Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 28

Apay a Saan a Nagayunar Dagiti Adalan ni Jesus?

Apay a Saan a Nagayunar Dagiti Adalan ni Jesus?

MATEO 9:14-17 MARCOS 2:18-22 LUCAS 5:33-39

  • DAGITI ADALAN NI JUAN NAGSALUDSODDA KEN JESUS MAIPAPAN ITI PANAGAYUNAR

Nakabalud idin ni Juan a Mammautisar kalpasan nga inatenderan ni Jesus ti Paskua ti 30 C.E. Kayat ni Juan nga agbalin a pasurot ni Jesus dagiti adalanna. Ngem saan nga amin ket nagbalin a pasurot ni Jesus.

Bayat nga umas-asideg ti Paskua ti 31 C.E., napan ken Jesus ti dadduma nga adalan ni Juan ket dinamagda: “Apay a dakami ken dagiti Fariseo ket agay-ayunar, idinto ta dagiti adalam ket saan?” (Mateo 9:14) Agay-ayunar dagiti Fariseo kas kaugalianda. Idi agangay, inusar pay ketdi ni Jesus kas ilustrasion ti maysa a managinsisingpet a Fariseo a mangikarkararag: “Agyamanak, O Dios, ta saanak a kas iti dadduma . . . Agayunarak iti mamindua iti kada lawas.” (Lucas 18:11, 12) Mabalin nga agay-ayunar met dagiti adalan ni Juan gapu ta kaugalian dayta. Wenno agay-ayunarda gapu iti panagladingitda iti pannakaibalud ni Juan. Masmasdaaw met dagiti makapalpaliiw no apay a saan nga agay-ayunar dagiti adalan ni Jesus, a nalabit agladladingitda met gapu iti naaramid ken Juan.

Simmungbat ni Jesus babaen iti pagarigan: “Agladingit kadi dagiti gayyem ti nobio bayat a kaduada ti nobio? Ngem dumtengto ti tiempo a maipanaw kadakuada ti nobio, ket agayunardanto.”—Mateo 9:15.

Tinukoy ni Juan a ni Jesus ti nobio. (Juan 3:28, 29) Gapuna, saan nga agayunar dagiti adalan ni Jesus bayat nga adda pay laeng ni Jesus. Inton matay ni Jesus, agladingitto dagiti adalanna ket awanto ti ganasda a mangan. Ngem naidumanto inton isu ket mapagungar! Awanton ti rason nga agayunarda gapu iti ladingit.

Kalpasanna, nangted ni Jesus iti dua nga ilustrasion: “Awan ti asinoman a mangitakup iti baro a tela iti daan a lupot, ta no kumsen ti baro a tela mabennat ti daan a lupot ket dumakkel ti pigisna. Awan met ti mangikabil iti baro nga arak iti daan a lalat a pagkargaan. No kasta ti aramidenda, bumtak ti lalat ket maibelleng ti arak ken madadael ti lalat. Ikargada ketdi ti baro nga arak iti baro a lalat a pagkargaan tapno saan a maperdi dagita.” (Mateo 9:16, 17) Ania ti kayat a sawen ni Jesus?

Kayat a tulongan ni Jesus dagiti adalan ni Juan a Mammautisar a mangtarus a saanda koma a namnamaen a suroten dagiti pasurot ni Jesus dagiti nagkauna a kaugalian ti Judaismo, kas iti panagayunar. Saan nga immay a mangtarimaan ken mangpabayag iti daanen ken bulok a wagas ti panagdayaw nga asidegen nga agpatingga. Iparparegta ni Jesus ti panagdayaw a naiduma iti pannursuro ken tradision dagiti Judio. Saanna a padasen a takupan ti daan a tela wenno kargaan iti baro nga arak ti nasikkil ken daanen a lalat.