Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 83

Awis iti Pannangan—Siasino Dagiti Awisen ti Dios?

Awis iti Pannangan—Siasino Dagiti Awisen ti Dios?

LUCAS 14:7-24

  • LEKSION MAIPAPAN ITI KINAPAKUMBABA

  • NAGPAMBAR DAGITI NAAWIS

Adda pay laeng idi ni Jesus iti balay ti Fariseo kalpasan a pinaimbagna ti lalaki nga imbal. Napaliiw ni Jesus a dadduma a bisita ti mangpilpili iti kasayaatan a puesto iti panganan, ket ginundawayanna daytoy a mangisuro iti leksion maipapan iti kinapakumbaba.

“No adda nangawis kenka iti kasaran,” kinuna ni Jesus, “saanka a mapan agtugaw iti sango. Amangan no adda met naawis a natantan-ok ngem sika. Ket inton umasideg ti nangawis kadakayo, ibagananto kenka, ‘Isu ti pagtugawem dita pagtugtugawam.’ Mabainankanto ket kapilitan a mapanka agtugaw iti likud.”Lucas 14:8, 9.

Kalpasanna, kinuna ni Jesus: “No maawiska, agtugawka iti likud, tapno inton umay ti nangawis kenka, ibagananto, ‘Gayyem, umayka agtugaw ditoy sango.’ Iti kasta, maidaydayawkanto iti imatang ti amin a padam a bisita.” Saan laeng a panangipakita dayta iti nasayaat a kababalin. Inlawlawag ni Jesus: “Ta asinoman a mangitan-ok iti bagina, maipababanto, ken asinoman a mangipababa iti bagina, maitan-okto.” (Lucas 14:10, 11) Wen, iparparegtana kadagiti dumdumngeg nga ipakitada ti kinapakumbaba.

Adda manen imbaga ni Jesus a leksion iti Fariseo a nangawis kenkuana—ti panagawis iti pannangan a nagpateg iti Dios. “No mangisaganaka iti pangngaldaw wenno pangrabii, saanmo nga awisen dagiti gagayyemmo wenno kakabsatmo wenno kakabagiam wenno dagiti nabaknang a kaarrubam. Ta mabalin nga awisendakanto met kas pangsubadda kenka. Ngem no mangisaganaka iti padaya, awisem dagiti napanglaw, pilay, bulsek, ken dadduma pay a baldado; ket naragsakkanto, ta awan maisubadda kenka.”Lucas 14:12-14.

Gagangay a dagiti gagayyem, kabagian, wenno kaarruba ti maawis iti pannangan. Saan nga ibagbaga ni Jesus a di umiso dayta. Ngem impaganetgetna a mangyeg iti adu a bendision no dagiti napanglaw, baldado, wenno bulsek ti awisen. Imbaga ni Jesus iti nangawis kenkuana: “Masubadankanto inton panagungar dagiti nalinteg.” Immanamong ti maysa a naawis. Kinunana: “Naragsak daydiay makipangan iti Pagarian ti Dios.” (Lucas 14:15) Ammona a nagsayaat a pribilehio dayta. Ngem saan nga apresiaren ti amin dayta kas iti iyilustrar ni Jesus:

“Adda tao a nangisagana iti engrande a pangrabii, ket adu ti inawisna. . . . Imbaonna ti adipenna a mangayab kadagiti naawis, ‘Umaykayon, ta naisaganan ti amin.’ Ngem nagpambarda amin. Imbaga ti maysa, ‘Adda ginatangko a talon ket masapul a mapanko kitaen. Dispensarem ta diak makaumay.’ Kinuna met ti sabali, ‘Gimmatangak iti lima a paris a baka ket mapanko kitaen ida. Dispensarem ta diak makaumay.’ Adda pay nangibaga, ‘Kakaskasarko isu a diak makaumay.’”Lucas 14:16-20.

Narabaw a pambar dagita! Gagangay a kitaen nga umuna ti maysa ti talon wenno taraken sakbay a gatangenna, isu a saan a nasken a kitaenna pay kalpasan a nagatangna. Ti maikatlo a lalaki ket saan met nga agsagsagana para iti kasarna. Naasawaanen, isu nga awan koma ti pambarna a di mangawat iti awis. Idi nangngeg ti apo dagitoy, nakapungtot ket imbagana iti adipenna:

“Darasem ti mapan iti dadakkel ken babassit a kalsada iti siudad, ket iyegmo ditoy dagiti napanglaw, pilay, bulsek, ken dadduma pay a baldado.” Idi naaramiden ti adipen daytoy, adu pay ti bakante para iti pannangan. Imbaga ti apo iti adipenna: “Inka kadagiti dalan ken pagpagnaan ti tattao ket pilitem ida nga umay tapno mapno ti balayko. Ta ipasiguradok nga awan kadagidiay naawis ti makaraman iti insaganak a pangrabii.”Lucas 14:21-24.

Iti insalaysay ni Jesus, makita no kasano nga imbaon ni Apo Jehova ni Jesu-Kristo a mangawis  kadagiti tattao nga agbalin a paset ti Pagarian ti langit. Dagiti Judio, nangruna dagiti lider ti relihion, ti umuna a naawis. Ngem saan a pinatgan ti kaaduan ti awis ni Jesus bayat ti ministeriona. Ngem saan laeng a dagitoy ti naawis. Nalawag nga ibagbaga ni Jesus nga iti maikadua a panagawis, naawis met dagiti nanumo a Judio ken dagiti proselita. Kalpasanna, adda maikatlo ken maudi nga awis kadagiti tattao nga ibilbilang dagiti Judio a saan a maikari iti imatang ti Dios.Aramid 10:28-48.

Wen, patpatalgedan ni Jesus ti imbaga ti padana a bisita, a nagkuna: “Naragsak daydiay makipangan iti Pagarian ti Dios.”