Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

 KAPITULO 125

Naipan ni Jesus ken Anas, Sa ken Caifas

Naipan ni Jesus ken Anas, Sa ken Caifas

MATEO 26:57-68 MARCOS 14:53-65 LUCAS 22:54, 63-65 JUAN 18:13, 14, 19-24

  • NAIPAN NI JESUS ITI DATI A NANGATO A PADI A NI ANAS

  • SAAN A LEGAL A PANANGBISTA TI SANHEDRIN

Idi natiliwen ni Jesus a kas maysa a gagangay a kriminal, naipan ken Anas—ti nangato a padi idi pinagsiddaaw ni Jesus dagiti mannursuro idiay templo. (Lucas 2:42, 47) Dadduma nga annak a lallaki ni Anas ti nagserbi idi kas nangato a padi, ket ni Caifas a manugangna ti agserserbi itan kas nangato a padi.

Idi adda ni Jesus iti pagtaengan ni Anas, inummong ni Caifas dagiti miembro ti Sanhedrin. Addaan dayta a korte iti 71 a miembro, karaman ti agdama ken ti dadduma pay a nagserbi idi a nangato a padi.

Nagsaludsod ni Anas ken Jesus maipapan kadagiti “adalanna ken iti isursurona.” Simple laeng ti sungbat ni Jesus: “Nangaskasabaak iti sanguanan dagiti tattao. Kanayon a nangisursuroak kadagiti sinagoga ken idiay templo, a paguummongan ti amin a Judio, ket awan ti inlimedko. Apay a pagsaludsodannak? Dagiti nakangngeg kadagiti pannursurok ti pagsaludsodam.”—Juan 18:19-21.

Maysa nga opisial a nakatakder sadiay ti nangtungpa ken Jesus ket kinunana: “Apay a kasta ti panagsungsungbatmo iti panguluen a padi?” Ngem gapu ta ammo ni Jesus nga awan ti dakes nga inaramidna, kinunana: “No adda dakes nga imbagak, paneknekam dayta; ngem no pudno ti imbagak, apay a tungpaennak?” (Juan 18:22, 23) Gapuna, impaipan ni Anas ni Jesus iti manugangna a ni Caifas.

 Idi kuan, naguummong dagiti miembro ti Sanhedrin—ti agdama a nangato a padi, ti papanglakayen dagiti umili, ken dagiti eskriba. Naguummongda iti balay ni Caifas. Saan a legal ti mangbista iti rabii ti Paskua. Ngem saan a lapped dayta tapno maaramidda ti dakes a panggepda.

Talaga a saan a patas daytoy a grupo. Kalpasan a pinagungar ni Jesus ni Lazaro, inkeddeng ti Sanhedrin a masapul a mapapatay ni Jesus. (Juan 11:47-53) Ken sumagmamano la nga aldaw ti napalabas, nagnunumuan dagiti lider ti relihion a tiliwen ken papatayenda ni Jesus. (Mateo 26:3, 4) Wen, uray pay sakbay a mangrugi ti pannakabistana, naikeddengen a mapapatay ni Jesus!

Malaksid pay iti saan a legal a panaguummongda, dagiti panguluen a papadi ken dadduma a miembro ti Sanhedrin ikagkagumaandan ti mangbirok kadagiti testigo a mangted kadagiti ulbod nga ebidensia tapno adda pangidarumanda ken Jesus. Adu ti nasarakanda, ngem saan nga agtutunos ti testimoniada. Kamaudiananna, adda dua a nangibaga: “Nangngegmi nga ibagbagana, ‘Rebbaekto daytoy a templo nga inaramid dagiti ima, ket iti tallo nga aldaw, mangbangonakto iti sabali a saan nga inaramid dagiti ima.’” (Marcos 14:58) Ngem uray dagitoy a dua ket saan a naan-anay nga agtunos.

Dinamag ni Caifas ken Jesus: “Awan kadi ti maisungbatmo? Ania ti makunam kadagiti ipabpabasolda kenka?” (Marcos 14:60) Nagulimek ni Jesus uray saan nga agpayso dagiti pammabasol kenkuana dagiti testigo a saan nga agtunos ti ibagbagada. Gapuna, binaliwan ti nangato a padi a ni Caifas ti taktikana.

Ammo ni Caifas a kagura dagiti Judio ti asinoman a mangibagbaga nga isu ti Anak ti Dios. Sakbay dayta, idi imbaga ni Jesus a ti Dios ti Amana, kayat idin a papatayen dagiti Judio gapu ta kunada a “pagbalbalinenna ti bagina a kapada ti Dios.” (Juan 5:17, 18; 10:31-39) Gapu ta ammo ni Caifas dayta a riknada, kinunana ken Jesus: “Agsapataka iti sanguanan ti sibibiag a Dios ket ibagam kadakami no sika ti Kristo nga Anak ti Dios!” (Mateo 26:63) Siempre, binigbig ni Jesus nga isu ti Anak ti Dios. (Juan 3:18; 5:25; 11:4) No saanna a bigbigen ita, kaipapananna nga iliblibakna nga isu ti Anak ti Dios ken ti Kristo. Isu a kinuna ni Jesus: “Wen, siak. Ket makitayonto ti Anak ti tao a nakatugaw iti makannawan ti Mannakabalin-amin ken um-umay kadagiti ulep.”—Marcos 14:62.

Gapuna, pinigis ni Caifas ti makinruar a badona, ket kinunana: “Agsasao maibusor iti Dios! Kasapulantay pay kadi dagiti testigo? Nangngegyo a mismo ti imbagana! Ania ti makunayo?” Inkeddeng ti Sanhedrin ti di umiso a desisionda: “Maikari a mapapatay.”—Mateo 26:65, 66.

Kalpasanna, inuy-uyaw ken dinanogda ni Jesus. Tinungpa ken tinupraan ti dadduma. Idi inabbonganda ti rupana ken tinungpada, nagaangawanda: “Agipadtoka! Asino ti nangkabil kenka?” (Lucas 22:64) Saan a nasayaat ti pannakatrato ti Anak ti Dios ken saan a legal ti pannakabistana iti rabii!