti ipaayna a sakripisio inton idatonna ti perpekto a bagina ken iparukpokna ti darana. Ngem uray ti adu kadagiti adalanna saanda a naawatan ti isursurona. Kinuna ti dadduma: “Makapakigtot ti ibagbagana; dimi maitured a denggen!”Juan 6:60.

Gapu ta ammo ni Jesus nga agtantanabutob ti dadduma nga adalanna, dinamagna: “Maupaykayo kadi iti daytoy? Anianto la ketdin no makitayo ti Anak ti tao nga umul-uli iti naggapuanna? . . . Dagiti imbagak kadakayo ket maitunos iti espiritu ken mangted iti biag. Ngem saan a mamati ti dadduma kadakayo.” Gapu iti dayta, adu nga adalan ti pimmanaw ken saanen a simmurot kenkuana.Juan 6:61-64.

Gapuna, insaludsod ni Jesus iti 12 nga apostolna: “Pumanawkay met kadi?” Insungbat ni Pedro: “Apo, sadino koma ti papananmi? Adda kenka dagiti sasao a makaited iti biag nga agnanayon. Mamatikami ken ammomi a sika ti Nasantuan nga Adipen ti Dios.” (Juan 6:67-69) Nagsayaat dayta nga ebkas ti kinamatalek, uray no iti daytoy a gundaway saan pay a naan-anay a naawatan ni Pedro ken ti dadduma nga apostol ti isursuro ni Jesus maipapan iti daytoy a banag!

Nupay nagustuan ni Jesus ti imbaga ni Pedro, kinunana: “Saan kadi a siak ti nangpili kadakayo a 12? Ngem maysanto kadakayo ti mangpardaya kaniak.” (Juan 6:70) Ni Judas Iscariote ti tuktukoyen ni Jesus. Mabalin nga iti dayta a gundaway, nadlawen ni Jesus nga adda dakes nga ar-aramiden ni Judas.

Kaskasdi, maragsakan ni Jesus ta ammona a ni Pedro ken ti dadduma nga apostol ket sumursurot latta kenkuana ken makiramraman iti mangispal-biag a trabaho nga ar-aramidenna.