Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 91

Napagungar ni Lazaro

Napagungar ni Lazaro

JUAN 11:38-54

  • TI PANAGUNGAR NI LAZARO

  • IMPLANO TI SANHEDRIN A PATAYEN NI JESUS

Idi nakita ni Jesus da Marta ken Maria iti asideg ti Betania, napanda iti pakalaglagipan a tanem a nakaikabilan ni Lazaro. Dayta ket maysa a kueba a naserraan iti bato. “Ikkatenyo ti bato,” imbilin ni Jesus. Madanagan ni Marta, ta saanna nga ammo ti panggep ni Jesus. “Apo,” kinunana, “nabangsiten ta uppat nga aldawen.” Ngem insaludsod ni Jesus: “Saanko aya nga imbaga kenka a no mamatika, makitam ti dayag ti Dios?”Juan 11:39, 40.

Gapuna, naikkat ti bato. Kalpasanna, timmangad ni Jesus ket nagkararag: “Ama, agyamanak ta impangagnak. Ammok a kanayon nga ipangpangagnak; ngem agsaoak maigapu kadagitoy a tattao tapno mamatida nga imbaonnak.” Ipakita ti panagkararag ni Jesus iti imatang dagiti  tattao a ti aramidenna ket babaen ti pannakabalin ti Dios. Kalpasanna, impukkawna: “Lazaro, rummuarka!” Rimmuar ni Lazaro a naputipotan iti lupot dagiti saka, ima, ken rupana. Kinuna ni Jesus: “Ikkatenyo dagiti naiputipot kenkuana ket bay-anyo a magna.”Juan 11:41-44.

Adu a Judio nga immay mangliwliwa kada Maria ken Marta ti nakakita iti daytoy a milagro ket namatida ken Jesus. Ngem dadduma ti pimmanaw ket imbagada kadagiti Fariseo ti inaramid ni Jesus. Naguummong dagiti Fariseo ken dagiti panguluen a papadi iti nangato a korte dagiti Judio a maawagan Sanhedrin. Karaman sadiay ti nangato a padi a ni Caifas. Dadduma kadakuada ti nagkuna: “Ania ti aramidentayo, ta adu a milagro ti ar-aramiden daytoy a tao? No baybay-antayo, mamatinton kenkuana ti amin, ket agawento dagiti Romano ti templotayo ken ti nasiontayo.” (Juan 11:47, 48) Nupay nangngegda ti pammaneknek dagiti nakakita nga “adu a milagro ti ar-aramiden” ni Jesus, saanda a maragsakan iti ar-aramiden ti Dios babaen kenkuana. Ti laeng saad ken autoridadda ti pampanunotenda.

Ti pannakapagungar ni Lazaro ket talaga a pakaibabainan dagiti Saduceo, a saan a mamati iti panagungar. Nagsao ni Caifas, a maysa a Saduceo. Kinunana: “Awan a pulos ti ammoyo. Saanyo aya nga ammo a nasaysayaat a matay ti maysa a tao maipaay iti adu a tattao ngem iti madadael ti intero a nasion?”Juan 11:49, 50; Aramid 5:17; 23:8.

Gapu ta nangato ti saad ni Caifas, tinignay ti Dios a mangibaga iti daytoy—saan a ti “bukodna a kapanunotan ti imbagana.” Ti kayat a sawen ni Caifas ket masapul a mapapatay ni Jesus tapno malapdan ti ad-adda pay a panagbalin a nakapuy ti autoridad ken impluensia dagiti Judio a lider ti relihion. Ngem ipakpakita ti padto ni Caifas a babaen ti ipapatay ni Jesus, makaipaay iti subbot, saan laeng a para kadagiti Judio, no di ket iti amin a “naiwarawara nga annak ti Dios.”Juan 11:51, 52.

Nagballigi ni Caifas a nangimpluensia iti Sanhedrin tapno iplanoda ti pannakapapatay ni Jesus. Ni kadi Nicodemo, a maysa a miembro ti Sanhedrin a naasi ken Jesus, ibagana daytoy a plano ken Jesus? Iti aniaman a kasasaad, pimmanaw ni Jesus iti Jerusalem, iti kasta, saan a matay sakbay ti intuding ti Dios a panawen ti ipapatayna.

Ammuem ti Ad-adu Pay

SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Ania ti Panagungar?

Mabalin a masdaawka no asino dagiti mapagungar.

TI PAGWANAWANAN

Saan a ni Patay ti Pagpatinggaan ti Amin!

Apay nga inyarig ni Jesus ti ipapatay iti pannaturog? Ania ti maadaltayo kadagiti panagungar a nairekord iti Biblia?

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ti Pudno a Namnama Dagiti Natayen a Patpatgem iti Biag

Natayanka kadin iti patpatgen? Makitamto kadi manen ida? Ammuem ti isursuro ti Biblia maipapan iti panagungar.