Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ni Jesus—Ti Dalan, ti Kinapudno, ti Biag

 KAPITULO 84

Panagbalin nga Adalan—Kasano Kaserioso?

Panagbalin nga Adalan—Kasano Kaserioso?

LUCAS 14:25-35

  • TI ISAKRIPISIO TI AGBALIN NGA ADALAN

Nangisuro ni Jesus kadagiti napateg a leksion bayat ti pangrabii iti balay ti maysa a lider dagiti Fariseo. Bayat nga intuloy ni Jesus ti ipapanna idiay Jerusalem, adu a tattao ti kimmuyog kenkuana. Apay? Talaga kadi a kayatda ti agbalin a pasurotna, aniaman ti kasukat dayta?

Bayat ti panagdaliasatda, adda imbaga ni Jesus a mabalin a nakakigtotan ti dadduma: “Saan a makapagbalin nga adalak ti asinoman nga umay kaniak no dina guraen ni amana, inana, asawana, annakna, kakabsatna a lallaki ken babbai, ken uray iti mismo a biagna.” (Lucas 14:26) Ngem ania ti kayatna a sawen idi imbagana dayta?

Saan nga ibagbaga ni Jesus nga amin nga agbalin a pasurotna ket literal a guraenda dagiti kabagianda. Imbes ketdi, ti kayatna a sawen ket dakdakkel koma ti panagayatda ken Jesus, saan a kas iti lalaki iti ilustrasionna iti pangrabii a saan nga immawat iti nagpateg nga awis gapu ta kakaskasarna. (Lucas 14:20) Ti kapuonan dagiti Judio a ni Jacob ginurana ni Lea ket inayatna ni Raquel, kayatna a sawen nga ad-adda nga inayatna ni Raquel ngem ti kabsatna a ni Lea.Genesis 29:31.

Paliiwem ta imbaga ni Jesus a masapul a guraen ti maysa nga adalan ‘uray ti mismo a biagna,’ wenno kararuana. Kaipapananna a ti pudno nga adalan masapul nga ad-adda nga ayatenna ni Jesus ngem ti biagna, uray pay no masapul nga isakripisiona ti biagna no kasapulan. Nalawag a serioso a responsabilidad ti panagbalin nga adalan ni Kristo. Saan a mabalin a laglag-anen no di ket pagpanunotan a naimbag dayta.

Mabalin a makapasar iti rigat wenno maidadanes pay ketdi ti maysa nga agbalin nga adalan ni Jesus ta kinunana: “No kayat ti maysa ti agbalin nga adalak, masapul a bagkatenna ti kayona a pagtutuokan, ken surotennak.” (Lucas 14:27) Wen, ti pudno nga adalan ni Jesus ket masapul a situtulok a maumsi kas iti napasaran ni Jesus. Imbaga pay ketdi ni Jesus nga isu ket mapapatay iti ima dagiti kabusorna.

Gapuna, masapul a panunoten a naimbag dagiti tattao a nakipagdaliasat ken Jesus ti kaipapanan ti panagbalin nga adalan ni Kristo. Impaganetget dayta ni Jesus babaen ti ilustrasion. Kinunana: “Kas pagarigan, agplamplano ti maysa kadakayo a mangbangon iti torre. Saan kadi nga agtugaw nga umuna ket kuentaenna ti magastos tapno makitana no adda umanay a pangleppasna? Ta no saan, mabalin a maikabilna ti pundasion ngem dinanto maileppas dayta.” (Lucas 14:28, 29) Sakbay ngarud nga agbalin nga adalan ni Jesus dagiti sumursurot kenkuana a mapan idiay Jerusalem, masapul a desididodan a mangawit a naan-anay iti responsabilidadda. Impaganetgetna dayta babaen ti sabali pay nga ilustrasion:

“No ti maysa nga ari nga addaan iti 10,000 a soldado ket mapan makigubat iti sabali nga ari, saan kadi nga agtugaw nga umuna ken agpabalakad  tapno maammuanna no kabaelanna nga abaken ti kalabanna nga addaan iti 20,000 a soldado? Kinaagpaysuanna, no saan a kabaelan dayta nga ari, mangibaonen iti grupo dagiti embahador bayat nga adayo pay ti kalabanna, tapno kiddawenna nga agkappiada.” Tapno maipaganetget ni Jesus ti puntona, kinunana: “Kasta met laeng, sigurado nga awan kadakayo ti makapagbalin nga adalak no saanyo a panawan ti amin nga adda kadakayo.”Lucas 14:31-33.

Siempre, saan laeng nga ibagbaga ni Jesus dayta kadagiti sumursurot kenkuana. Amin a mamati ken Kristo ket masapul a situtulok a mangaramid iti ibagbagana. Masapul a sisasaganada a mangisakripisio iti amin nga adda kadakuada—dagiti sanikuada, uray ti biagda—no kayatda ti agbalin nga adalanna. Masapul a pagpanunotan ken ikararag dayta.

Dinakamat manen ni Jesus ti maysa a banag nga imbagana idi iti Sermonna iti Bantay. Maipapan dayta iti panagbalin dagiti adalanna nga “asin ti daga.” (Mateo 5:13) Imbagana a no kasano a ti literal nga asin ket mangpreserba, makatulong met dagiti adalanna a mangpreserba, kayatna a sawen, makatulongda tapno masalakniban ti naespirituan ken moral a kasasaad dagiti tattao. Gapu ta dandanin agpatingga ti ministerio ni Jesus, kinunana: “Talaga a nasayaat ti asin. Ngem no tumamnay ti asin, kasanonto pay a mapaapgad dayta?” (Lucas 14:34) Ammo dagiti dumdumngeg nga adda idi dagiti asin a saan a puro, ta nalaokan kadagiti substansia a nagtaud iti daga isu a bassit ti usarna.

Gapuna, ibagbaga ni Jesus nga uray dagiti nabayagen nga adalanna saanda koma nga ipalubos a kumapuy ti determinasionda. No mapasamak dayta, awanton ti serserbida a kas iti timmamnay nga asin. Gapuna, mabalin nga uyawen ti lubong ida. Nakarkaro pay, mapukawda ti anamong ti Dios, ket maibabainda pay ti naganna. Impaganetget ni Jesus a nagpateg a liklikan dayta. Kinunana: “Asinoman nga adda lapayagna, dumngeg koma.”Lucas 14:35.

Ammuem ti Ad-adu Pay

Kasanom a Mailasin ti Pudno a Relihion?

Maymaysa kadi ti pudno a relihion? Ammuem ti lima a pakabigbigan ti pudno a relihion.