Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 84

Panagbalin nga Adalan—Kasano Kaserioso?

Panagbalin nga Adalan—Kasano Kaserioso?

LUCAS 14:25-35

  • TI ISAKRIPISIO TI AGBALIN NGA ADALAN

Nangisuro ni Jesus kadagiti napateg a leksion bayat ti pangrabii iti balay ti maysa a lider dagiti Fariseo. Bayat nga intuloy ni Jesus ti ipapanna idiay Jerusalem, adu a tattao ti kimmuyog kenkuana. Apay? Talaga kadi a kayatda ti agbalin a pasurotna, aniaman ti kasukat dayta?

Bayat ti panagdaliasatda, adda imbaga ni Jesus a mabalin a nakakigtotan ti dadduma: “Saan a makapagbalin nga adalak ti asinoman nga umay kaniak no dina guraen ni amana, inana, asawana, annakna, kakabsatna a lallaki ken babbai, ken uray iti mismo a biagna.” (Lucas 14:26) Ngem ania ti kayatna a sawen idi imbagana dayta?

Saan nga ibagbaga ni Jesus nga amin nga agbalin a pasurotna ket literal a guraenda dagiti kabagianda. Imbes ketdi, ti kayatna a sawen ket dakdakkel koma ti panagayatda ken Jesus, saan a kas iti lalaki iti ilustrasionna iti pangrabii a saan nga immawat iti nagpateg nga awis gapu ta kakaskasarna. (Lucas 14:20) Ti kapuonan dagiti Judio a ni Jacob ginurana ni Lea ket inayatna ni Raquel, kayatna a sawen nga ad-adda nga inayatna ni Raquel ngem ti kabsatna a ni Lea.Genesis 29:31.

Paliiwem ta imbaga ni Jesus a masapul a guraen ti maysa nga adalan ‘uray ti mismo a biagna,’ wenno kararuana. Kaipapananna a ti pudno nga adalan masapul nga ad-adda nga ayatenna ni Jesus ngem ti biagna, uray pay no masapul nga isakripisiona ti biagna no kasapulan. Nalawag a serioso a responsabilidad ti panagbalin nga adalan ni Kristo. Saan a mabalin a laglag-anen no di ket pagpanunotan a naimbag dayta.

Mabalin a makapasar iti rigat wenno maidadanes pay ketdi ti maysa nga agbalin nga adalan ni Jesus ta kinunana: “No kayat ti maysa ti agbalin nga adalak, masapul a bagkatenna ti kayona a pagtutuokan, ken surotennak.” (Lucas 14:27) Wen, ti pudno nga adalan ni Jesus ket masapul a situtulok a maumsi kas iti napasaran ni Jesus. Imbaga pay ketdi ni Jesus nga isu ket mapapatay iti ima dagiti kabusorna.

Gapuna, masapul a panunoten a naimbag dagiti tattao a nakipagdaliasat ken Jesus ti kaipapanan ti panagbalin nga adalan ni Kristo. Impaganetget dayta ni Jesus babaen ti ilustrasion. Kinunana: “Kas pagarigan, agplamplano ti maysa kadakayo a mangbangon iti torre. Saan kadi nga agtugaw nga umuna ket kuentaenna ti magastos tapno makitana no adda umanay a pangleppasna? Ta no saan, mabalin a maikabilna ti pundasion ngem dinanto maileppas dayta.” (Lucas 14:28, 29) Sakbay ngarud nga agbalin nga adalan ni Jesus dagiti sumursurot kenkuana a mapan idiay Jerusalem, masapul a desididodan a mangawit a naan-anay iti responsabilidadda. Impaganetgetna dayta babaen ti sabali pay nga ilustrasion:

“No ti maysa nga ari nga addaan iti 10,000 a soldado ket mapan makigubat iti sabali nga ari, saan kadi nga agtugaw nga umuna ken agpabalakad  tapno maammuanna no kabaelanna nga abaken ti kalabanna nga addaan iti 20,000 a soldado? Kinaagpaysuanna, no saan a kabaelan dayta nga ari, mangibaonen iti grupo dagiti embahador bayat nga adayo pay ti kalabanna, tapno kiddawenna nga agkappiada.” Tapno maipaganetget ni Jesus ti puntona, kinunana: “Kasta met laeng, sigurado nga awan kadakayo ti makapagbalin nga adalak no saanyo a panawan ti amin nga adda kadakayo.”Lucas 14:31-33.

Siempre, saan laeng nga ibagbaga ni Jesus dayta kadagiti sumursurot kenkuana. Amin a mamati ken Kristo ket masapul a situtulok a mangaramid iti ibagbagana. Masapul a sisasaganada a mangisakripisio iti amin nga adda kadakuada—dagiti sanikuada, uray ti biagda—no kayatda ti agbalin nga adalanna. Masapul a pagpanunotan ken ikararag dayta.

Dinakamat manen ni Jesus ti maysa a banag nga imbagana idi iti Sermonna iti Bantay. Maipapan dayta iti panagbalin dagiti adalanna nga “asin ti daga.” (Mateo 5:13) Imbagana a no kasano a ti literal nga asin ket mangpreserba, makatulong met dagiti adalanna a mangpreserba, kayatna a sawen, makatulongda tapno masalakniban ti naespirituan ken moral a kasasaad dagiti tattao. Gapu ta dandanin agpatingga ti ministerio ni Jesus, kinunana: “Talaga a nasayaat ti asin. Ngem no tumamnay ti asin, kasanonto pay a mapaapgad dayta?” (Lucas 14:34) Ammo dagiti dumdumngeg nga adda idi dagiti asin a saan a puro, ta nalaokan kadagiti substansia a nagtaud iti daga isu a bassit ti usarna.

Gapuna, ibagbaga ni Jesus nga uray dagiti nabayagen nga adalanna saanda koma nga ipalubos a kumapuy ti determinasionda. No mapasamak dayta, awanton ti serserbida a kas iti timmamnay nga asin. Gapuna, mabalin nga uyawen ti lubong ida. Nakarkaro pay, mapukawda ti anamong ti Dios, ket maibabainda pay ti naganna. Impaganetget ni Jesus a nagpateg a liklikan dayta. Kinunana: “Asinoman nga adda lapayagna, dumngeg koma.”Lucas 14:35.